Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

LEGE nr. 414-XVI

LPM414/2006
ID intern unic: 321763

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 414
din 22.12.2006
cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule
Publicat :09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35 art Nr : 112 Data intrarii in vigoare : 09.09.2007

NOTĂ:
În cuprinsul legii, sintagma „Autoritate de supraveghere” se ortografiază cu literă mică prin LP239 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.59; în vigoare 05.02.16
În cuprinsul legii, sintagma „poliţă de asigurare „Carte Verde” ” se substituie cu sintagma „certificat de asigurare „Carte Verde” ” prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sfera de aplicare
Prezenta lege reglementează raporturile juridice dintre asigurători, asiguraţi şi persoane terţe ce derivă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum şi modul de realizare a acestui tip de asigurare.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
accident de autovehicul - eveniment neprevăzut, întîmplător provocat de unul sau mai multe autovehicule, care cauzează prejudicii unor persoane şi care poate da naştere unor pretenţii de despăgubire;
asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare - asigurare obligatorie de răspundere civilă auto) - contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare „Carte Verde”, prin care un asigurător licenţiat, în condiţiile prezentei legi, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
[ asigurat proprietarul sau utilizatorul unui autovehicul a căruia răspundere civilă
este preluată contractual de un asigurător în baza contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
valabul pentru prejudiciile –produse terțelor persoane din accidente de autovehicule
[[Art.2 noțiunea în redacția LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
autovehicul - sistem mecanic terestru cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, pentru transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor - autoturisme, autobuze, microautobuze, troleibuze, autocamioane, inclusiv specializate, motocicluri, tractoare.
În sensul prezentei legi, remorcile, semiremorcile sau ataşele tractate ori netractate, alte mecanisme cu autotracţiune, admise spre utilizare în conformitate cu legislaţia în vigoare sau înregistrate în străinătate de autorităţile competente, fac parte din categoria autovehiculelor;
birou naţional – organizaţie profesională care este constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi care grupează asigurătorii autorizaţi într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;
Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule – birou naţional din Republica Moldova;
Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” (în continuare – Consiliul Birourilor) – asociaţie internaţională a birourilor naţionale din statele membre ale sistemului internaţional de asigurare „Carte Verde”, care administrează şi coordonează relaţiile între birourile naţionale privind asigurarea de răspundere civilă auto;
constatare amiabilă a accidentului de autovehicul – procedură simplificată și benevolă de documentare a accidentului de autovehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea și semnarea de către conducătorii de autovehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere;
[Art.2 noțiunea introdusă prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” (în continuare daună materială nesemnificativă – daună cauzată prin avarierea sau distrugerea de bunuri în urma accidentului de autovehicul, a cărei sumă nu depășește cuantumul maxim de despăgubire, stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere, în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul;
[Art.2 noțiunea introdusă prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
daună parțială – avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate este posibilă și valoarea pagubei real suportate nu depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;
]
daună totală – distrugerea sau avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate nu mai este posibilă ori în care valoarea pagubei real suportate depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;
dosar de daune - dosar care include totalitatea documentelor necesare constatării şi soluţionării cazului de asigurare;
limite teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă auto (în continuare - limite teritoriale de acoperire ale asigurării) - teritoriul Republicii Moldova (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă) şi teritoriul statelor ale căror birouri naţionale sînt parte la Acordul dintre birourile naţionale de asigurări ale statelor membre ale Spaţiului Economic European şi ale altor state asociate, semnat de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă);
persoană păgubită - orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire de asigurare pentru orice pagubă sau vătămare corporală provocată în urma unui accident de autovehicul;
poliţă de asigurare RCA - poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu valabilitate în limitele teritoriului Republicii Moldova, care probează încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
certificat de asigurare „Carte Verde” - document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
[Art.2 noțiunea „ posesor de autovehicul exclusă prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146 şi în vigoare 08.03.19];
prejudiciu - efect negativ suferit de persoana fizică sau de persoana juridică păgubită în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
Regulament general al Consiliului Birourilor - document oficial, adoptat de Consiliul Birourilor la Rethymno (Creta) la 30 mai 2002, care încorporează toate prevederile obligatorii ce guvernează relaţiile dintre birourile naţionale ale asigurătorilor din statele membre ale Sistemului Internaţional de Asigurări "Carte Verde";
unitate de specialitate - persoană fizică sau persoană juridică, autorizată (înregistrată legal), care are ca obiect de activitate comercializarea de autovehicule, de părţi componente şi piese de rezervă şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor;
utilizator - persoana posedă/folosește autovehiculul: inclusiv în temeiul unui contract de locațiune contract de leasing sau al unor alte titluri prevăzute de legislație, alte persoane care conduc autovehiculul cu sau fără consimțămîntul proprietarului; în cadrul instruirii la cursurile de șofer, se consideră utilizator persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;
[Art.2 noțiunea în redacția LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
sistem bonus-malus - sistem de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcţie de istoricul daunelor;
"valoare"
valoare rămasă – valoarea părţilor din autovehicul rămase neavariate, demontabile și valorificabile în caz de daună totală a acestuia.
Articolul 3. Obiectul asigurării obligatorii de
răspundere civilă auto
Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a proprietarului și/sau utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
[Art.4 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
Articolul 4. Categoriile de persoane pasibile de asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care au în proprietate sau utilizare autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
(11) Obligația de asigurare nu se răsfrînge asupra proprietarului sau utilizatorului de autovehicul al cărui risc a fost asigurat în condițiile prezentei legi de către o altă persoană, cu excepția cazului în care autovehiculul a fost transmis în proprietatea sau utilizarea unei persoane juridice/întreprinzător individual.
[Art.4 al.(11) în redacția LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(2) Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate dacă:
a) sînt asigurate în conformitate cu prezenta lege;
b) posedă documente internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova.
Articolul 5. Exigenţele faţă de asigurătorul de
răspundere civilă auto
(1) Asigurătorul poate practica asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă dacă îndeplineşte cumulativ, suplimentar la cerinţele stabilite prin Legea cu privire la asigurări, următoarele condiţii:
a) dispune de cel puţin cîte un reprezentant de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova, precum şi în fiecare filială şi/sau reprezentanţă;
b) dispune de dotare cu tehnică de calcul şi software adecvată şi de personal care să permită ţinerea unor evidenţe detaliate a documentelor de asigurare şi centralizarea informaţiilor şi/sau a datelor colectate şi, totodată, are capacitatea de a comunica pe cale electronică aceste informaţii către un sistem informaţional unic constituit de autoritatea de supraveghere. În acest sens, este obligatoriu ca sistemul informaţional al asigurătorului să permită transmiterea în regim on-line, prin tehnologii web, a informaţiilor despre asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto între sediul central sau subdiviziunile autorizate ale asigurătorului şi autoritatea de supraveghere;
c) nu se află într-o situaţie de remediere financiară sau de insolvabilitate prevăzută de legislaţia specială în domeniul asigurărilor şi insolvabilităţii.
(2) Asigurătorul poate practica asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă dacă îndeplineşte, suplimentar la condiţiile stabilite la alin.(1), următoarele cerinţe:
a) participă cu mijloace băneşti proprii la contribuţia iniţială a Fondului de compensare;
b) participă cu mijloace băneşti proprii la formarea garanţiei financiare externe, prevăzută la art. 351, în perioada în care este în vigoare cerința Consiliului Birourilor de menținere a unei astfel de garanții.
[Art.5 al.(3) abrogat prin LP239 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.59; în vigoare 05.02.16]
[Art.5 al.(3) modificat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
Articolul 6. Reprezentantul de despăgubiri
(1) Asigurătorul de răspundere civilă auto este obligat să numească în fiecare filială şi/sau reprezentanţă cîte un reprezentant de despăgubiri. În cazul în care asigurătorul, în anumite municipii, nu dispune de filială şi/sau de reprezentanţă, atribuţiile de reprezentant de despăgubiri le va executa brokerul de asigurare persoană juridică, mandatat de asigurător.
(2) Reprezentantul de despăgubiri va avea sarcina de a recepţiona cererile de despăgubire şi a colecta informaţii necesare examinării şi soluţionării lor de către asigurător, precum şi dreptul de a încheia contracte de asigurare.
(3) Reprezentantul de despăgubiri va deţine suficientă putere de decizie, în limitele stabilite de asigurător, pentru a reprezenta asigurătorul în raporturile cu persoana păgubită. Numirea reprezentantului de despăgubiri nu exclude dreptul persoanei păgubite sau al asigurătorului ei de a institui proceduri directe împotriva persoanei care a cauzat accidentul de autovehicul sau împotriva asigurătorului ei.
(4) Mandatarea brokerului de asigurare cu împuternicirile reprezentantului de despăgubiri nu semnifică înfiinţarea expresă a unei filiale sau reprezentanţe a asigurătorului de răspundere civilă auto.
(5) Brokerul de asigurare poate să desfăşoare activitate în calitate de reprezentant de despăgubiri în numele mai multor asigurători.
