Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

HOTĂRÎRE Nr. 50/8

HCNPFM50/8/2012
ID intern unic: 345780

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 50/8
din 30.11.2012
cu privire la procesarea electronică a documentelor de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
Publicat :07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art Nr : 1499Întru executarea prevederilor art.5 alin.(1) lit.b) şi alin.(4), art.8 alin.(8) şi art.38 alin.(3) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.8 lit.j) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Începînd cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informaţiei privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum şi a informaţiei privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.161).
2. Se interzice începînd cu 01.02.2013 perfectarea şi eliberarea către asiguraţi a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de poliţe de asigurare de răspundere civilă auto internă şi a certificatelor de asigurare Carte Verde în afara Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.3.
3. Se admite perfectarea şi eliberarea către asiguraţi a cererilor, contractelor şi poliţelor/certificatelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în afara Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data exclusiv în cazul cînd temporar aplicarea Sistemului nu este posibilă din cauza deconectării în masă a energiei electrice pe teritoriul adiacent punctului de lucru al reţelei de vînzări a asigurătorului, precum şi din cauza defecţiunilor Sistemului, exceptînd defecţiunile canalelor securizate de transfer de date dintre sediul central al asigurătorului şi punctele de lucru ale reţelei sale de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare, agenţilor bancassurance.
[Pct.3 în redacția HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
31. În cazul deconectării în masă a energiei electrice, asigurătorul sau brokerul de asigurare va expedia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, prin intermediul poştei electronice la adresa rcadata@cnpf.md, o notificare scanată în formatul anexei nr.3. Notificarea trebuie să conţină adresele exacte ale subdiviziunilor din reţeaua sa de vînzări unde au fost deconectări în masă ale energiei electrice, să fie însoţită de documente justificative şi să fie semnată de conducătorul asigurătorului sau brokerului de asigurare. Comisia Naţională a Pieţei Financiare este în drept să verifice circumstanţele notificate de asigurător sau brokerul de asigurare şi să aplice sancţiuni în cazul neveridicităţii acestora.
[Pct.31 introdus prin HCNPF2/10 din 17.01.13, MO18-21/25.01.13 art.60]
4. În cazul perfectării şi eliberării către asiguraţi a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de poliţe de asigurare în condiţiile pct.3, informaţia conţinută în documentele menţionate urmează a fi introdusă în Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data pe parcursul următoarelor 24 de ore din momentul restabilirii capacităţii de lucru a Sistemului, notificat asigurătorilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
5. Poliţele/certificatele de asigurare eliberate înainte de data indicată la pct.2 se consideră valabile pînă la data expirării perioadei de asigurare indicate în poliţe/certificate, care nu poate fi mai mare decît 30.01.2014.
51. Polițele/certificatele de asigurare care nu se regăsesc în Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data se consideră nevalabile, cu excepția situațiilor prevăzute la pct.3 și pentru perioada de timp necesară remedierii acestora.
[Pct.51 introdus prin HCNPF16/10 din 08.04.16, MO100-105/15.04.16 art.566; în vigoare 15.04.16]
6. Transmiterea datelor din toate punctele de lucru ale reţelei de vînzări a asigurătorului către serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se efectuează exclusiv prin canale securizate de transfer de date VPN (Virtual Private Network).
7. Canalul securizat de transfer de date dintre serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi sediul central al asigurătorului se va crea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
8. Canalele securizate de transfer de date dintre sediul central al asigurătorului şi punctele de lucru ale reţelei sale de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare, se vor crea de asigurător, fiind puse la dispoziţia intermediarilor în condiţiile stabilite de părţi.
9. Asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto vor instala aplicaţia Sistemului automatizat de stat RCA Data în sediul de bază şi în punctele de lucru ale reţelei de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare cu care au încheiate contracte de mandat.
10. Înregistrarea, modificarea şi/sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente asigurătorului, brokerului de asigurare/reasigurare, asistentului în brokeraj - persoană juridică, agentului de asigurare - persoană juridică şi agentului bancassurance, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în baza cererilor pe suport de hîrtie depuse de către aceştia, conform anexei nr.1. Activarea/dezactivarea accesului la Sistem poate fi efectuată şi în baza deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sau a instanţei de judecată.
[Pct.10 în redacția HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
101. Înregistrarea, modificarea şi/sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente personalului propriu al asigurătorului cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare şi dosarelor de daună, a personalului propriu şi subagenţilor din cadrul agenţilor de asigurare – persoane juridice, a agenţilor de asigurare – persoane fizice şi a agenţilor bancassurance din reţeaua asigurătorului de vînzări, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către persoana împuternicită de asigurător cu atribuţii de administrare a Sistemului în baza dispoziţiei pe suport de hîrtie, semnată de conducătorul asigurătorului, conform anexei nr.2.
