Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

HOTĂRÎRE Nr. 133

HGM133/2012
ID intern unic: 342379

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din 27.02.2012
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional
automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule
Publicat :02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45 art Nr : 161În temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, şi pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 591), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (se anexează).
2. Se desemnează Comisia Naţională a Pieţei Financiare în calitate de posesor al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va asigura implementarea, funcţionarea, dezvoltarea şi administrarea Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
4. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor vor asigura schimbul permanent de informaţii necesare funcţionării Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prin intermediul Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
5. Departamentul Poliţiei de Frontieră va asigura controlul asupra deţinerii de către utilizatorii de autovehicule a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internațională la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, prin utilizarea Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
[Pct.5 modificat prin HG652 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.720]
[Pct.5 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor Pavel Filip
Ministrul afacerilor interne Alexei Roibu

Nr. 133. Chişinău, 27 februarie 2012.


Aprobat
la Hotărîrea Guvernului nr.133
din 27 februarie 2012
CONCEPTUL TEHNIC
al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul
asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule
Capitolul I. Introducere
Asigurătorii care practică asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum şi intermediarii în asigurări, deţin, de regulă, sisteme informaţionale proprii care creează anumite resurse informaţionale. Sistemele informaţionale proprii cuprind fragmentar activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, adică evidenţa parţial este ţinută pe suport de hîrtie (fişe, registre), parţial este automatizată. Sistemele existente funcţionează autonom, fără integrare reciprocă, dublînd evidenţa unora şi aceloraşi obiecte informaţionale.
Dezintegrarea resurselor informaţionale nu permite utilizarea eficientă a informaţiei stocate în evidenţa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, precum şi supravegherea de către organele abilitate a aplicării corecte şi încasării integrale a primelor de asigurare, inclusiv aplicarea la nivel naţional a sistemului bonus-malus, răspîndit pe larg în spaţiul european. Soluţia optimă în această situaţie este crearea resursei informaţionale unice, a cărui formare ar fi asigurată atît de sistemele informaţionale departamentale, cît şi de sistemele informaţionale specializate.
Capitolul II. Generalităţi
1. În sensul prezentului Concept, noţiunile de bază utilizate semnifică următoarele:
Sistemul informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare – Sistem) - totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale, sistemelor de transmitere a datelor, tehnologiilor de utilizare a lor, normelor de drept şi infrastructurii, destinate pentru susţinerea informaţională a activităţii organelor de stat.
Ca rezultat al funcţionării Sistemului, se formează resursa informaţională unică a acestor organe din ţară. Resursa respectivă este parte integrantă a Resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova pe segmentul „Administrarea şi controlul de stat”;
autovehicul – sistem mecanic terestru cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, pentru transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor – autoturisme, autobuze, microautobuze, troleibuze, autocamioane, inclusiv specializate, motocicluri, tractoare;
caz asigurat – risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător;
pagubă – efect negativ suferit de persoana fizică sau de persoana juridică păgubită în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
poliţa de asigurare RCA – poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu valabilitate în limitele teritoriului Republicii Moldova, care probează încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
poliţa de asigurare„Carte Verde” – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr.5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
sistem de securitate informaţională – ansamblul unitar al normelor de drept şi etico-morale, al măsurilor organizatorico-administrative şi al mijloacelor tehnice de program, orientate spre contracararea pericolelor ce ameninţă Sistemul şi spre minimizarea eventualelor prejudicii care ar putea fi cauzate posesorilor şi utilizatorilor de informaţii.
2. Destinaţia Sistemului
Prezentul Sistem are drept scop asigurarea formării resursei informaţionale în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, fiind destinat autorităţilor publice pentru automatizarea unor funcţii ale acestora, precum şi beneficiarilor serviciilor de asigurare.
3. Obiectivele Sistemului
Prin crearea Sistemului vor fi atinse următoarele obiective:
a) formarea unei baze informaţionale în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
b) asigurarea interacţiunii şi schimbului de date cu alte sisteme informaţionale ale autorităţilor publice, prin intermediul Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice;
c) oferirea posibilităţi cetăţenilor şi mediului de afaceri de a verifica (on-line sau prin intermediul dispozitivelor mobile) statutul poliţei de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi poliţei „Carte Verde”;
d) oferirea interfeţelor programabile pentru publicarea datelor pe portalul datelor guvernamentale cu caracter public www.date.gov.md;
e) virtualizarea şi integrarea în platforma tehnologică guvernamentală comună (M-Cloud)
4. Sarcinile Sistemului
Sarcina de bază a Sistemului este înregistrarea, colectarea, acumularea, actualizarea, controlul şi analiza informaţiei cu privire la contractele de asigurări, poliţele RCA şi „Carte Verde”, la persoanele asigurate, la persoanele păgubite, dosarele de daune şi despăgubirile de asigurare.
