Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurare medicală nerezidenți

DREPTUL DE ŞEDERE PROVIZORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: CERINŢE ŞI PROCEDURI

Pentru informație suplimentară: Asigurare medicală nerezidenți

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 93 01 91 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Într-un timp în care circulaţia transfrontalieră a populaţiei a devenit o caracteristică a societăţii contemporane, este absolut necesar să cunoaştem că aflarea legală pe teritoriul unui stat străin înseamnă respectarea anumitor condiţii, impuse prin lege de acel stat. Acest fapt este valabil şi pentru Republica Moldova.

Străinii care se află pe teritoriul Republicii Moldova pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie, iar cei care deţin dreptul de şedere provizorie pot solicita dreptul de şedere permanentă pe acest teritoriu. Şi într-un caz, şi în celălalt, satisfacerea cererii de acordare a dreptului la şedere fie provizorie, fie permanentă se materializează prin acordarea unui permis de şedere – permis de şedere provizorie sau, respectiv permis de şedere permanentă, care confirmă oficial deţinere dreptului respectiv.

Prezentul articol îl vom dedica dreptului de şedere provizorie.

 • Autoritatea permanentă pentru străini

Autoritatea competentă cu examinarea cererilor de acordare a dreptului de şedere este Biroul de Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne – autoritate permanentă pentru străini, care are atribuţii cu privire la regimul acestora în Republica Moldova, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat drept de şedere în ţara noastră.

 • Când se acordă dreptul de şedere provizorie

Dreptul de şedere provizorie se acordă doar atunci când este solicitat pentru scopurile expres prevăzute de lege şi pentru categoriile exact indicate de aceasta. Prin urmare, drept de şedere provizorie se acordă: pentru imigrare la muncă; pentru studii; pentru reîntregirea familiei; pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase; pentru tratament medical de lungă durată, balneo-sanatorial şi de recuperare; pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane; pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul țării este necesară în interes public sau de securitate naţională; pentru investitorii străini.

 • Cum obţinem dreptului la şedere provizorie

Dreptul la şedere provizorie se solicită printr-o cerere pe care străinul trebuie să o depună la Biroul de Migraţie şi Azil, în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare în Republica Moldova.

La cerere urmează să se anexeze:

 • documentul (în original şi în copie) în al cărui temei s-a permis trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;
 • dovada spaţiului de locuit;
 • dovada mijloacelor de întreţinere;
 • cazierul judiciar din ţara de origine a solicitantului;
 • actele de stare civilă în original şi în copii.

Atenţionăm că, în cazul cererilor de acordare (valabil şi pentru cererile de prelungire) a dreptului de şedere provizorie pentru anumite scopuri – legea poate prevedea cerinţe şi proceduri specifice, ce urmează a fi respectate de către străinul solicitant al dreptului de şedere provizorie.

Biroul de Migraţie şi Azil are obligaţia de a examina cererea privind acordarea dreptului de şedere provizorie într-un termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data depunerii. După examinare, autoritatea urmează să emită o decizie prin care fie acordă dreptul de şedere provizorie, fie refuză acordarea acestui drept.

În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră până la emiterea deciziei cu privire la cererea depusă, Biroul de Migraţie şi Azil trebuie să elibereze certificat ce confirmă statutul solicitantului (certificat de confirmare).

 • Când ne poate fi refuzată acordarea dreptului de şedere provizorie?

Acordarea dreptului de şedere provizorie poate să fie refuzată în cazul în care:

 • 1 străinul nu întruneaşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) literele a), b), c), e) şi f) din Legea nr. 200 privind regimul străinilor, adică, atunci când acesta:
 • nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
 • nu posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
 • nu prezintă documente care să justifice scopul intrării şi nu face dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
 • este inclus în categoria străinilor împotriva cărora a fost instituită măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau a fost declarat indezirabil;
 • prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
 • 2 există vreunul dintre motaivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova, prevăzute, de asemenea de Legea privind regimul străinilor, la art. 8 alin. (1) literele b), c), d), e), g), h) şi i) şi anume, atunci când:
 • organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că solicitantul finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
 • există indicii că solicitantul face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
 • există indicii să se presupună că solicitantul a săvârșit sau că a participat la săvârșirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • solicitantul a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
 • a săvârșit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
 • a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
 • a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Decizia Biroului de Migraţie şi Azil privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie se comunică solicitantului în formă scrisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost emisă şi poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.

 • Termenul pentru care poate fi acordat dreptul la şedere provizorie

În funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie poate fi acordat pentru o perioadă de până la 5 ani, iar în anumite cazuri prevăzute de lege – şi pentru o altă perioadă