Articolul 7. Cazul asigurat
(1) În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui proprietar sau utilizator a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:
[Art.7 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;
b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.
(2) Asiguratul nu poartă răspundere civilă auto dacă accidentul a avut loc:
a) în caz de forţă majoră, inclusiv prin diferite acţiuni sau măsuri militare în timp de război sau de stări excepţionale, de calamităţi naturale, de explozii nucleare, de radiaţie sau poluare radioactivă, de dezordini în masă, de activităţi teroriste;
b) din culpa exclusivă a păgubitului.
Capitolul II
CONTRACTUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO
Articolul 8. Modul de încheiere a contractului de
asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto
(1) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se realizează nemijlocit prin încheierea de contract de asigurare între proprietarul sau utilizatorul de autovehicul şi asigurătorul licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto care se perfectează pe suport de hîrtie și/sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line, conform procedurii stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
[Art.8 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/05.03.19 art.149; în vigoare<
03.09]
(2) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto dintre persoana fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, şi asigurător se încheie în mod obligatoriu:
a) cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de utilizatori); sau
b) fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de utilizatori).
(21) Nu se consideră asigurat riscul utilizatorului de autovehicul care nu este inclus în contractul de asigurare încheiat în condiţiile alin. (2) lit. a)
(22) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto între persoana juridică sau întreprinzătorul individual şi asigurător se încheie fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de utilizatori).
(23) În cazul în care asiguratul persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, a transmis autovehiculul pentru care s-a încheiat contractul în proprietatea sau utilizarea unei persoane juridice sau a unui întreprinzător individual în temeiul contractului de locaţiune sau al altui titlu prevăzut de legislaţie, riscul celor admişi de persoana juridică sau întreprinzătorul individual să utilizeze autovehiculul nu se consideră asigurat prin contractul încheiat în condiţiile alin. (2).
[Art.8 al.(23) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) Încheierea contractului de asigurare se solicită asigurătorului prin depunerea unei cereri de asigurare adresate acestuia. Asigurătorul nu are dreptul să refuze primirea, examinarea şi soluţionarea cererii de asigurare.
(4) Contractul de asigurare atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă se dovedeşte cu poliţa de asigurare RCA, iar încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă se dovedeşte cu certificat de asigurare „Carte Verde”. Poliţa de asigurare RCA şi/sau certificatul de asigurare „Carte Verde” se eliberează cu condiţia achitării integrale a primei de asigurare.
(41) În cazul înstrăinării autovehiculului, dobînditorul are opţiunea de a modifica contractul de asigurare sau de a-l menţine dacă riscul său este asigurat în temeiul acestui contract.

(42) Asiguratul este în drept să solicite modificarea contractului de asigurare în partea ce ţine de numărul persoanelor admise să utilizeze autovehiculul. În acest caz, asigurătorul va ajusta prima de asigurare în funcţie de factorul respectiv de risc. Modificările în contractul de asigurare au efect din momentul operării acestora în sistemul informațional unic constituit de autoritatea de supraveghere.

(43) Duplicatul poliţei de asigurare RCA şi/sau al certificatului de asigurare „Carte Verde” se eliberează la cererea asiguratului cu condiţia anulării formularului vechi, costul duplicatului fiind acoperit de solicitant.
(5) Forma şi conţinutul cererii de asigurare, formularului „Constatare amiabilă de accident, precum şi forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA şi certificatului de asigurare „Carte Verde” sînt unice pentru toţi asigurătorii şi se stabilesc de către autoritatea de supraveghere. Forma şi conţinutul certificatului de asigurare «Carte Verde» se stabilesc în conformitate cu modelul aprobat de către Consiliul Birourilor.
[Art.8 al.(5) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(6) Persoana fizică sau persoana juridică ce are în proprietate sau utilizare mai mult de un autovehicul înmatriculat ori supus înmatriculării în Republica Moldova poate încheia un singur contract de asigurare de răspundere civilă auto, în care va indica numărul autovehiculelor, caracteristicile lor tehnice şi datele de identificare, situaţie în care asigurătorul va elibera poliţa de asigurare RCA şi/sau certificatul de asigurare „Carte Verde” pentru fiecare autovehicul.
[Art.8 al.(6) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(7) La încheierea contractului de asigurare, proprietarul sau utilizatorul de autovehicul va permite asigurătorului să verifice starea tehnică a autovehiculului pentru care se solicită încheiere de contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi va expune în cerere istoricul daunelor.
[Art.8 al.(7) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(8) Prestarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (internă şi externă) se efectuează exclusiv în încăperile amenajate ale asigurătorilor sau intermediarilor de asigurare, dotate cu aparate de casă şi tehnică de calcul, care să permită înregistrarea contractelor, ţinerea evidenţei şi transmiterea informaţiei către baza de date centralizată a asigurătorului, a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi a autorităţii de supraveghere.
Articolul 9. Termenul de acţiune a contractului de
asigurare
(1) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2)-(4). Asiguratul menţine valabilitatea asigurării plătind primele de asigurare pentru perioada de asigurare corespunzătoare termenului de acţiune a contractului.
(2) Se permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decît 12 luni pentru autovehicule speciale, echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări similare.
(3) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai mici de 15 zile.
(4) Persoana care foloseşte pe teritoriul Republicii Moldova autovehicul înmatriculat în străinătate, dar neasigurat, sau al cărui termen de asigurare expiră în timpul aflării pe teritoriul Republicii Moldova încheie contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto la intrarea autovehiculului pe teritoriul Republicii Moldova, la punctul de trecere a frontierei de stat, sau cel tîrziu în ultima zi de valabilitate a documentului de asigurare, în oficiul autorizat al asigurătorului. Contractul se încheie pe toată perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova, dar pe un termen nu mai mic de 15 zile.
(5) Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” şi încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” sau anterior acelei date, în momentul radierii din circulaţie a autovehiculului.
Articolul 10. Încetarea contractului de asigurare
(1) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încetează:
a) în cazul radierii autovehiculului din registrul de stat;
b) în cazul lichidării asiguratului persoană juridică sau al decesului asiguratului persoană fizică;
c) în cazul emiterii unei hotărîri judecătoreşti definitive privind încetarea contractului;
d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(2) Contractul de asigurare nu încetează în cazul producerii riscului asigurat şi al plăţii despăgubirii de asigurare.
(3) La încetarea contractului de asigurare, asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare pentru zilele de pînă la expirarea contractului, fiind în drept să rețină din aceasta suma cheltuielilor sale, dar nu mai mult de 20% din prima de asigurare calculată spre restituire. Prima de asigurare calculată spre restituire reprezintă prima brută subscrisă de asigurător aferentă perioadei neexpirate a contractului de asigurare și calculată proporțional cu această perioadă.
(4) Contractul de asigurare se consideră nul în cazurile stabilite de legislaţia în vigoare. Acţiunea contractului nu se răsfrînge asupra accidentelor de autovehicul produse de asigurat pînă la încheierea lui.
Capitolul III
PRIMELE DE ASIGURARE ŞI LIMITELE
DESPĂGUBIRILOR
Articolul 11. Primele de asigurare
(1) Prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne şi externe se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către autoritatea de supraveghere conform metodelor actuariale aprobate prin actele sale normative.
(2) Prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi potrivit actelor normative indicate la alin.(1) şi sistemul bonus-malus.
(3) Este interzis asigurătorilor să încaseze prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.12.
(4) Intermediarilor în asigurări (reasigurări) le este interzisă încasarea remunerărilor/comisioanelor/altor plăți la intermedierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă. [Art.11 al.(4) introdus prin LP273 din 29.11.18, MO504-511/22.12.18 art.836]
Articolul 11. Primele de asigurare
(1) Primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă se stabilesc de către asigurători în baza calculelor efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere, care va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora, cota minimă şi cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale.
(2) Prima de asigurare spre încasare de la asigurat se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a coeficienţilor de rectificare şi a coeficientului bonus-malus.
(3) Pînă la punerea în aplicare, primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, legalizate de actuar, se prezintă de către asigurători spre examinare autorităţii de supraveghere. Modul de prezentare, examinare, acceptare, respingere a primelor de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare, cerinţele pentru prezentarea calculelor actuariale efectuate și a informaţiei statistice aferente se stabilesc prin acte normative ale autorităţii de supraveghere.
În temeiul LP239 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.59 , art.11 va intra în vigoare la 01.07.2019]
[Art.11 modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
Articolul 12. Reducerile şi majorările primelor de
asigurare
(1) Asigurătorul poate oferi reduceri de pînă la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor. Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sînt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sînt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori).
[Art.12 al.(1) modificat prin LP916 din 1, MO149-5/02
19 MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
2) – abrogat
(3) La încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR - CARNET şi INTER - BUS, asigurătorii pot acorda reduceri de pînă la 60% din prima de asigurare calculată conform art.11 alin.(2), exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.