Sistemul trebuie să contribuie la soluţionarea următoarelor sarcini:
a) automatizarea procesului de încheiere a contractelor de asigurare şi emitere electronică a poliţelor de asigurare RCA şi „Carte Verde”;
b) automatizarea procesului de evidenţă a dosarelor de daune;
c) colectarea, acumularea şi formarea informaţiei statistice;
d) prestarea serviciilor on-line pentru cetăţenii Republicii Moldova, mediul de afaceri şi sectorul public gratuit la etapa de testare şi implementare.
Capitolul III. Cadrul juridico-normativ
de funcţionare a Sistemului
5. Cadrul normativ-juridic aferent Sistemului este constituit din legislaţia naţională în vigoare, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea Sistemului sînt reglementate de următoarele acte legislative şi normative:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112);
Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44);
Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.710);
Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-90, art.664);
Legea nr. 17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.468);
Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314);
Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.789);
Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336);
Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.591);
Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 “Cu privire la Concepţia guvernării electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799);
Hotărîrea Guvernului nr. 318 din 17 martie 2008 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.392);
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/2 din 3 aprilie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.275);
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 20/5 din 16 mai 2008 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.410);
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 53/5 din 31 octombrie 2008 „Privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.669);
Hotărîrea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.614);
Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780)”.
Implementarea Sistemului va crea premise pentru excluderea obligaţiei şoferilor de a purta poliţa de asigurare RCA sau, în general, a necesităţii acesteia – fapt datorat posibilităţii agenţilor rutieri de a verifica existenta şi valabilitatea contractelor de asigurare obligatorie RCA în regim on-line prin intermediul sistemului informaţional.
Capitolul IV. Contururile funcţionale ale Sistemului
6. Sistemul include următoarele contururi funcţionale:
a) conturul evidenţei automatizate a poliţelor de asigurare RCA;
b) conturul evidenţei automatizate a poliţelor de asigurare “Carte Verde”;
c) conturul evidenţei automatizate a dosarului de daune.
La rîndul său, fiecare contur funcţional îndeplineşte un şir de funcţii de nivel inferior:
conturul evidenţei automatizate a poliţelor de asigurare RCA – evidenţa conţinutului poliţiei de asigurare RCA privind seria, numărul, data emiterii, datele persoanei cu funcţie de răspundere care a emis poliţa, datele asigurătorului, reprezentanţa sau altă subdiviziune separată (adresa juridică, telefonul), datele persoanei asigurate şi ale utilizatorilor de autovehicul (numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, codul personal, domiciliul), datele vehiculului asigurat (marca, modelul, numărul de înmatriculare, capacitatea cilindrică, tipul, puterea motorului), perioada de asigurare, prima de asigurare;
conturul evidenţei automatizate a poliţelor de asigurare “Carte Verde” – evidenţa conţinutului poliţiei de asigurare privind seria, numărul, data emiterii, datele persoanei cu funcţie de răspundere care a emis poliţa, datele asigurătorului (reprezentanţa, adresa juridică, telefonul), datele asiguratului (numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, codul personal, domiciliul), datele vehiculului asigurat (marca, modelul, numărul de înmatriculare, capacitatea cilindrică, tipul, puterea, motorului), perioada de asigurare, cuantumul şi data plăţii primei de asigurare;
conturul evidenţei automatizate a dosarului de daune - evidenţa informaţiei despre persoanele îndreptăţite să beneficieze de despăgubire de asigurare pentru orice pagubă sau vătămare corporală provocată în urma unui accident de autovehicul, date privind cererea de despăgubire, cuantumul pagubei şi data plăţii despăgubirii de asigurare.
