Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Despre asigurarea RCA

Asigurarea obligatorie de răpundere civilă auto internă

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract încheiat între posesorul de vehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Forma juridică de realizare – asigurare OBLIGATORIE
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea de a apăra interesul economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor accidente. Astfel, lipsa RCA este pedepsită conform Codului Contravențional al RM.

Încheierea contractului este obligatorie nu numai pentru posesorii de vehicule, dar și pentru asigurători. Refuzul asigurătorului de a emite o poliță de asigurare sau de a încheia contractul de asigurare obligatorie, la cererea posesorului de vehicul, constituie o încălcare a drepturilor consumatorului și se sancționează în corespundere cu legislaţia.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru vehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 30 zile, maxim de 12 luni..

Reglementarea contractului RCA
Contractul de asigurare RCA este reglementat de următoarele acte normative:
 • - Legea Nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 • - Legea Nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule;
 • - Codul Civil al Republicii Moldova art. 1822 - art. 19161.
Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:
insurance-policy
 1. vehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 2. vehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. prezentarea documentelor de identificare ale vehiculului – certificat de înmatriculare;
Limitele de despăgubire
vătămările corporale sau decesul:
100 000 euro*
per persoană
500 000 euro*
per caz

pagubele materiale


100 000 euro*

pentru prejudiciile morale ca urmare a dizabilității sau a decesului:
5000 euro*
per persoană

10 000 euro*
per caz

* cu echivalentul în lei la cursul oficial BNM

Ce se despăgubește de asigurarea RCA ?
Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin accident de vehicul:

În cadrul asigurării obligatorii RCA, cazul asigurat este accidentul produs de un vehicul al cărui proprietar și/sau utilizator a îndeplinit obligația de asigurare obligatorie RCA, cu producerea de pagube:

 1. atât în timpul deplasării, cât și în timpul staționării vehiculului;
 2. în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării vehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau atașelor;
 3. de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost echipat vehiculul;
 4. ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanțelor, a materialelor sau a obiectelor transportate;
 5. la urcarea în vehicul și la coborârea din acesta.
Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:
 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii morale;
 • daune materiale, inclusiv costuri de radiere a vehiculului și cheltuieli de diminuare a daunei;
 • costuri privind reparația vehiculului, dovedite prin documente emise de către unitățile de reparații sau prin documente emise în condițiile prezentei legi;
 • cheltuieli de judecată suportate de persoana păgubită în procesul civil sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului, dacă soluția este favorabilă pentru persoana păgubită;
 • costul aferent unei singure evacuări a vehiculului avariat, care aparține persoanei păgubite, de la locul accidentului la locația reprezentantului de despăgubiri sau la unitatea de reparații aleasă de către persoana păgubită, în vederea reparării vehiculului, sau la cea mai apropiată locație de locul producerii accidentului sau la domiciliul persoanei păgubite, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii sau deplasarea acestuia poate provoca pericol pentru siguranța traficului rutier.
Sistemul informațional RCA DATA
În corespundere cu Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr-50/8 din 30.11.2012 „Cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto”, începând cu 01 februarie 2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se efectuează în regim online prin intermediul
rca data RCA DATA
Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data.

Sistemul Informaţional Automatizat de Stat RCA Data va permite operarea cu informaţii veridice, care vor fi utilizate la determinarea exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de factorii de risc individuali, în special prin sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru conducătorii auto disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente rutiere din vina lor.

Totodată, Sistemul Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde.

Dovada încheierii contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se face prin emiterea de către asigurător a poliței de asigurare RCA – în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne și certificatului de asigurare „Carte Verde” – în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externe.

Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate
Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) după "Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare", aprobată de Guvern prin Hotărârea nr.318 din 17 martie 2008. Conform acestei metodologii, prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.
price bonus calculation

Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va aplica la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în dependență de următorii factori:

 • statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;
 • teritoriul utilizării vehiculului – zonă rurală sau urbană;
 • locul înmatriculării vehiculului;
 • caracteristicile tehnice ale vehiculului – tipul vehiculului, capacitatea cilindrică, numărul locurilor;
 • vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia;
 • perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.

Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sunt indicate ca fiind admise să conducă vehiculul persoane care nu sunt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze vehiculul (număr nelimitat de utilizatori).

Prima de asigurare se plăteşte de către asigurat integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau dispoziţia de plată.

Ce este Bonus-Malus?
Sistemul Bonus-Malus sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) în funcție de istoricul asiguratului în perioada de referință.
bonus malus
Şoferii vor fi penalizaţi atunci când produc un accident prin plata unei prime RCA mai mari la reînnoire, în timp ce şoferii fără niciun incident vor fi răsplătiţi cu reduceri. Penalizarea maximă duce la dublarea preţului stabilit în grila asigurătorului, în timp ce reducerea maximă este de 50% din tarif.

Principiul de funcţionare a Sistemului bonus-malus este următorul: iniţial, persoana (după IDNP) este verificată în baza de date a contractelor. Dacă în ultimele 12 luni persoana a fost regăsită în vreun contract de asigurare, atât în calitate de asigurat, cât şi în cazul în care este indicată ca fiind admisă la conducere, din acel contract se extrage clasa bonus-malus care i-a fost atribuită, considerându-se clasă iniţială. Ulterior, persoana este verificată în baza de date a dosarelor de daune. Dacă în ultimele 12 luni nu este regăsită ca fiind implicată în careva accidente rutiere pentru care au fost achitate despăgubiri de asigurare, persoanei îi va fi atribuită următoarea clasă net superioară faţă de cea iniţială, iar la calcularea primei de asigurare aceasta va beneficia de o reducere de 5%, reducerea urmând să ajungă până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a produs nici un accident în tot acest timp.

În situaţia în care pe parcursul ultimului contract de asigurare a avut loc vreun accident, majorarea primei se aplică după cum urmează: pentru un accident, prima va creşte cu 10%, pentru două accidente cu 20% şi se poate chiar dubla în cazul în care asiguratul a produs 4 sau mai multe accidente, pe parcursul anului precedent.

Dacă la încheierea contractului de asigurare se indică mai multe persoane admise să utilizeze vehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.

De asemenea, persoanele fizice şi cele juridice vor fi asigurate după criterii diferite. Astfel, în cazul persoanelor fizice, coeficientul bonus-malus nu va depinde de numărul de vehicule deţinute. Acesta urmează a fi stabilit în baza istoricului de asigurare a persoanei şi va fi utilizat pentru toate contractele pe perioada de 12 luni. Pentru persoanele juridice, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Restituirea primei de asigurare la RCA
În cazul în care ați vândut vehiculul sau ați radiat vehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Deţinerea unei polițe de asigurare RCA este o cerință obligatorie pentru toți proprietarii de vehicule. Conducerea unui vehicul neasigurat este interzisă şi se pedepseşte cu amendă. Cu toate acestea, în unele cazuri, poliţa deja emisă devine inutilă pentru asigurat, caz în care el îşi poate recupera banii cheltuiți pe ea. Care sunt aceste cazuri și cum are loc procedura de restituire – examinarea acestor aspecte va fi interesantă pentru toți proprietarii de vehicule. În cazul în care ați vândut vehiculul sau ați radiat vehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

cash back

Documentele necesare pentru restituirea primei aferente perioadei rămase din asigurare:

 • polița de asigurare RCA;
 • copia documentului care certifică plata poliței RCA (chitanță/cec);
 • buletinul de identitate al proprietarului;
 • originalul sau copia autentificată a certificatului de înmatriculare nou sau o altă dovadă a înstrăinării (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie ş.a.);
 • după caz: dovada radierii vehiculului din Registrul de stat al transporturilor).

Dreptul la restituire se pierde dacă se află în derulare un dosar de daună sau a fost plătită o daună pe polița în cauză.

Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către ASIGURĂTOR a primelor de asigurare pentru perioada de până la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune.