(4) La stabilirea primelor de asigurare pe care asiguratul urmează să le plătească, asigurătorul aplică sistemul bonus-malus, conform procedurii stabilite de autoritatea de supraveghere, ce prevede reduceri anuale de 5%, dar de cel mult 50% pe parcursul a10 ani, a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru utilizatorii care, în decursul a 10 ani, nu au comis accidente de autovehicul, precum şi majorarea primei de asigurare pentru utilizatorii care au comis accidente de autovehicul.
(5) Pentru aplicarea sistemului bonus-malus, asigurătorii vor avea acces la informaţiile privind istoricul daunelor asiguraţilor şi utilizatorilor de autovehiculdin sistemul informaţional unic constituitde autoritatea de supraveghere.

(6) Informaţiile care trebuie colectate şi transmise de asigurătoricătre sistemul informaţional unic prevăzut la alin. (5) se stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
Articolul 13. Plata primei de asigurare
(1) Prima de asigurare se plăteşte integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” .
(2) Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată.
Articolul 14. Limitele răspunderii asigurătorului
(1) Despăgubirea de asigurare va fi stabilită şi achitată în limitele răspunderii asigurătorului.
(2) Limitele răspunderii asigurătorului sînt:
a) 1000 000 de lei - la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
b) 1000 000 de lei - pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5000000 de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
c) cuantumul maxim de despăgubire, stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere – la avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul.
[Art.14 al.(2), lit.c) introdusă prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) Despăgubirile prevăzute de contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se plătesc indiferent de numărul cazurilor de accidente care au avut loc în termenul de asigurare.
(4) Dacă întinderea pagubelor cauzate în unul şi acelaşi accident mai multor persoane, inclusiv cheltuielile suportate de ele în proces civil, depăşeşte limita stabilită, despăgubirile se acordă în limita stabilită, pentru fiecare persoană păgubită, proporţional raportului dintre limita maximă şi totalul prejudiciilor.
(5) În cazul în care întinderea prejudiciului depăşeşte limitele răspunderii stabilite la alin.(2), păgubitul are dreptul, în conformitate cu legislaţia civilă în vigoare, să intenteze persoanei răspunzătoare de producerea accidentului o acţiune de recuperare a sumei care depăşeşte aceste limite.
(6) Proprietatul sau utilizatorul de autovehicul are dreptul să încheie contract de asigurare benevolă (facultativă) de răspundere civilă pentru acoperirea pagubelor ce depăşesc limitele stabilite la alin.(2).
[Art.14 al.(6) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-9-2/08.03.19 art.16; în vigoare 18.03.19]
Capitolul IV
DESPĂGUBIRILE DE ASIGURARE
Articolul 15. Pagubele care se repară de către asigurător
(1) Asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul, precum şi în cazul în care, la data accidentului:
a) utilizatorul nu este inclus în contractul de asigurare încheiat între proprietar sau utilizator şi asigurător; [Art.15 al.(1), lit.a) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
b) utilizatorul sau asiguratul nu posedă permis de conducere de categoria respectivă;
c) utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaţiile tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.
(2) În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.
(3) Membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sînt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rîndul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.
(4) La avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cu excepţia celor specificate la art.16, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului sau utilizatorului răspunzător de accident. [Art.15 al.(4) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(5) Paguba provocată în accident rutier de o remorcă va fi acoperită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarului sau utilizatorului de autovehicul doar dacă remorca: [Art.15 al.(5) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
a) este tractată de acest autovehicul; ori
b) s-a separat de autovehicul şi a continuat să se deplaseze.
(6) Pagubele provocate de remorcă vor fi acoperite de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarului sau utilizatorului ei dacă remorca: [Art.15 al.(6) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
a) nu este tractată de autovehicul; sau
b) este separată de autovehicul şi staţionează.
(7) Prevederea de la alin.(5) se aplică şi în cazul în care autovehiculul este tractat în scopul transportării lui.
Articolul 16. Pagubele care nu se repară de asigurător
(1) Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;
e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;
j) prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea lor; [Art.16 al.(1), lit.j) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească proprietarului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui; [Art.16 al.(1), lit.k) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
l) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.
(2) Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin.(1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.
Articolul 17. Cuantumul despăgubirii în caz de culpă
comună
(1) În cazul în care părţile au provocat din culpă accidentul sau majorarea pagubei, fiecare dintre ele va fi obligată să compenseze numai partea din pagubă care îi este imputabilă. În acest caz, întinderea răspunderii fiecărei părţi pentru producerea accidentului de autovehicul va fi determinată prin acte şi alte mijloace probatorii.
(2) Dacă este imposibilă determinarea, în condiţiile alin.(1), a întinderii răspunderii fiecărei părţi pentru accidentul produs, răspunderea se va stabili în cote egale, în funcţie de numărul părţilor implicate în accident, fiecare avînd dreptul la despăgubire în proporţia în care nu poartă răspundere de producerea accidentului.
Capitolul V
AVIZAREA ŞI CONSTATAREA PAGUBELOR
Articolul 18. Obligaţiile asiguratului
(1) La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:
a) să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
b) să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul (cu excepția accidentelor pasibile de documentarea prin procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul) imediat după producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
[Art.18 al.(1), lit.b) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19] b1) în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, să înștiințeze imediat despre producerea accidentului și intenția de a recurge la această procedură asigurătorul care a emis polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), să documenteze neîntîrziat circumstanțele producerii accidentului rutier prin completarea și semnarea de către ambii conducători de autovehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, să noteze datele martorilor (dacă aceștia există), să facă fotografii la locul accidentului (panorama generală a accidentului, numerele de înmatriculare și părțile avariate ale autovehiculelor, urmele de frînare și de cioburi la fața locului), să prezinte asigurătorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, exemplarul său al formularului „Constatare amiabilă de accident”, completat și semnat de către ambii conducători de autovehicule implicați în accident; [Art.18 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
c) în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze asigurătorul care a emis poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde”; participanţii la accident care deţin poliţe de asigurare RCA şi/sau certificate de asigurare „Carte Verde”, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, anunţă asigurătorii respectivi şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
d) să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedă poliţă de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare „Carte Verde” şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre asigurător;
e) să prezinte, personal sau prin reprezentantul său legal, la sediul asigurătorului ori al reprezentantului de despăgubiri, actul organelor și instituțiilor competente cu privire la producerea accidentului rutier, permisul de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare și raportul de inspecţie tehnică periodică a autovehiculului cu care a provocat accidentul. Documentele menționate se depun în copii certificate de către asigurat sau în original pentru efectuarea copiilor de către asigurător;
f) să asigure, la solicitarea asigurătorului, accesul la autovehiculul cu care a provocat accidentul.
(2) Nerespectarea de către asigurat sau de către utilizatorul autovehiculului a prevederilor alin.(1) lit.b) şi c) nu îl scuteşte pe asigurător de obligaţia de a plăti despăgubirea, acesta fiind însă în drept să înainteze împotriva asiguratului acţiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate. [Art.18 al.(2) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) În caz de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau utilizatorului de autovehicul răspunzător de producerea accidentului, persoana păgubită primeşte informaţia despre asigurătorul persoanei vinovate la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
Articolul 181. Constatarea amiabilă a accidentului de autovehicul Obligaţiile asigurătorului
(1) Procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul (în continuare – constatare amiabilă) este o soluție de constatare a faptelor, a circumstanțelor și a persoanei vinovate de producerea accidentului, alternativă procedurii aplicate de către angajații organelor de poliție, ai unităților de pompieri și ai procuraturii, și este aplicabilă doar cu condiția exprimării benevole a voinței părților de a recurge la aceasta.
(2) Procedura de constatare amiabilă constă în completarea și semnarea de către conducătorii de autovehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, cu recunoașterea vinovăției de către persoana răspunzătoare de producerea accidentului, ulterior, este prezentat asigurătorului persoanei vinovate împreună cu cererea de despăgubire.
(3) Procedura de constatare amiabilă se aplică cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) în accident sînt implicate doar două autovehicule;

b) accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative;

c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (de exemplu, instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.), altele decît autovehiculele implicate în accidentul rutier;

d) proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor implicați în accident dețin, la data producerii accidentului rutier, polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), valabile și emise cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul producerii accidentului;
e) există consimțămîntul ambilor conducători de autovehicule implicați în accident privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă, consensul acestora privind circumstanțele producerii accidentului și daunele vizibile cauzate autovehiculelor implicate, iar persoana răspunzătoare de producerea accidentului își recunoaște vinovăția;
f) conducătorii de autovehicule implicați în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceștia există). Dacă lipsește cel puțin una dintre condițiile indicate la prezentul alineat, cu excepția condiției de la lit. b), formularul „Constatare amiabilă de accident” completat și semnat de către conducătorii de autovehicule implicați în accident devine nul, iar accidentul rutier urmează a fi documentat de către organele competente.
(4) Forma și conținutul formularului „Constatare amiabilă de accident”, precum și normele privind utilizarea acestui formular se aprobă de către autoritatea de supraveghere, cu avizul Poliției, și se eliberează asiguratului gratis. Se interzice inscripționarea altor informații pe formularul-tip decît a celor prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere.