Capitolul V. Structura organizatorică
7. Posesorul Sistemului
Posesor al Sistemului este Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Furnizorii de state ai Sistemului sînt:
a) companiile de asigurare prin personalul propriu, precum şi reprezentanţii săi (agenţii de asigurare), care efectuează introducerea în Sistem a informaţiei primare privind contractele de asigurare, poliţele de asigurare RCA şi „Carte Verde” emise şi dosarele de daune instrumentate;
b) brokerii şi agenţii de asigurare, care efectuează introducerea în Sistem a informaţiei primare privind contractele de asigurare, poliţele de asigurare RCA şi „Carte Verde” emise pentru companiile de asigurare cu care au încheiate contracte de prestare a serviciilor de intermediere în asigurări.
Deţinătorul registrului este Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Destinatarii datelor din registru sînt Comisia Naţională a Pieţei Financiare, autorităţile publice şi beneficiarii serviciilor de asigurare.
Capitolul VI. Documentele Sistemului
8. Documentele utilizate de Sistem pot fi clasificate în următoarele grupuri:
a) documente tehnologice de intrare:
cerere de asigurare;
cerere de despăgubire;
notă cu privire la modificarea cuantumului despăgubirii;
decizia asigurătorului privind cuantumul şi plata despăgubirii de asigurare;
b) documente tehnologice împrumutate de la alte sisteme informaţionale:
documente de identificare a persoanelor;
documente de înregistrare a unităţilor de drept;
licenţe şi autorizaţii de activitate;
permise de conducere;
documente de înmatriculare a mijloacelor de transport;
rapoarte de testare tehnică a mijloacelor de transport;
deciziile adoptate de agenţii constatatori, instanţele de judecată şi alte organe competente referitor la cazurile cu privire la comiterea accidentelor rutiere;
c) documente tehnologice de ieşire:
cerere de asigurare în format electronic;
contract de asigurare în format electronic;
poliţă de asigurare RCA în format electronic;
poliţă de asigurare „Carte Verde” în format electronic;
rapoarte statistice şi dări de seamă în format electronic;
extras din dosarul de daune.
Capitolul VII. Spaţiul informaţional al Sistemului
9. Obiectele informaţionale ale Sistemului sînt:
a) păgubiţi:
persoane fizice – proprietari şi posesori de autovehicule;
persoane juridice – proprietari şi posesori de autovehicule;
b) asigurători:
persoane juridice – companiile de asigurări;
c) autovehicule:
ai căror posesori au obligaţia de asigurare de răspundere civilă;
implicate în accidente rutiere;
dosarele de daune ale autovehiculului;
d) contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule;
e) documente:
actul de identitate al persoanei asigurate;
documente ce confirmă dreptul de proprietate (posesie) al persoanei asigurate asupra autovehiculului: certificatul de înmatriculare al autovehiculului, contractul de locaţiune, de leasing etc.;
permisul de conducere;
documente ce confirmă plata primei de asigurare: cecul din aparatul de casă cu memorie fiscală sau ordinul de plată prin virament acceptat de banca comercială autorizată;
documente de confirmare a daunelor cauzate;
poliţa de asigurare RCA;
poliţa de asigurare „Carte verde”.
În conformitate cu reglementările tehnice pentru sistemele informaţionale automatizate, Sistemul conţine două obiecte informaţionale obligatorii:
f) eveniment;
g) formular.
10. Identificarea obiectelor se efectuează cu
utilizarea numerelor de identificare de stat,
după cum urmează:
a) identificator al obiectului informaţional „contract de asigurare de răspundere civilă” este codul IDNV al autovehiculului + numărul de ordine al contractului de asigurare RCA;
b) identificator al obiectului informaţional „contract de asigurare „Carte verde” este codul IDNV al autovehiculului + numărul de ordine al contractului de asigurare „Carte Verde”;
c) identificator al obiectului informaţional „persoană fizică” este numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) din Registrul de stat al populaţiei;
d) identificator al obiectului informaţional „unitate de drept” este numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO) din Registrul de stat al unităţilor de drept (RSUD);
e) identificator al obiectului informaţional „autovehicul” este numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) din Registrul de stat al transporturilor (RST);
f) identificator al obiectului informaţional „document” reprezintă o cheie combinată, care are următoarea structură:
„codul documentului”+”seria”+”numărul”;
g) identificator al obiectului informaţional “eveniment” este numărul de ordine;
h) identificator al obiectului informaţional “formular” este numărul de ordine;
i) identificator al obiectului informaţional „dosar de daune” este numărul de ordine.