Modul de restituire a primei de asigurare este stabilit individual de companiile de asigurări. În dependență de momentul în care asiguratul solicită returnarea primei de asigurare, sunt stabilite anumite proceduri standard, dar care sunt OBLIGATORII pentru brokerul de asigurare:

 1. dacă contractul a fost emis în luna curentă și nu a intrat în vigoare, procedura de reziliere este destul de simplă. Asiguratul trebuie să se prezinte personal la sediul brokerului, înaintând o cerere către compania de asigurări, prin care va solicita rezilierea contractului de asigurare AORCA, unde va specifica din ce motiv dorește să desfacă acest contract. Totodată, asiguratul trebuie să solicite în scris de la brokerul de asigurare returnarea primei de asigurare;
 2. dacă contractul a fost emis în luna curentă, dar a intrat în vigoare procedura de reziliere este puțin mai complexă. Astfel, asiguratul trebuie să vină personal la sediul brokerului de asigurare, să înainteze o cerere către compania de asigurare unde, de asemenea, va specifica motivul din care vrea să pună punct relațiilor contractuale. Ulterior, consilierul de vânzări asigurări va contacta compania de asigurare pentru a stabili care va fi procentul reținerilor din prima de asigurare, mărimea cheltuielilor de gestiune și ce parte din primă se returnează de către broker clientului;
 3. dacă contractul RCA a fost încheiat în luna precedentă, sau altă lună decât cea curentă, asiguratul va trebui să se adreseze direct la compania de asigurare cu o cerere de reziliere și de returnare a primei rămase, deoarece la finele fiecărei luni, brokerul transferă primele acumulate în contul companiei de asigurare, ceea ce face imposibilă ridicarea primei de la sediul brokerului.
Pentru mai multe detalii vă puteți adresa apelând operatorii call-centrului Rapidasig.md.
Procesul de înregistrare a cazului asigurat

Câteva recomandări, dacă ați fost implicat într-un accident rutier!

În calitate de păgubit, este necesar de a întreprinde următoarele acțiuni:

 • în mod obligatoriu sesizați Inspectoratul de patrulare, în vederea întocmirii corespunzătoare a actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
 • dacă dispuneți de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale pieselor deteriorate în urma accidentului;
  recommendations
 • informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier;
 • solicitați responsabililor companiei de asigurări, să vă informeze cu privire la setul de acte necesar, pe care trebuie să-l prezentați în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de daune;
 • solicitați companiei de asigurări să examineze vehiculul avariat şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • în cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat, apelați la serviciile experţilor independenţi pentru constatarea pagubelor;
 • în caz că acea companie de asigurări vă va acorda o sumă de despăgubire sub limita prevăzută de lege, nu semnați actul de despăgubire, ci indicați pe actul menționat că nu sunteți de acord cu suma despăgubirii de asigurare. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii;
 • în cazul în care considerați că drepturile dvs. vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această instituție este în drept să sisteze, la necesitate, activitățile companiei dacă ea are încălcări grave. De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, soluționarea problemei enunțate este mai simplă. O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.
În caz de pagubă materială:

Conform Legii 106/2022 privind privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule, companiile de asigurări urmează:

material damage
 • să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
 • să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de vehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
 • să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
 • să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune.

Termenul maxim în interiorul căruia asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare este de cel mult 3 luni din data informării despre cazul asigurat.

Cu toate acestea, deseori companiile de asigurări nu respectă, ba chiar nici nu țin cont de prevederile legale, care le sunt obligatorii. Dacă asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de 5 zile, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asigurătorului bunurile avariate – înştiinţând asigurătorul prin scrisoare recomandată.

În caz de vătămări corporale

Importanţa RCA-ului apare și în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale din vina acestuia. Persoana păgubită precum şi moştenitorii persoanelor decedate primesc despăgubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul.

body injuries

După ce este stabilit vinovatul accidentului şi acesta deţine poliţă de asigurare RCA, despăgubirile pentru vătămările corporale sau deces sunt achitate de către asigurător în baza unei cereri depuse de victimele accidentului sau rudele acestora.