(5) Formularul „Constatare amiabilă de accident” prevede, în mod obligatoriu, informații despre circumstanțele producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor și ale autovehiculelor implicate în accident, datele din polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), datele despre daunele cauzate autovehiculelor implicate, precum și alte informații stabilite în actele normative ale autorității de supraveghere. Formularul „Constatare amiabilă de accident” conține două pagini autocopiative, ambele avînd aceeași valoare juridică, și se eliberează asiguratului de către asigurător odată cu polița de asigurare RCA sau la cerere.
(6) În cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă, cererea de despăgubire se depune de către persoana păgubită la asigurătorul persoanei vinovate, cu anexarea formularului „Constatare amiabilă de accident”, completat corespunzător și semnat de ambele părți, în baza acestuia fiind deschis dosarul de daune de către asigurător.
(7) În cazul accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă, asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare dacă nu au fost întrunite condițiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, cu excepția condiției de la lit. b) a alineatului menționat, caz în care asigurătorul achită despăgubirea în limita prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c). Refuzul asigurătorului de a achita despăgubirea de asigurare nu limitează părțile în dreptul de a se adresa la organele sau instituțiile competente pentru stabilirea circumstanțelor accidentului rutier și de a înainta, în baza documentelor de constatare întocmite de aceste organe sau instituții, o nouă cerere de despăgubire în modul prevăzut la capitolul V din prezenta lege.
(8) Asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în cazul în care formularul „Constatare amiabilă de accident” este completat în mod ilizibil, este incomplet, conține date contradictorii sau eronate, cu excepția cazului în care asiguratul sau păgubitul a contribuit la înlăturarea erorilor, asigurătorul avînd posibilitatea să le înlăture.
(9) În cazul în care asigurătorul nu este de acord cu vinovăția recunoscută de asiguratul său în baza formularului „Constatare amiabilă de accident” sau în cazul în care asiguratul își retrage recunoașterea vinovăției, asigurătorul achită despăgubirea de asigurare în termenele stabilite de prezenta lege, fiind în drept să solicite instanței de judecată, în termen de 15 zile calendaristice de la data achitării despăgubirii, examinarea în fond a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilirea vinovăției și, după caz, încasarea despăgubirii de la asigurătorul persoanei recunoscute vinovate de instanța de judecată.
(10) Dosarul de daună deschis în urma accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă se instrumentează conform procedurii generale prevăzute de prezenta lege.
[Art.181 introdus prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(1) După ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, asigurătorul este obligat:
a) să deschidă dosar de daune;
a1) să examineze formularul „Constatare amiabilă de accident”, completat în modul prevăzut la art. 181 și depus de persoana păgubită, anexat la cererea de despăgubire, precum și să elibereze neîntîrziat dovada cu privire la recepționarea și înregistrarea cererii de despăgubire;
[Art.19 al.(1), lit.a1) introdus prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
b) să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui, stipulate la art.21 alin.(3) lit.a) dacă asiguratul sau persoana păgubită nu a prezentat asigurătorului astfel de informaţii certificate în modul corespunzător (cu excepția accidentelor documentate cu respectarea procedurii de constatare amiabilă);;
[Art.19 al.(1), lit.b) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
c) să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
d) să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
e) să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
f) să achite despăgubirea de asigurare în termenele stabilite prin prezenta lege.
(2) Asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire
Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile persoanei păgubite
(1) Drepturile persoanei păgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea sau utilizarea asiguratului se exercită faţă de asigurătorul de răspundere civilă auto direct, la sediul acestuia, sau prin reprezentantul de despăgubiri, în limitele răspunderii asigurătorului prevăzute în prezenta lege.
[Art.20 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(2) Drepturile persoanei păgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate se exercită faţă de asigurătorul acestei persoane prin intermediul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.4 alin.(2) lit.b).
[Art.20 al.(2) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) Persoana păgubită poate să adreseze cerere de despăgubire direct asigurătorului de răspundere civilă auto sau reprezentantului de despăgubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul că asiguratul a executat sau nu obligaţia de înştiinţare prevăzută la art.18 alin.(1) lit.c).
(4) Asigurătorul nu este în drept să refuze examinarea şi soluţionarea cererii de despăgubire depuse în condiţiile alin.(3).
(5) Drepturile persoanei păgubite prin accident de autovehicul în care autorul şi/sau autovehiculul au rămas neidentificaţi sau persoana vinovată nu are o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă se exercită faţă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, iar despăgubirile se achită în conformitate cu art. 14. În acest caz, drepturile şi obligaţiile privind dosarul de daune, constatarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor, prevăzute de prezenta lege pentru asigurător, se vor atribui şi Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
[Art.20 al.(5) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(6) Persoana păgubită sau reprezentantul ei legal este obligat să asigure, în termenul specificat la art.19 alin.(1) lit.c), accesul asigurătorului sau al reprezentantului de despăgubiri al acestuia la bunurile avariate prin accident de autovehicul, astfel încît asigurătorul să dispună de posibilitatea de a constata întinderea reală a pagubelor.
(7) Dacă persoana păgubită sau reprezentantul ei legal nu a respectat obligaţia prevăzută la alin.(6) şi a făcut astfel imposibilă întocmirea dosarului de daune şi/sau constatarea de către asigurător a întinderii pagubelor, acesta din urmă este absolvit de obligaţia de a plăti despăgubirea de asigurare.
Articolul 21. Dosarul de daune. Constatarea pagubelor
(1) La depunerea de către persoana păgubită sau de către reprezentantul acesteia a cererii de despăgubire, asigurătorul sau, după caz, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule deschide dosar de daune şi constată pagubele în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. c).
(11) Odată cu deschiderea dosarului de daune, asigurătorul sau, după caz, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule eliberează persoanei păgubite sau reprezentantului acesteia, în scris, lista documentelor necesare a fi prezentate pentru închiderea dosarului şi efectuarea plăţii, dar nu mai multe decît cele care, conform alin. (3), urmează a fi prezentate de persoana păgubită.
(2) În cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat la art.19 alin.(1) lit.c), persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asigurătorului bunurile avariate.
(3) În dosarul de daune se includ în mod obligatoriu:
a) copiile de pe documentele de constatare a faptului şi a circumstanţelor în care s-a produs accidentul, întocmite de lucrătorii organelor de poliție, ai unităţilor de pompieri, ai procuraturii, ai instituţiilor medicale, sau formularul „Constatare amiabilă de accident”, după caz;
[Art.21 al.(3), lit.a) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
b) explicaţia asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul privind producerea accidentului, cu excepţia cazurilor de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau al utilizatorului în urma accidentului de autovehicul sau de eschivare a acestora de la răspundere;
c) cererea persoanei păgubite privind constatarea pagubei, stabilirea şi achitarea despăgubirii de asigurare;
d) procesul-verbal de constatare a pagubelor;
e) procesul-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, după caz;
f) actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor sau pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, întocmit de un expert independent sau de o unitate de specialitate acceptat/acceptată de părţi;
g) documentele care confirmă efectuarea reparaţiilor, înlocuirea pieselor avariate şi costul acestora, întocmite de către unitatea de specialitate acceptată de părţi, după caz;
h) documentele care confirmă producerea vătămărilor corporale sau decesul persoanei păgubite;
i) documentele prevăzute la art.25, după caz;
j) hotărîrea judecătorească definitivă privind cuantumul despăgubirilor şi modul lor de plată, după caz;
k) copiile de pe documentele contabile care confirmă plata despăgubirilor;
l) confirmarea scrisă a persoanei păgubite sau a reprezentantului ei că a fost despăgubită şi că nu are pretenţii faţă de asigurător; confirmarea se redactează în două exemplare semnate, cîte un exemplar pentru fiecare parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 28 alin. (3);
/div>
m) angajamentul scris prin care persoana păgubită se obligă să restituie despăgubirea în cazul anulării actelor perfectate de lucrătorii organelor de poliție, ai unităţii de pompieri, ai procuraturii, ai instituţiilor medicale sau în cazul anulării formularului „Constatare amiabilă de accident, după caz.
[Art.21 al.(3), lit.m) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(4) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se încheie de asigurător, cu participarea asiguratului şi/sau a utilizatorului de autovehicul şi a persoanei păgubite sau a reprezentantului acesteia, în bază de procură, şi se semnează de toţi participanţii la întocmirea lui.
(5) Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la pagubele constatate se menţionează în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta.
(6) După constatarea pagubelor, asigurătorul este obligat să elibereze la solicitarea persoanei păgubite, în termen de 5 zile, un extras din dosarul de daune în care să indice numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în accident, soluţiile tehnice adoptate (înlocuire sau reparaţie).
(7) Persoana păgubită este în drept să ia cunoștință de toate documentele din dosarul de daune, exprimîndu-și acordul sau dezacordul asupra soluțiilor propuse de asigurător.