11. Scenariile de bază
Scenariul de bază include o listă a evenimentelor ce se produc cu referinţă la obiectul informaţional şi se ţin la evidenţă în Sistem. În Sistem scenariul de bază include realizarea funcţiilor sale legate de introducerea şi actualizarea informaţiei, transferarea acesteia în arhivă după încheierea perioadei de dare de seamă, după cu urmează:
a) pentru obiectul informaţional „poliţă de asigurare RCA”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează la încheierea contractului de asigurare RCA, prin procesarea informaţiei din documentele aferente cererii de asigurare.
Actualizarea datelor se efectuează în cazul:
modificării contractului de asigurare;
anulării contractului de asigurare;
b) pentru obiectul informaţional „poliţă de asigurare Carte Verde”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează la încheierea contractului de asigurare „Carte Verde”.
Actualizarea datelor se efectuează în cazurile:
modificării contractului de asigurare;
anulării contractului de asigurare.
Excluderea de la evidenţă şi transferarea datelor în arhivă se efectuează după luarea hotărîrii definitive la încheierea perioadei de dare de seamă, după cum urmează:
c) pentru obiectul informaţional „persoană fizică”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează în cazul atribuirii statutului de asigurat.
Actualizarea datelor se efectuează în cazul:
modificării datelor personale de evidenţă;
pierderii dreptului de proprietate asupra autovehiculului.
Excluderea de la evidenţă şi transferarea datelor în arhivă se efectuează la parvenirea informaţiei privind decesul persoanei;
d) pentru obiectul informaţional „unitate de drept”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează în cazul:
atribuirii dreptului de asigurător;
atribuirii statutului de asigurat.
Actualizarea datelor se efectuează în cazul:
modificării datelor de evidenţă;
retragerii licenţei de activitate a asigurătorului.
Excluderea de la evidenţă şi transferarea datelor în arhivă se efectuează la parvenirea informaţiei privind încetarea activităţii unităţii de drept;
e) pentru obiectul informaţional „autovehicul”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează în cazul constatării autovehiculului drept mijloc de transport pentru exploatarea căruia posesorul şi-a asigurat răspunderea civilă.
Actualizarea datelor se efectuează în cazul parvenirii informaţiei suplimentare privind modificarea datelor de înmatriculare ale autovehiculului.
Excluderea de la evidenţă şi transferarea datelor în arhivă se efectuează la primirea informaţiei privind radierea autovehiculului;
f) pentru obiectul informaţional „document”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează în cazul prezentării documentului aferent cererii de asigurare.
Actualizarea datelor se efectuează în cazul modificării datelor de evidenţă.
Excluderea din evidenţă şi transferarea datelor în arhivă se efectuează la finisarea procedurii pe cauză;
g) pentru obiectele informaţionale „eveniment” şi „formular”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează la înregistrarea evenimentului, totodată se perfectează formularul corespunzător;
h) pentru obiectul informaţional „dosar de daune”:
Reflectarea în evidenţa primară se efectuează la înregistrarea evenimentului, totodată se perfectează formularul corespunzător.
Actualizarea datelor se efectuează la luarea deciziilor corespunzătoare cu privire la formularul respectiv.
Excluderea din evidenţă se efectuează la anularea evenimentului sau după expirarea actualităţii informaţiei cu privire la eveniment.
