Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 8:30 - 19:00, sîmbata între 9:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Orange: +373 68 93 01 91 Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

Termeni şi condiţii

Identificarea prestatorului de servicii

Serviciile sunt prestate de către Compania de Broker Asigurare-Reasigurare “MGP Broker” SRL cu sediul Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118, având ca gen de activitate “intermedierea în asigurări și reasigurări”, fiind înregistrată în Registru de stat al persoanelor juridice din 21.04.2008 , IDNO 1008600020368, Capital Social 100.000 lei, licențiată de Comisia Națională a Pieții Financiare sub numărul 000794

Definiții

Prin noțiunile folosite în prezentul document se va înțelege:

asiguratul persoana a cărei sănătate, răspundere civilă sau bunuri sunt asigurate în baza contractului de asigurare.
asiguratorul persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare) .
broker de asigurare “MGP Broker” SRL.
utilizatorul persoana fizica, care deține capacitatea deplină de exercițiu.
calculul calcularea estimativă a prețului asigurării, în baza datelor oferite de utilizator.
condițiile generale de asigurare clauzele contractuale emise de asigurator, ce reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare și reglementează drepturile și obligațiile parților din contractul de asigurare.
contractul electonic totalitatea documentelor electronice ce constituie actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care prea asupra sa riscul asigurat, obligându-se la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată.
contractul de asigurare actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care prea asupra sa riscul asigurat, obligându-se la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată.
cookies folderele text păstrate de browser-ul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoaşterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conţinutul afișat.
link, linkuri adresa prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei rețele de calcul.
oferta documentul emis de MGP Broker în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator și salvate în contul acestuia, care conține prețul contractului de asigurare (prima de asigurare) pentru tipul de asigurare/perioada de asigurare solicitate de Utilizator și condițiile de asigurare aferente produsului pentru care se întocmește oferta. Oferta poate fi transformată în polită odată acceptată de Utilizator (devenită contract/polița de asigurare).
pagina de internet sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa https://www.RapidAsig.md, reprezentând preluarea de informații statice și dinamice, conținând folderele grafice, script-urile și alte elemente unite prin relații reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare și furnizării informațiilor despre MGP Broker.
prestarea serviciilor pe cale electronică efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuală a Utilizatorului, fără prezența fizică în același timp a părților.
sistem informatic dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de  telecomunicații.
Reguli aplicabile serviciilor de asigurare prestate

Prin intermediul paginii de internet, MGP Broker prestează servicii de asigurare constînd în oferirea și încheierea contractelor de asigurare. Descrierea detaliată a obiectului asigurării precum și drepturile și obligațiile parților contractului de asigurare sunt incluse în condițiile de asigurare, ce constituie parte integrantă a contractului de asigurare, și care sunt disponibile la oficiul MGP Broker, sau la solicitarea contractantului este transmis pe e-mail.

Folosirea paginii şi protejarea informaţiilor transmise
 • Pagina de internet:  www.RapidAsig.md poate fi folosită doar de persoanele care dețin capacitate deplină de exercițiu, respectiv își exercită drepturile și își asumă obligațiile în mod direct, îndeplinind personal acte juridice.
 • Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browser-ul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script și se utilizează cookies pentru o comunicare „inteligentă” cu serverele MGP Broker.
 • Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectorii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS-criptare 256 biti. MGP Broker depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.
 • Utilizatorul are posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronică.
Calculul primei de asigurare

Calculul prețului unui contract de asigurare poate fi efectuat de orice vizitator al site-ului.