(8) Dacă în timpul demontării sau reparaţiei bunului avariat se descoperă şi alte pagube produse de accident, care nu au putut fi constatate iniţial, se încheie un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea persoanelor antrenate la constatarea iniţială.
Capitolul VI
STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
Articolul 22. Modul de stabilire a despăgubirilor
(1) Despăgubirile se stabilesc în baza unui acord scris între persoana păgubită sau reprezentantul ei legal şi asigurător ori, în cazul în care nu s-a ajuns la nici o înţelegere, prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(2) În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărîre judecătorească, drepturile persoanei păgubite prin accident produs de autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în Republica Moldova se exercită faţă de asigurătorul de răspundere civilă auto, în limitele obligaţiei lui stabilite prin prezenta lege, cu citarea obligatorie, în calitate de intervenienţi accesorii, a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului.
[Art.22 al.(2) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza acordului dintre persoana păgubită sau reprezentantul acesteia şi asigurător în cazul în care:
a) persoanele care formulează pretenţii de despăgubire sînt: soţul (soţia) sau persoanele care se află la întreţinerea asiguratului răspunzător de producerea pagubei ori sînt angajaţii lui;
b) persoanele care formulează pretenţii de despăgubire, în caz de vătămare corporală sau deces, sînt copiii, părinţii, fraţii sau surorile asiguratului răspunzător de producerea pagubei care nu se află la întreţinerea lui.
(5) Acordul dintre persoana păgubită şi asigurător are caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile ce decurg din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizării acordului, pentru pagubele ce s-au acoperit pe această cale, cu excepţia situaţiei în care, ulterior plăţii despăgubirii pentru vătămări corporale, starea persoanei păgubite s-a agravat ori a intervenit decesul ei ca urmare a aceluiaşi accident.
(6) În cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite în baza unui acord între persoana păgubită şi asigurător dacă:
a) potrivit legii, acţiunea penală poate înceta prin împăcarea părţilor;
b) deşi hotărîrea instanţei de judecată a rămas definitivă şi irevocabilă, stabilirea despăgubirilor urmează a se face ulterior în acţiune civilă;
c) deşi acţiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părţilor, este posibilă stabilirea despăgubirii în baza acordului dintre persoana păgubită şi asigurător.
(7) În cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, despăgubirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, ţinîndu-se cont de pretenţiile formulate de persoana păgubită, fără a se depăşi diferenţa dintre valoarea acestor bunuri din momentul producerii accidentului şi valoarea rămasă şi limita maximă a despăgubirilor de asigurare prevăzută de prezenta lege.
(8) În cuantumul despăgubirilor se includ cheltuielile:
a) aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
b) de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
c) aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
d) aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului conform art.21 alin.(2) sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
(9) Cheltuielile enumerate la alin.(8) se rambursează doar în cazul probării lor cu documente justificative.
(10) În caz de avariere sau distrugere a bunurilor, dacă autorităţile publice competente nu au reţinut elemente determinante cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, aceste elemente pot fi dovedite de partea interesată prin orice mijloc legal de probă.
(11) Dacă, la data producerii accidentului de autovehicul, persoana păgubită are în vigoare un contract de asigurare de bunuri pentru bunurile avariate sau distruse prin accidentul de autovehicul, proprietarul unor astfel de bunuri va fi despăgubit în temeiul acelui contract.
[Art.22 al.(11) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(12) În cazul cînd persoana păgubită se adresează asigurătorului cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor prezentei legi, dacă asigurătorul de bunuri a respectat procedura de invitare a asigurătorului de răspundere civilă auto prevăzută la alin. (121).

(121) Asigurătorul care are încheiat contract de asigurare de bunuri cu persoana păgubită este obligat să invite la procesul de constatare a pagubei persoana vinovată și asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, probînd invitaţia printr-un înscris justificativ. Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate la data şi locul stabilit nu împiedică asigurătorul de bunuri să constate pagubele ce vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto absent de la procesul de constatare.
(13) Întru respectarea prevederilor alin.(12), asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea de asigurare plătită acesteia de la asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limitele stabilite de prezenta lege pentru unul şi acelaşi accident.
Articolul 23. Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii
sau distrugerii autovehiculului
(1) Despăgubirea pentru avarierea sau distrugerea autovehiculului nu poate depăşi nici una din următoarele valori:
a) valoarea pagubei real suportate;
b) diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rămasă;
c) limita despăgubirii prevăzută de prezenta lege.
(11) În cazul daunei totale, valorile menționate la alin. (1) lit. b) sînt confirmate prin actul de evaluare întocmit de expertul independent sau unitatea de specialitate, acceptate de părți, ori, în cazul valorificării integrale a autovehiculului, sînt stabilite conform ofertei de achiziții a unității de specialitate sau a persoanei fizice, aleasă prin concursul ofertelor de prețuri.
(2) În cazul daunei parțiale, valoarea pagubei real suportate este egală cu costul reparaţiei părţilor componente sau a pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare.
div>
(3) Prin părţi componente sau piese care trebuie înlocuite se înţeleg cele a căror reparaţie sau folosinţă nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic din cauza gradului înalt de avariere ori cele a căror reparaţie este posibilă, dar costul ei, depăşeşte valoarea de nou a părţii componente sau a piesei respective.
(4) Costul reparaţiei autovehiculului se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unitatea de specialitate acceptată de părţi.
(5) Se consideră necesară revopsirea integrală a autovehiculului accidentat atunci cînd părţile avariate reprezintă minimum 50% din suprafaţa lui exterioară totală.
(6) Preţurile părţilor componente, ale pieselor înlocuitoare şi ale materialelor sînt cele practicate de unităţile de specialitate, inclusiv din străinătate
(7) În cazul în care pentru repararea autovehiculului este necesară cumpărarea în valută străină a unor piese sau materiale, costul lor este egal costului de achiziţie prevăzut în actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale şi TVA aferentă), echivalat în lei moldoveneşti la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data plăţii facturii. În astfel de cazuri, costul părţilor componente, al pieselor sau al materialelor nu va depăşi preţul de vînzare practicat de unităţile de specialitate din Republica Moldova, dacă sînt comercializate şi în Republica Moldova.
(8) Dacă la unele părţi componente sau piese pentru autovehicul nu există preţuri practicate de unităţile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileşte pe baza preţurilor din cataloagele pieselor de schimb sau, în lipsă, prin analogie cu preţurile la părţile componente sau la piesele unor autovehicule similare.
(9) În procesul evaluării pagubei, atunci cînd este necesară înlocuirea părţilor componente şi a pieselor, în cazul achitării despăgubirii prin virament în contul bancar al unității de specialitate, cuantumul despăgubirii de asigurare urmează a fi stabilit de asigurător ținînd cont de următoarele:
a) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de pînă la 3 ani și un parcurs de pînă la 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese originale noi;
b) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de 4 ani și mai mult și/sau un parcurs mai mare de 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese noi fabricate în bază de licență (piese after market) sau originale foste în folosință care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră. În cazul cînd părţile componente şi piesele noi fabricate în bază de licenţă sau cele originale foste în folosinţă nu sînt disponibile pe piaţa autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina conform preţului la părţile componente şi piesele originale noi.
(10) În scopul prevăzut la alin. (9), la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, atunci cînd aceasta nu constituie un număr întreg de ani, dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de pînă la 182 de zile, se ia în considerare numai numărul întreg de ani. Dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de peste 182 de zile, la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, ultimul an se consideră drept an întreg.
(11) Indiferent de vechimea de exploatare a autovehiculului și parcursul acestuia, în cazul în care despăgubirea de asigurare se solicită în numerar sau prin virament în contul bancar al persoanei păgubite, cuantumul despăgubirii de asigurare se stabilește luînd în calcul prețurile medii practicate de minimum trei unități de specialitate acceptate de părți pentru manopera și pentru materialele aferente reparației sau înlocuirii părților componente și pieselor avariate, precum și pentru părți componente și piese noi fabricate în bază de licență sau originale foste în folosință care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră. În cazul cînd părțile componente și piesele noi fabricate în bază de licență sau cele originale foste în folosință nu sînt disponibile pe piața autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina ținînd cont de prevederile alin. (8).
(12) Actele de evaluare a despăgubirii de asigurare întocmite fără respectarea prevederilor prezentului articol nu pot servi drept temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare.
/span>(13) În cazul unui dezacord între părţi în privinţa alegerii expertului independent sau a unităţii de specialitate ce trebuie să stabilească costul reparaţiei părţilor componente sau a pieselor avariate, costul lucrărilor de reparaţie, valoarea autovehiculului la momentul accidentului sau valoarea rămasă, părţile urmează să menţioneze acest fapt în dosarul de daune, fiind îndreptăţite legal să apeleze individual la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru stabilirea pagubelor. În acest caz, la plata despăgubirii de asigurare, părțile vor ține cont de prevederile art. 22 alin. (1) și ale art. 28 alin. (2) și (3).