12. Datele Sistemului
Datele Sistemului reprezintă totalitatea de atribute ce caracterizează obiectele informaţionale şi includ:
a) datele obiectului informaţional „poliţă de asigurare RCA”;
codul de evidenţă al asigurătorului (IDNO);
seria şi numărul poliţei de asigurare;
ziua, luna, anul eliberării;
numărul contractului de asigurare;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurător;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurat;
numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;
numărul de identificare de stat al autovehiculului pentru care se asigură răspunderea civilă (IDNV);
termenul de asigurare;
prima de asigurare;
seria şi numărul cecului de la aparatul de casă cu memorie fiscală;
data plăţii primei de asigurare;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-intermediar în asigurări (broker sau agent de asigurare);
numerele de identificare ale documentelor aferente poliţiei de asigurare RCA;
b) datele obiectului informaţional „poliţă de asigurare „Carte Verde””:
codul ţării (Republica Moldova) în Sistemul internaţional de asigurare „Carte Verde”;
seria şi numărul poliţei de asigurare;
ziua, luna, anul eliberării;
numărul contractului de asigurare;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurător;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurat;
numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;
numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) pentru care se asigură răspunderea civilă;
termenul de asigurare;
acoperirea teritorială (zone) prevăzută de poliţa de asigurare „Carte Verde”;
prima de asigurare;
seria şi numărul cecului de la aparatul de casă cu memorie fiscală;
data plăţii primei de asigurare;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept - intermediar în asigurări (broker sau agent de asigurare);
numerele de identificare ale documentelor aferente poliţiei de asigurare „Carte Verde”;
c) datele obiectului informaţional „persoană fizică”:
numărul de identificare (IDNP) al persoanei fizice;
numele, prenumele, patronimicul;
data naşterii;
adresa domiciliului;
d) datele obiectului informaţional „unitate de drept”:
numărul de identificare (IDNO) al unităţii de drept;
denumirea;
adresa juridică;
e) datele obiectului informaţional „autovehicul”:
numărul de identificare (IDNV);
numărul de înmatriculare de stat;
tipul certificatului de înmatriculare;
seria, numărul şi data eliberării certificatului de înmatriculare;
marca, modelul autovehiculului;
tipul vehiculului;
destinaţia autovehiculului;
numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)-posesor;
numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO)-posesor;
numărul de identificare de stat al conducătorului auto (IDNP).
f) datele obiectului informaţional „document”:
identificatorul documentului;
tipul, seria, numărul şi data, organul ce a emis documentul;
termenul de valabilitate;
numărul de identificare (IDNP) al persoanei fizice-titular al documentului;
numărul de identificare (IDNO) al persoanei juridice-titular al documentului;
categoriile permise (pentru permisele de conducere);
domeniile permise de activitate (pentru licenţe şi autorizări).
g) datele obiectului informaţional „eveniment”:
identificatorul evenimentului;
tipul evenimentului;
data înregistrării evenimentului;
h) date despre obiectul informaţional „formular”:
numărul formularului;
motivul formularului;
codul oficiului;
persoana care a luat decizia cu privire la formular;
menţiuni despre circulaţia formularului;
i) date despre obiectul informaţional „dosar de daune”:
ID - numărul de identificare al dosarului de daune;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurător care gestionează dosarul de daune;
numărul de identificare al cererii de despăgubire;
data înregistrării cererii de despăgubire;
numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice îndreptăţite să primească despăgubire;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept îndreptăţite să primească despăgubire;
numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV), pentru defectarea căruia se solicită despăgubire;
numărul contractului de asigurare ce a servit temei pentru cererea de despăgubire;
numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) asigurat;
numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;
numărul de identificare de stat (IDNO) al unităţii de drept-asigurat;
identificatorul documentului de confirmare a daunei;
suma daunei conform documentului de confirmare;
suma totală a despăgubirii confirmate prin documente;
suma totală a despăgubirii solicitate;
cuantumul pagubei;
identificatorul deciziei cu privire la plata despăgubirii de asigurare;
suma decisă a despăgubirii de asigurare;
data deciziei cu privire la plata despăgubirii de asigurare;
data plăţii despăgubirii de asigurare.
13. Clasificatoarele Sistemului
În scopul asigurării autenticităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în Sistem, se utilizează sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele se divizează în trei grupe: internaţionale, naţionale şi departamentale.
Clasificatoarele departamentale se elaborează şi se utilizează în cadrul Sistemului numai în cazul lipsei clasificatoarelor internaţionale şi naţionale aprobate.
14. Interacţiunea Sistemului cu alte sisteme informaţionale
Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaţionale este necesară organizarea accesului, în modul stabilit, la resursele informaţionale ale următoarelor sisteme informaţionale automatizate:
SIA „Registrul accidentelor rutiere” – acordă acces la datele despre accidentele rutiere, mijloacele de transport şi persoanele participante la ele;
SIA „Registrul de stat al populaţiei” – acordă acces la datele despre persoane fizice, adresa de domiciliu şi documentele care le-au fost eliberate;
SIA „Registrul de stat al unităţilor de drept” - acordă acces la datele despre toate categoriile de unităţi de drept, constituite în bază legală, adresa juridică, drepturile de a exercita diverse activităţi licenţiate;
SIA „Registrul de stat al transportului” – acordă acces la datele despre mijloace de transport (inclusiv agregatele cu număr de identificare), proprietarii acestora şi alte persoane împuternicite, documentele şi numerele de înmatriculare;
SIA „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” – acordă acces la datele despre dreptul persoanei fizice de conducere a autovehiculului corespunzător.