Încheierea contractelor de asigurare
Contractul de asigurare se încheie în baza următoarelor:
 1. Prezentului document „Termeni și condiții”,
 2. Cererii de ofertă a Utilizatorului,
 3. Ofertelor comunicate Utilizatorului, de către MGP Broker,
 4. Condițiilor de asigurare.
După analizarea informațiilor conținute în prezentul document și optarea pentru un anumit produs de asigurare, utilizatorul are obligația de a analiza cu atenție și în totalitate cuprinsul condițiilor de asigurare:
 • Utilizatorul va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă prin alegerea opțiunii „Calculator asigurare”. În baza informațiilor oferite de Utilizator, sistemul efectuează calculul primei de asigurare
 • Dacă Utilizatorul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată de sistem, va avea acces la etapele ulterioare. Prin introducerea datelor necesare obținerii Ofertei, Utilizatorul confirmă implicit următoarele:
 1. este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document.
 2. a luat cunoștință și este de acord cu condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales.
 3. datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul introducerii datelor; utilizatorul trebuie să se asigure că datele introduse sunt corecte, avînd posibilitatea de a le modifica dacă observă erori.
 4. își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale pentru a fi folosite în activități de marketing. Această declarație nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.
 • Sistemul informatic MGP Broker analizează Cererea de oferta a Utilizatorului și va salva automat oferta de asigurare, ce include date detaliate despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea și modalitățile de plată a primei de asigurare.
 • În cazul în care Utilizatorul este de acord cu oferta MGP Broker, va alege modalitatea de plata a primei de asigurare.

Încheierea contractului de asigurare are loc doar după ce a fost confirmată corectitudinea datelor de către operator. Toate contractele vor fi prelucrate și întocmite în cadrul programului de lucru al companiei. În cazul în care prima de asigurare a fost achitată online, dar nu s-a putut lua legătura cu clientul, banii vor fi returnați clientului în decurs de 3 zile lucrătoare.

Încheierea contractului de asigurare electronic  are loc la momentul intrării în contul bancar indicat, a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății (pentru plata online). Polița de asigurare va intra în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare/ ratei 1 de prima și încasarea primei în contul MGP Broker SRL. Polița de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) intră sub incidența reglementărilor legale speciale în vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice iar semnarea acesteia de către Asigurat/Contractant nu este necesară. MGP Broker SRL remite Clientului contractul și polița de asigurare, ultima fiind semnată de reprezentantul brokerului. Clientul poate solicita de la MGP Broker SRL contractul de asigurare cu semnătura olografă a reprezentantului brokerului și cu ștampila umedă aplicată. În acest caz, clientul va trebuie să se prezinte la sediul MGP Broker SRL la adresa Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 118 în orele de lucru.

Cadrul normative-juridic al poliței de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) este identic asigurării medicale clasice, constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la sistemul asigurărilor ( Legea cu privire la asigurări 407), Codul Civil și condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales. De asemenea, regimul online al acestui produs este reglementat de Legea 284 din 22.07.2004 cu privind comerțul electronic, după puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă, semnat de părţi și autentificat cu ştampilele părţilor.

Alte costuri aferente încheierii contractului de asigurare

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afara de prima de asigurare.

Plata primei de asigurare
Modalitatea de plată a primei de asigurare poate fi aleasă de către utilizator, în momentul în care acesta plasează comanda. Metodele de plată disponibile sunt:
 1. Plata la sediu sau la livrare în numerar sau card.
 2. Achitarea online
 3. Virament

Pentru efectuarea plății primei de asigurare, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizata de internet a BC „Victoriabank” SA, (https://egateway.victoriabank.md), BC "Moldova Agroindbank" SA (https://ecomm.maib.md), "Artosis" SRL (https://www.bpay.md) sau "Paynet Services" SRL (https://paynet.md), unde are loc autorizarea tranzacţiei. Utilizatorul poate alege urmatoarele forme de plata pentru asigurare:
- realizarea plății online: plata online cu card-urile: Visa, MasterCard, Maestro, American Express,
- sau alte metode de plată puse la dispoziție de procesatorul de plăți.