Articolul 24
abrogatn
Articolul 25. Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării
corporale
(1) În cazul vătămării corporale, despăgubirea de asigurare se stabileşte prin acordul scris dintre persoana păgubită şi asigurător.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), despăgubirea de asigurare va include:
a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate şi indemnizaţia primită din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical - pentru persoanele salariate;
b) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate la ultimul loc de lucru de persoana vătămată, probat cu documente justificative - pentru persoanele care nu au calitatea de salariat;
c) o indemnizaţie nu mai mică decît coşul minim de consum - pentru persoanele păgubite aflate la data producerii accidentului de autovehicul în ultimul an de studii sau de calificare, fără menţinerea salariului;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident, inclusiv cheltuielile de transport al persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, de recuperare, de protezare, de alimentaţie specială, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, care nu sînt suportate din fondurile de asigurări medicale obligatorii, conform actelor normative în vigoare. Cheltuielile menționate se stabilesc pe baza prețurilor practicate de instituțiile din Republica Moldova, conform documentelor eliberate de acestea sau, în cazurile cînd nicio instituție din Republica Moldova nu practică serviciile menționate, conform documentelor justificative eliberate de instituțiile din străinătate;
e) cheltuielile real suportate cu îngrijitori pe perioada incapacităţii temporare de muncă, dacă prin certificat medical se recomandă acest lucru, dar nu mai puţin decît coşul minim de consum.
(21) În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a vătămărilor corporale, despăgubirea de asigurare va include diferenţa dintre venitul mediu lunar şi pensia de invaliditate pe perioada pînă la anularea invalidităţii, în limitele răspunderii stabilite de prezenta lege.
(3) În caz de deces al terţei persoane, despăgubirea de asigurare se stabileşte prin acordul dintre succesorii persoanei păgubite sau reprezentantul ei legal şi asigurător.
(4) În cazul prevăzut la alin.(3), despăgubirea de asigurare va include:
a) partea din salariu pierdută de persoanele care s-au aflat la întreţinerea defunctului sau care aveau dreptul la pensie de întreţinere din partea lui minus indemnizațiile primite din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) cheltuielile de înmormîntare (cheltuielile pentru sicriu şi piatră funerară, cheltuielile de transport, cheltuielile de îmbălsămare şi cheltuielile cimitirului), probate cu documente justificative;
c) cheltuielile de transport al defunctului din localitatea în care a avut loc decesul pînă în localitatea în care a avut loc înmormîntarea, probate cu documente justificative.
(5) Dacă documentele justificative prevăzute la alin.(4) nu se prezintă, despăgubirea se efectuează la preţurile minime pentru servicii similare prestate de birourile de pompe funebre din localitatea în care a avut loc înmormîntarea.
Articolul 26. Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării
sau pieirii animalelor
(1) Despăgubirea pentru vătămarea sau pieirea animalului în accident de autovehicul se stabileşte pe baza preţului animalului de pe piaţa locală la data producerii accidentului. Cheltuielile de tratament al animalului vor fi rambursate de către asigurător în baza documentelor justificative prezentate de proprietarul lui.
(2) Păgubitul va prezenta adeverinţă de la primăria locală precum că este proprietarul animalului vătămat sau pierit.
[Art.26 al.(2) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(3) În cazul animalului care trebuie sacrificat şi a cărui carne poate fi valorificată, la calculul despăgubirii se ia în considerare costul cărnii valorificate.
Articolul 27. Stabilirea despăgubirilor în caz de avariere
sau distrugere de alte bunuri
(1) Despăgubirea pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, altele decît cele prevăzute la art.23 şi 26, se stabileşte în funcţie de costul reparaţiei lor, în limitele prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a).
(2) Documente tehnice (deviz de reparaţie sau alte evaluări) prezentate de persoana păgubită se iau în considerare la stabilirea despăgubirii după ce sînt verificate de asigurător.
Articolul 28. Plata despăgubirilor
(1) Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune şi să accepte cererea păgubitului privind modalitatea de plată a despăgubirii, care poate fi:
a) în numerar;
b) prin virament în cont bancar;
c) prin virament în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat sau va efectua reparaţia.
(2) Obiecţiile referitor la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în 5 zile calendaristice de la finalizarea dosarului de daune, urmînd ca, în termen de 5 zile din data înştiinţării, asigurătorul să le soluţioneze ori să prezinte dezacordul faţă de ele. În cazul prezentării dezacordului, asigurătorul va prezenta persoanei păgubite actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor componente ori pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, sau alte documente în baza cărora a stabilit cuantumul despăgubirii de asigurare.
(3) Dacă persoana păgubită nu este de acord cu decizia asigurătorului privind cuantumul despăgubirii de asigurare, acesta plăteşte totuşi despăgubirea în cuantumul stabilit. În acest caz, persoana păgubită are dreptul să atace decizia asigurătorului în instanţă de judecată.
(31) În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor art. 22 alin. (13), eventuala diferenţă de despăgubire dintre asigurarea de bunuri şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămîne pe contul asigurării de bunuri, fără a fi recuperată de la asigurat (persoana răspunzătoare de accident), dacă despăgubirea plătită din asigurarea de bunuri nu depăşeşte limita maximă a despăgubirii prevăzută la art. 14 alin. (2).
(4) În cazul în care despăgubirea de asigurare se stabileşte prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă, asigurătorul va acorda despăgubire fără a mai fi necesar acordul păgubitului.
(5) Despăgubirile se plătesc de către asigurător nemijlocit persoanelor fizice sau juridice păgubite dacă acestea nu au fost despăgubite de asigurat sau dacă în acordul dintre persoana păgubită și asigurător nu este stabilit altfel.
(6) Despăgubirea se plăteşte asiguratului total sau parţial dacă probează că a despăgubit total sau parţial pe cel păgubit şi că despăgubirea nu urmează a fi recuperată conform art.29.
Articolul 29. Acţiunea de regres
Asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci cînd:
a) accidentul a fost produs cu intenţie;
b) în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influenţa stupefiantelor sau utilizatorul autovehiculului nu a fost supus în cazurile prevăzute de legislație și din motive imputabile acestuia, cu excepția cazului prevăzut la art. 181 alin. (7), testării alcoolscopice ori, după caz, examinării medicale în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii acesteia și și/sau recoltării probelor biologice în cadrul acestei examinări medicale;;
[Art.29 lit.b) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO25-30/05.02.16 art.146; în vigoare 08.03.19]
c) persoana răspunzătoare de producerea accidentului care conducea autovehiculul fără permis de conducere cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranță privind ridicarea provizorie a permisului de conducere;
[Art.29 lit.c) în redacția LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
d) persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între proprietarul sau utilizatorul autovehiculului şi asigurătorul de răspundere civilă auto, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.8 alin.(2) lit.b);
[Art.29 lit.d) modificată prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
e) contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;
f) utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnică la momentul producerii accidentului;
g) accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire;
h) asiguratul sau utilizatorul autovehiculului nu respectă prevederile art. 18 alin. (1) lit. c), e) şi f), pentru cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate.
Capitolul VII
BIROUL NAŢIONAL AL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE
Articolul 30.Constituirea Biroului Naţional al
Asigurătorilor de Autovehicule
(1) Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (în continuare - Birou Naţional) este o asociaţie profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenţei obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare "Carte Verde".
(2) Biroul Naţional îşi desfăşoară activitatea în baza propriului statut, prezentei legi, Regulamentului general al Consiliului Birourilor şi actelor normative ale autorităţii de supraveghere, emise în acest sens.
(3) Statutul Biroului Naţional, modificările şi completările lui se aprobă de adunarea generală a membrilor acestuia şi se înregistrează în modul stabilit de legislaţia în vigoare, cu avizul prealabil al autorităţii de supraveghere.
(4) Activitatea Biroului Naţional este supusă supravegherii de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu prevederile legislaţiei.
Articolul 31. Atribuţiile Biroului Naţional
(1) Atribuţiile principale ale Biroului Naţional sînt:
a) să supravegheze modul în care membrii săi exercită drepturile şi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în baza contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externe;
b) să administreze şi să utilizeze mijloacele Fondului de protecţie a victimelor străzii şi cele ale Fondului de compensare, constituite conform prezentei legi;
c) să instrumenteze şi să lichideze, direct sau prin intermediar, daunele cauzate în accidente de autovehicul produse pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Regulamentului general al Consiliului Birourilor;
d) să reprezinte Republica Moldova în relaţiile externe din cadrul Consiliului Birourilor;
e) să reprezinte în faţa autorităţilor, inclusiv a instanţelor de judecată, din Republica Moldova, direct sau prin intermediar desemnat, societăţile de asigurare străine care efectuează asigurarea internaţională "Carte Verde", în vederea apărării drepturilor şi intereselor acestora;
f) să încheie, să semneze şi să denunţe acorduri cu celelalte birouri naţionale sau acorduri bilaterale cu birourile naţionale de compensaţie care nu au aderat la Acordul dintre birourile naţionale de asigurări, dar care emit documente de asigurare similare;
g) să utilizeze, în comun cu autoritatea de supraveghere, sistemul informaţional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;
[Art. abrogată; ]
i) să stabilească şi să aplice sancţiuni, cu excepţia suspendării sau retragerii calităţii de membru, pentru nerespectarea prevederilor statutului şi/sau a prevederilor Regulamentului general al Consiliului Birourilor, informînd autoritatea de supraveghere;
i1) să aplice membrilor săi penalităţi în mărime de 12% anual, calculate din suma datorată de membru începînd cu data chemării Biroului Naţional în garanţie şi pînă la data achitării efective de către membru a sumei datorate. Penalităţile aplicate se fac venit la bugetul Biroului Naţional;
j) să tipărească şi să elibereze asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare de certificat de asigurare „Carte Verde” în termenul indicat la alineatul (21) sau să autorizeze membrii săi să le tipărească;
k) să exercite alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în statut.