[Pct.101 introdus prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
102. Înregistrarea, modificarea şi/sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj - persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj - persoane juridice, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către persoana împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului în baza dispoziţiei pe suport de hîrtie, semnată de conducătorul brokerului, conform anexei nr.4.
[Pct.102 introdus prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
11. Autorizarea computerelor din punctele de lucru ale reţelei de vînzări în Sistemul automatizat de stat RCA Data se va efectua de asigurători prin programul de instalare a aplicaţiei situat pe serverul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Dezactivarea computerelor de la Sistemul automatizat de stat RCA Data se va efectua de către persoana împuternicită de asigurător şi, respectiv, de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a sistemului în baza cererii pe suport de hîrtie a solicitantului.
[Pct.11 modificat prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
111. Cererile prevăzute la pct.10 şi pct.11, dispoziţiile prevăzute la pct.101 şi pct.102 se păstrează corespunzător de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, asigurător sau brokerul de asigurare într-o mapă separată.
[Pct.111 introdus prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
12. Perfectarea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se va efectua în baza următoarelor documente:
1) certificatul de înregistrare de stat – pentru persoane juridice sau buletinul de identitate – pentru persoane fizice;
2) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
3) permisul de conducere al asiguratului şi, după caz, al utilizatorului de autovehicul;
4) carnetul de pensionar sau certificatul de invaliditate, după caz.
121. În cazul procesării manuale a datelor privind caracteristicile tehnice ale autovehiculului la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, categoria autovehiculului urmează a fi determinată în conformitate cu tabelul de corespundere prevăzut la anexa nr.5
[Pct.121 introdus prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
13. Instruirea personalului cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare şi dosarelor de daună în Sistemul automatizat de stat RCA Data în baza Ghidului de utilizare, parte componentă a Sistemului, se pune în sarcina asigurătorului şi respectiv, brokerului de asigurare.
14. Asigurătorii, agenţii şi brokerii de asigurare sînt responsabili de corectitudinea şi autenticitatea datelor înregistrate în Sistemul automatizat de stat RCA Data.
141. Nerespectarea de către asigurători şi intermediarii în asigurări a prevederilor prezentei hotărîri se sancţionează în conformitate cu art.54 din Legea nr. 407-XVIdin21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” şi nu constituie pentru asigurător temei de refuz în soluţionarea cererilor de despăgubire în baza contractelor de asigurare perfectate în afara Sistemului automatizat de stat RCA data.
[Pct.141 introdus prin HCNPF2/10 din 17.01.13, MO18-21/25.01.13 art.60]
141. Toate documentele electronice și tranzacțiile operate prin intermediul Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data sunt semnate electronic de utilizatorul care le procesează.
[Pct.141 introdus prin HCNPF16/10 din 08.04.16, MO100-105/15.04.16 art.566; în vigoare 15.04.16]
142. Semnăturile electronice avansate necalificate generate de sistem sunt recunoscute între asigurători și utilizatorii care prestează servicii în numele companiilor de asigurări prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, în baza unui acord semnat de ambele părți, cu anexarea amprentei semnăturilor electronice generate.
[Pct.142 introdus prin HCNPF16/10 din 08.04.16, MO100-105/15.04.16 art.566; în vigoare 15.04.16]
143. În cazul lipsei acordului semnat între asigurător și utilizatorul care prestează servicii în numele companiilor de asigurări prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, asigurătorul poartă răspundere pentru toate documentele sale electronice și tranzacțiile operate prin intermediul Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data în numele său.
[Pct.143 introdus prin HCNPF16/10 din 08.04.16, MO100-105/15.04.16 art.566; în vigoare 15.04.16]
144. Nerespectarea de către asigurători şi intermediarii în asigurări a prevederilor prezentei hotărîri se sancţionează în conformitate cu art.54 din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” şi nu constituie pentru asigurător temei de refuz în soluţionarea cererilor de despăgubire în baza contractelor de asigurare perfectate contrar prevederilor prezentei hotărîri.
[Pct.144 introdus prin HCNPF16/10 din 08.04.16, MO100-105/15.04.16 art.566; în vigoare 15.04.16]
15. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări şi Secţiei tehnologii informaţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI


Nr. 50/8. Chişinău, 30 noiembrie 2012.


s
[Anexa nr.1 în redacția HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]
[Anexa nr.1 modificată prin HCNPF25/12 din 07.06.13, MO125-129/14.06.13 art.880]


[Anexa nr.2 în redacția HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]


[Anexa nr.3 introdusă prin HCNPF2/10 din 17.01.13, MO18-21/25.01.13 art.60]


[Anexa nr.4 introdusă prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]


[Anexa nr.5 introdusă prin HCNPF34/20 din 27.06.14, MO174-177/04.07.14 art.914]