Sistemul va oferi posibilitatea de interacţiune cu serviciile naţionale de platformă, cum ar fi: Serviciul autentificare şi control al accesului, Serviciul guvernamental de notificare, Serviciul guvernamental de jurnalizare etc.
Capitolul VIII. Spaţiul tehnologic al Sistemului
15. Banca centrală de date
Complexul informaţional-telecomunicaţional asigură funcţionarea spaţiului informaţional unic şi este compus din:
a) banca de date a Sistemului, care asigură colectarea, acumularea, prelucrarea, păstrarea, actualizarea, securitatea şi integritatea informaţiei stocate, precum şi previne accesul neautorizat la aceasta;
b) depozitul de date, utilizat pentru păstrarea permanentă şi în volum deplin a informaţiei despre obiectele de evidenţă şi control, inclusiv a istoriei despre modificarea acestora la toate etapele de adoptare a deciziilor;
c) baza de formate, destinată pentru asigurarea securităţii în procesul de lucru cu utilizatorii de la distanţă, precum şi pentru păstrarea clasificatoarelor şi determinarea dreptului de acces al fiecărui utilizator la o anumită informaţie;
d) bazele tehnologice de date, destinate pentru păstrarea provizorie a informaţiilor parvenite de la nivelurile inferioare, care implică adoptarea unor decizii de către colaboratorii împuterniciţi, precum şi pentru realizarea tuturor verificărilor necesare la luarea deciziilor;
e) vitrina de date ce reprezintă baze de date secţionate din depozitul central şi asigură utilizatorilor accesul rapid şi oportun la informaţia necesară, fără a li se acorda acces la depozitul de date. Vitrinele de date pot furniza anumitor categorii de utilizatori informaţie în forma cea mai convenabilă pentru utilizare. Concomitent, ele constituie unul din elementele de protecţie a informaţiilor de accesul neautorizat, deoarece conţin numai volumul de date accesibile utilizatorului. Actualizarea vitrinelor de date se efectuează automat, concomitent cu modificarea informaţiilor din depozitul de date.
Capitolul IX. Protecţia informaţiei
16. Scopul protecţiei informaţiei
Scopul de bază urmărit prin protecţia informaţiilor constă în prevenirea oricăror intervenţii neautorizate în funcţionarea Sistemului, precum şi a tuturor tentativelor de sustragere şi modificare a datelor, de scoatere din funcţiune sau distrugere a elementelor structurale, adică în securizarea, protejarea tuturor componentelor Sistemului, echipamentelor, utilajelor, produselor de program, datelor şi personalului.
17. Pericolele ce ameninţă securitatea Sistemului
Pericole principale pentru securitatea informaţională a Sistemului sînt:
colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei din Sistem;
încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei;
elaborarea şi răspîndirea programelor care afectează funcţionarea normală a Sistemului;
nimicirea, deteriorarea, suprimarea mijloacelor de telecomunicaţii;
scurgerea informaţiei;
accesul nesancţionat la resursele informaţionale;
încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei.
18. Prescripţii generale de securitate
Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
asigurarea confidenţialităţii informaţiei;
asigurarea integrităţii informaţiei;
asigurarea integrităţii fizice a informaţiei;
asigurarea protecţiei infrastructurii informaţiei.
19. Protecţia informaţiilor de accesul neautorizat
Sistemul de protecţie a informaţiilor de accesul neautorizat include măsuri organizaţionale, echipamente şi produse de program, care asigură blocarea:
scurgerii informaţiei în canalele tehnice;
accesul neautorizat la resursele reţelei.
Încheiere
Crearea Sistemului necesită alocarea mijloacelor financiare, deoarece funcţionarea acestuia este condiţionată de edificarea infrastructurii corespunzătoare. Totodată, Sistemul va asigura controlul permanent asupra activităţii de asigurare de către organul de supraveghere, ceea ce va contribui la reducerea la minimum a fraudelor în domeniul vizat.
Exploatarea Sistemului poate fi facilitată, în mare măsură, prin organizarea accesului la resursele informaţionale ale Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al conducătorilor auto şi Registrului de stat al transporturilor deja existente. Este raţională implementarea pe etape a Sistemului, pe măsura finisării procesului de informatizare a activităţii anumitor instituţii şi creării infrastructurii respective.