(2) Biroul Naţional:
a) informează sistematic autoritatea de supraveghere, despre neonorarea obligaţiilor de către membrii săi, aplicarea de sancţiuni, despre reclamaţiile şi sesizările primite din partea altor birouri naţionale, despre fraudele depistate;
b) elaborează și prezintă autorității de supraveghere, în termen de 4 luni de la sfîrșitul anului financiar, raportul anual de activitate, de asemenea prezintă raportul de audit extern efectuat de către o societate de audit sau de către un auditor întreprinzător individual, care dețin licență pentru activitatea de audit și/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, cu publicarea acestora pe pagina sa web oficială.

(21) Biroul Naţional va elibera asigurătorului licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare ale certificatului de asigurare „Carte Verde”, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din momentul efectuării plăţii de către asigurător a costului formularelor, ţinînd cont de prevederile art.5 alin.(2).
(3) Biroul Naţional îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul general al Consiliului Birourilor.
Articolul 32. Calitatea de membru al Biroului Naţional
(1) Calitatea de membru al Biroului Naţional se obţine de către asigurător din momentul în care este licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.
(2) Suspendarea sau retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine suspendarea sau retragerea calităţii de membru al Biroului Naţional.
(3) Autoritatea de supraveghere va informa Biroul Naţional despre eliberarea, suspendarea sau retragerea licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în termen de trei zile lucrătoare din momentul adoptării hotărîrii.
(4) Asigurătorul care deţine calitatea de membru al Biroului Naţional are drept de vot deliberativ în adunarea generală a acestuia, ţinînd cont de prevederile stabilite la art.36 alin.(5).
(5) Membrii Biroului Național care sînt licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă poartă răspundere comună și solidară pentru obligațiile din trecut, prezente și viitoare ale Biroului Național, asumate în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.
(6) Membrii Biroului Național care sînt licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă își vor desfășura activitatea în conformitate cu regulile stabilite de regulamentele interne ale Consiliului Birourilor și în scopul menținerii Biroului Național în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.
(7) Temei pentru suspendarea sau retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă de către autoritatea de supraveghere poate servi decizia organului de conducere al Biroului Naţional privind aplicarea sancţiunilor în cazul în care:
a) Biroul Național primeşte 3 sau mai multe cereri justificate de chemare în garanţie într-un interval de 3 luni pentru unul şi acelaşi membru;
b) asigurătorul datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional, inclusiv pentru achitarea primei de reasigurare.
Articolul 33. Fondul de protecţie a victimelor străzii
(1) Fondul de protecţie a victimelor străzii se instituie în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule ai căror proprietari sau utilizatori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită.
[Art.33 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(2) Asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sînt obligaţi să contribuie la constituirea fondului prevăzut la alin.(1), proporţional volumului primelor de asigurare încasate pentru această asigurare. Cuantumul contribuţiei minime a asigurătorilor la acest fond se stabileşte de autoritatea de supraveghere.
(3) Fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat, precum şi plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau deces dacă proprietarul sau utilizatorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.
[Art.33 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(4) Fondul de protecţie a victimelor străzii se administrează şi se utilizează de către Biroul Naţional, potrivit actelor normative ale autorităţii de supraveghere, emise în acest sens. Cheltuielile de constituire, administrare şi utilizare a mijloacelor fondului se vor acoperi din disponibilităţile lui.
(5) Despăgubirile de asigurare din Fondul de protecţie a victimelor străzii se vor efectua în limita disponibilităţilor sale şi nu vor depăşi limitele stabilite la art.14.
(6) Biroul Naţional are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă depunerilor în Fondul de protecţie a victimelor străzii şi a cheltuielilor lui, de a păstra disponibilităţile acestuia în instrumente financiare purtătoare de dobîndă, la instituţii financiare, în instrumente ale pieţei monetare sau în valori mobiliare emise de stat.
(7) În caz de deficit al Fondului de protecţie a victimelor străzii, autoritatea de supraveghere poate majora în cursul anului, pentru acoperirea obligaţiilor fondului, contribuţia stabilită prin actele sale normative.
(8) În vederea recuperării sumelor cheltuite din Fondul de protecţie a victimelor străzii, Biroul Naţional poate înainta, în limitele despăgubirii de asigurare achitate, acţiune de regres faţă de persoanele răspunzătoare de prejudiciu.
Articolul 34. Fondul de compensare
(1) În strictă conformitate cu Regulamentul general al Consiliului Birourilor, Biroul Naţional administrează şi utilizează mijloacele Fondului de compensare, instituit pentru a garanta:
a) rambursarea către birourile naţionale din străinătate a sumelor pe care acestea le-au plătit cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse de către deţinători de certificate de asigurare „Carte Verde”;
b) reparaţia pagubelor produse cu certificate de asigurare „Carte Verde” false, neautorizate sau modificate;
c) plata sumelor datorate către persoanele păgubite în Republica Moldova de către deţinători de certificate de asigurare „Carte Verde” emise de organizaţii de asigurare din străinătate.
(2) Fondul de compensare are ca resurse financiare contribuţiile asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, şi anume:
a) contribuţia iniţială, cu titlu de garanţie în caz de neonorare de către asigurătorul căruia i-a fost suspendată sau retrasă licența ori care se află în procedură de remediere financiară a obligaţiilor privind plata despăgubirilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă în termenul stabilit sau în caz de neachitare a plăților ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Național. Soldul contribuţiei iniţiale, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a deciziei autorității de supraveghere cu privire la transferul de portofoliu cu toate obligațiile de despăgubire sau în termen de 7 ani de la data retragerii licenţei, dar nu înainte de lichidarea totală a daunelor;
a1) contribuţia suplimentară, cu titlu de garanție pentru cazul prevăzut la lit. a) din prezentul alineat, constituită potrivit art. 351 alin. (5). Soldul contribuţiei suplimentare, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul în care devine executorie pentru Biroul Național decizia organelor de conducere ale Consiliului Birourilor referitoare la revocarea sau încetarea cerinței privind garanția financiară externă, precum și în cazurile de restituire prevăzute la lit. a) din prezentul alineat;
b) contribuţia lunară, destinată atingerii obiectivului Fondului de compensare, conform alin.(1);
c) contribuţia specială, sub forma unui împrumut, în funcţie de necesităţile curente ale Fondului de compensare.
(3) Sursa de acoperire a contribuţiilor prevăzute la alin.(2), cuantumul şi termenul lor de achitare, modul de administrare şi de utilizare a resurselor Fondului de compensare se stabilesc de către autoritatea de supraveghere.
(4) În cazul în care Biroul Naţional utilizează mijloace băneşti din Fondul de compensare pentru obiectivul prevăzut la alin.(1) lit.a), asigurătorii în al căror nume şi cont au fost utilizate au obligaţia să repare integral aceste cheltuieli.
(5) Biroul Naţional are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă depunerilor, pe tipuri de contribuţii, cheltuielilor din Fondul de compensare, precum şi de a păstra disponibilităţile fondului în instrumente financiare purtătoare de dobîndă, la instituţii financiare, în instrumente ale pieţei monetare sau în valori mobiliare emise de stat.

Articolul 35. Resursele patrimoniale ale Biroului Naţional
(1) Patrimoniul Biroului Naţional se constituie din:
a) cotizaţiile de înscriere şi cotizaţiile anuale de membru, stabilite în bugetul Biroului Naţional;
b) contribuţiile lunare în Fondul de protecţie a victimelor străzii şi dobînzile aferente lor;
c) contribuţiile lunare în Fondul de compensare şi dobînzile aferente lor;
d) venitul din activitatea de regularizare a daunelor;
e) alte surse legale de venit.
(11) Cotizaţia anuală de membru reprezintă partea asigurătorului în veniturile Biroului Naţional planificate din astfel de cotizaţii şi se determină ca produsul dintre primele brute subscrise de asigurător şi rezultatul raportului dintre mărimea veniturilor Biroului Naţional planificate din astfel de cotizaţii şi volumul primelor brute subscrise de toți asigurătorii pentru ultimul an financiar. Cotizaţia anuală de membru se determină pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă separat şi se plăteşte trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
(12) Cotizaţia de înscriere reprezintă suma mijloacelor băneşti pe care urmează să o depună la Biroul Naţional membrul care a obţinut această calitate pentru prima dată. Mărimea cotizaţiei de înscriere se stabileşte în statutul Biroului Naţional şi nu poate depăşi suma de 3 mii de lei.