Dacă victimele accidentului au fost internate pentru recuperare, acestea trebuie să adune toate actele (cecuri, facturi etc.) care confirmă cheltuielile suportate în procesul de reabilitare. În caz contrar, asigurătorul poate refuza achitarea acestor despăgubiri.

Este de menţionat că în urma survenirii accidentelor pot apărea şi situaţii de altă natură, cum ar fi: părăsirea locului accidentului de către şoferul vinovat, lipsa asigurării etc.

Pentru variatele situaţii care pot apărea, legislaţia naţională, ca şi cea a altor state prevede fonduri de protecţie a asiguraţilor de răspundere civilă auto Conform actelor normative, acestea sunt formate din:

 1. Fondul naţional de garanţie;
 2. Fondul de protecţie a victimelor străzii;
 3. Fondul de compensare.

În cazul în care făptaşul accidentului nu a fost identificat sau în alte situaţii similare, victima urmează să primească despăgubiri de la Biroul Naţional al Asigurătorilor de vehicule (BNAA), în baza aceloraşi acte.

Când făptaşul accidentului nu a fost identificat

Fondul de protecţie a victimelor străzii (FPVS) este destinat plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vătămări corporale sau deces dacă vehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat ori posesorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau vehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.

unidentified author

Fiecare companie contribuie la acest fond cu 2% din banii acumulați din vânzările RCA. Orice persoană poate să-și depună dosarul la BNAA, cu o singură condiție: cel care i-a avariat vehicul sau i-a produs vătămări corporale să nu fi avut RCA sau a fugit de la locul faptei și a rămas neidentificat. După ce i-au fost acceptate actele, persoana primește ajutor financiar în cel mult 90 de zile.

Dacă e vorba de accidentarea mijlocului de transport, la dosar trebuie anexate rezultatele evaluării unui expert independent care stabilește cât ar costa reparația mașinii.

În cazul decesului victimei, FPVS acoperă toate cheltuielile suportate de familie pentru înmormântare. Legislația națională nu prevede achitarea unor ajutoare materiale pentru rudele decedatului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor. Din același Fond de Protecție a Victimelor Străzii se achită și ajutoare materiale pe viață pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl primea persoana în momentul în care s-a produs tragedia.

Nu doar victimele directe ale accidentelor sunt despăgubite. Dacă persoana are copii minori, aceștia primesc până la majorat indemnizații, pentru că și-au pierdut întreținătorul. Ajutoarele nu pot fi mai mici decât coșul minim de consum aprobat de autorități la data producerii accidentului.

Limitele despăgubirilor:

 • nu se achită mai mult de 100 000 euro din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
 • în caz de vătămări corporale sau deces, se plătesc maximum 100 000 euro pentru fiecare persoană păgubită, dar nu mai mult de 500 000 euro, indiferent de numărul persoanelor care au avut de suferit într-un accident rutier.

Cine NU poate beneficia de despăgubiri:

 • Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu acordă sprijin financiar pentru mașinile găsite avariate în parcare;
 • Nu pot beneficia de despăgubiri nici persoanele care au urcat de bunăvoie în vehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedește că acestea știau că șoferul nu deține poliță RCA sau dacă știau că vehiculul este dobândită pe cale ilicită.
Nu utilizez mașina, am nevoie de RCA?

Deținînd un vehicul înmatriculat în Republica Moldova, ai obligația de a procura o poliță RCA, chiar și în cazul cînd mașina nu este folosită. Potrivit Legii 414, art.4, toate persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau utilizare vehicule supuse înmatriculării te teritoriul Republicii Moldova sunt obligate să încheie un contract de asigurare RCA. În caz contrar, șoferii riscă amezi intre 150 si 300 de lei dacă nu cumpăra o poliţă RCA.

Chiar dacă este vorba despre un vehicul nefolosit, care staționează abandonat, există riscul ca acesta să ia foc sau să plece de pe loc dacă nu este parcat corespunzător, avariind alte vehicule și poate genera și alte pagube, daune materiale, vătămări corporale. Prin urmare, şi aceste vehicule trebuie asigurate în mod obligatoriu.