 • MGP Broker va confirma încheierea poliței de asigurare prin informația corespunzătoare afișată pe pagina de internet, după efectuarea plății. Polița de asigurare va deveni activă doar după achitarea primei de asigurare și înregistrarea primei în contul indicat de MGP Broker. Polițele se transmit pe e-mail-ul indicat de utilizator. Acestea sunt documente electronice salvate în format PDF.
 • Prima de asigurare se plătește în lei și nu este supusă TVA-ului.
 • După achitarea comenzii, timp de 10 minute are loc înregistrarea poliţei în sistem.
 • În cazul în care după efectuarea cu succes a plăţii, poliţa nu a fost recepţionată pe adresa de e-mail indicată, Utilizatorul este obligat să acceseze următorul link: https://rapidasig.md/verificarea-politei-asigurare şi să descarce poliţa.
 • Verificarea valabilității poliţei de asigurare se confirmă aici .
 • Polițele de asigurare emise prin mijloace electronice sunt accesibile Asiguratului numai în versiune electronică.
Informații privind eventualele ANULĂRI/REZILIERI sau modificări ale contractului de asigurare
 • În cazul contractelor încheiate la distanță, Utilizatorul are dreptul de a rezilierea contractului de asigurare până la începutul perioadei de asigurare. Utilizatorului i se restituie prima achitată, fără penalități și fără a fi necesara invocarea vreunui motiv.
 • De asemenea, oricînd pe parcursul derulării contractului de asigurare, în legătură cu anularea călătoriei în baza documentelor anexate (cerere de reziliere, copia din buletinul de identitate sau paşaportul internaţional) asiguratului i se restituie 70 % din prima de asigurare proporţională perioadei de asigurare neexpirate, doar în cazul în care valoarea nominală a primei de asigurare depășește valoarea de 5 euro. Perioada neexpirată este calculată de la data rezilierii contractului de asigurare, nominalizată în cererea de reziliere.
 • Dacă Asiguratul nu a plecat peste hotare, dar a notificat despre acest fapt Asigurătorul doar după expirarea perioadei de asigurare, contractul se consideră expirat iar prima de asigurare nu se restituie.
 • Notificările trebuie efectuate în scris, prin e-mail la adresa info@rapidasig.md sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul legal al asiguratorului, așa cum rezultă din Polița sau modificările succesive înscrise, conform legii.
 • Contractul de asigurare poate înceta și în alte condiții expres menționate în condițiile generale sau specifice de asigurare.
 • În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada rămasa până la expirare nu se restituie.
 • Modificarea contractului de asigurare se poate face prin act adițional semnat de părțile contractante.
Protecția datelor cu caracter personal
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale din Moldova.
 • În conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, MGP Broker are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate și ne obligăm să păstrăm confidențialitatea datelor personaelor furnizate prin intermediul site-ului www.RapidAsig.md, așa cum prevăd dispozițiile legislației cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.
Reclamații
 • Vă rugăm să ne adresați orice nemulțumire în legătura cu funcționarea acestui site apelând la numărul de telefon +373 79 93 01 91 sau adresându-vă în scris la adresa de email info@rapidasig.md sau la adresa oficiului din mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118.
 • Mai multe detalii referitoare la procedura de soluționare a reclamațiilor puteți regăsi în cadrul secțiunii “Reclamații” disponibilă pe acest site.
Limba care guvernează contractul de asigurare

Limba utilizată în relațiile dintre Asigurator și Utilizator este limba de stat.

Dreptul de proprietate intelectuală

Dreptul de autor pentru informațiile și materialele incluse în acest site sunt proprietatea MGP Broker. Este interzisă folosirea de către terți a informațiilor conținute în acest site fără a avea acordul prealabil al companiei MGP Broker.

Modificarea informațiilor din prezentul document
 • Informațiile incluse în acest site pot fi supuse modificărilor. MGP Broker are dreptul de a modifica informațiile sau parți ale informațiilor incluse pe aceste pagini fără înștiințarea în prealabil a Utilizatorilor. Afișarea pe site a noului document însoțit de revizia actualizată constituie informare asupra modificărilor operate,
 • Prezentul document cît și modificările acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii www.RapidAsig.md Folosirea de către Utilizatori a paginii de internet după introducerea modificărilor secțiunii „Termeni și condiții” este echivalentă cu luarea la cunoștință de către aceștia a înțelegerii precum și exprimării acceptului cu privire la respectivele modificări,
 • Prezentul document este obligatoriu începând cu data de 18.08.2018 și se identifică sub numărul de revizie 2. Frecvența de actualizare a datelor publicate:
  1. Odată cu apariția sau actualizarea normelor legislative.
  2. Odată cu actualizarea produselor de asigurare ale companiei.
  3. Odată cu apariția de noi prevederi legislative aferente produselor de asigurare.
 • Acceptarea de către Utilizatori a tuturor condițiilor și termenilor conținuți în acest document constituie o condiție prealabilă obligatorie pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul acestui site.

rev.1.3 din data 18.09.2018.