(13) Cheltuielile aferente îndeplinirii prerogativelor şi atribuţiilor de Birou Naţional în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” vor fi acoperite de partea cotizaţiei anuale de membru stabilită numai pentru asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
(2) Contribuţiile lunare în Fondul de protecţie a victimelor străzii şi Fondul de compensare îşi pierd identitatea în momentul în care Biroul Naţional le primeşte de la asigurători şi nu se restituie în caz de retragere sau de excludere din rîndurile membrilor Biroului Naţional.
(3) Activitatea Biroului Naţional este supusă anual unui control obligatoriu de audit extern.
Articolul 351. Garanţia financiară externă
(1) Garanţia financiară externă se constituie de Biroul Naţional la cerința Consiliului Birourilor şi în mărimea stabilită de acesta.
(2) Contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă se calculează ca raport între mărimea garanţiei și numărul de asigurători licenţiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.
(3) În cazul obţinerii de către asigurător a licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în perioada în care este în vigoare cerința de menținere a garanției financiare externe, Biroul Naţional recalculează contribuţiile la garanţia financiară externă şi restituie, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei autorității de supraveghere privind eliberarea licenței, surplusul obţinut prin contribuţia asigurătorului nou licenţiat către asigurătorii care deţin licenţă la momentul recalculării.
(4) În cazul retragerii licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în perioada în care este în vigoare cerința de menținere a garanției financiare externe, Biroul Naţional recalculează contribuţiile la garanţia financiară externă, iar asigurătorii care deţin licenţă la momentul recalculării sînt obligaţi să suplinească insuficienţa în termen de 30 de zile din data intrării în vigoare a deciziei autorităţii de supraveghere privind retragerea licenţei.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4) din prezentul articol, contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă şi dobînda aferentă se transformă în contribuţie suplimentară a acestuia la Fondul de compensare, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a).
Articolul 36. Conducerea Biroului Naţional
(1) Organele de conducere ale Biroului Naţional sînt:
a) adunarea generală a membrilor;
b) consiliul de administraţie, condus de un preşedinte;
c) directorul executiv.
(2) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
a) aprobarea statutului şi a modificărilor şi/sau a completărilor în statut;
b) alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a directorului executiv;
c) alegerea cenzorilor;
d) aprobarea bugetului anual de cheltuieli şi venituri, a raportului şi a bilanţului contabil anual al Biroului Naţional;
e)abrogată;
f) alte atribuţii stabilite prin statut.
(21) Eliberarea către asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă a formularelor certificatelor de asigurare „Carte Verde”, în cazul în care aceştia nu sînt autorizaţi să le tipărească, ţine de competenţa exclusivă a directorului executiv.
(3) Competenţele consiliului de administraţie, ale preşedintelui acestuia şi alte competenţe decît cea specificată la alin.(21) ale directorului executiv se stabilesc în statutul Biroului Naţional.
(4) Adunarea generală adoptă hotărîri cu votul majorităţii simple a membrilor Biroului Naţional.
(5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), hotărîrile adunării generale ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă, precum şi cele ce vizează competenţele stabilite la alin.(2) lit.a), b) şi d) sînt adoptate în exclusivitate cu votul majorităţii simple a asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
[Art.36 al.(5) modificat prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
[Art.36 al.(5) modificat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
(6) Numirea în funcție a directorului executiv al Biroului Naţional se aprobă în prealabil de către autoritatea de supraveghere. Directorul executiv trebuie să corespundă cerinţelor stabilite pentru persoanele cu funcție de răspundere în actele normative ale autorităţii de supraveghere și nu este în drept să transmită responsabilitățile sale altor persoane.
Articolul 37. Informaţia despre accidente
(1) Organul de poliţie, altă autoritate publică competentă să constate şi să cerceteze accidentul de autovehicul vor prezenta în termen de 15 zile lucrătoare, la cererea asigurătorului, asiguratului şi/sau a persoanei păgubite, acte și date certificate referitoare la cauzele şi împrejurările producerii accidentului necesare stabilirii despăgubirilor.
font>
(2) Biroul Naţional va acorda, la cerere, informaţie despre autovehiculul înregistrat în Republica Moldova, implicat în accident de autovehicul produs în afara hotarelor ei, precum şi informaţie despre autovehiculul înregistrat în afara hotarelor Republicii Moldova, implicat în accident de autovehicul produs pe teritoriul ei.
(3) Forma şi modul de prezentare a informaţiei despre accidentul de autovehicul se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu autoritatea de supraveghere şi cu Biroul Naţional.
(4) Autorităţile publice, organizaţiile şi cetăţenii sînt obligaţi să prezinte gratuit, la solicitarea asigurătorilor, asiguraţilor şi/sau a persoanelor păgubite, informaţii despre accidentul de autovehicul.
(5) Ministerul Afacerilor Interne şi Agenția Servicii Publice şi Comunicaţiilor vor asigura furnizarea permanentă a fluxului de informaţii necesare formării şi întreţinerii sistemului informaţional unic pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
[Art.37 al.(5) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
Articolul 38. Evidenţa asigurărilor
(1) Asigurătorul ţine evidenţă contabilă zilnică distinctă în regim electronic şi pe suport de hîrtie referitor la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi prezintă raport lunar şi trimestrial în modul şi în termenele stabilite de autoritatea de supraveghere.
(2) Asigurătorul înfiinţează şi ţine zilnic, în regim electronic şi pe suport de hîrtie, Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare încheiate la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inclusiv a certificatelor de asigurare „Carte Verde”.
(3) Asigurătorul este obligat să prezinte autorităţii de supraveghere şi Biroului Naţional, în modul stabilit, informaţii despre fiecare contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.
Articolul 39. Controlul asigurărilor obligatorii de
răspundere civilă auto
(1) Inspectoratul Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se învesteşte cu funcţie de control asupra deţinerii de către iproprietarii sau utilizatorii de autovehicule a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă.
[Art.39 al.(1) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(2) Poliția de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va exercita, în punctele de trecere a rontierei de stat a Republicii Moldova, funcţia de control:
a) la intrarea în ţară, asupra deţinerii de către utilizatorii de autovehicule înmatriculate în alte state a documentelor internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova;
b) la ieşirea din țară, asupra deţinerii de către toţi utilizatorii de autovehicule a documentelor de asigurare de răspundere civilă auto şi a valabilităţii acestora pentru ţara de destinaţie.
(21) Stațiile de inspecție tehnică autorizate vor efectua testarea tehnică doar în cazul autovehiculelor ai căror proprietari sau utilizatori dețin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă.
[Art.39 al.(21) modificat prin LP16 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.146; în vigoare 08.03.19]
(22) La realizarea funcţiei de control, entitățile menționate la alin. (1), (2) și (21) vor utiliza sistemul informaţional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto în baza acordurilor de schimb de informaţii cu autoritatea de supraveghere.
(5) La înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare a unui autovehicul şi de verificări tehnice periodice, se prezintă neapărat dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, în condiţiile prezentei legi.
(6) Exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului fără asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau, după caz, fără document internaţional de asigurare valabil
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Articolul 40
(1) Contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi produc efecte pînă la expirarea termenelor prevăzute în ele.
(2) Asigurătorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă pentru asigurări obligatorii cu dreptul de a practica asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi licenţă pentru asigurări de bunuri cu dreptul de a practica asigurarea internaţională "Carte Verde" se vor conforma art.5 în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(21) Biroul Naţional este succesorul în drepturi şi obligaţii al Agenţiei Naţionale a asigurătorilor de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi de vehicule electrice urbane „ARCA”
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, disponibilităţile Fondului de ajutorare a victimelor accidentelor rutiere şi disponibilităţile Fondului comun "Carte Verde" se preiau de către Fondul de protecţie a victimelor străzii şi, respectiv, de Fondul de compensare.
(4) Excedentul bugetelor fondurilor prevăzute la art.33 şi 34, la finele exerciţiului financiar, se reportează la exerciţiul financiar următor cu aceeaşi destinaţie.
(5) După o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asigurătorii vor stabili, de comun acord cu asiguraţii, primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto conform actelor normative aprobate de autoritatea de supraveghere şi sistemul bonus-malus elaborat de autoritatea de supraveghere.
În temeiul LP239 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.59; art.40
alin.(5) abrogat începînd cu 01.07.2019
[Art.40 al.(5) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]; (6) abrogat
abrogat
Articolul 41
(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Pentru localităţile din stînga Nistrului, prevederile art.5 alin.(1) lit.a) se vor aplica după soluţionarea diferendului transnistrean.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă capitolul IV din Legea nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări.
(4) Guvernul, în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr.414-XVI.Chişinău, 22 decembrie 2006.