Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

HOTĂRÎRE Nr. 217

HGM217/2005
ID intern unic: 300219

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 217
din 24.02.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea
asigurării riscurilor de producţie în agricultură
Publicat :11.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 39-41 art Nr : 288
HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196

Titlul modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378

NOTĂ:
În anexa nr.1 în tot textul, sintagmele „organizaţiile de asigurare” şi „direcţiile raionale de agricultură şi alimentaţie”, la orice caz gramatical, se substituie, respectiv, prin sintagmele „asigurătorii” şi „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”, la cazul gramatical corespunzător prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378
În titlul şi dispozitivul hotărîrii cuvintele „organizaţii de asigurare” se substituie prin cuvîntul „asigurători” prin HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039


Întru executarea articolului 25 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură, conform anexei nr.1;
[Pct.1 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
[Pct.2 exclus prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
3. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi
industriei alimentare Dmitrii Todoroglo
Ministrul economiei Marian Lupu
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi

Chişinău, 24 februarie 2005.
Nr. 217.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.217
din 24 februarie 2005
REGULAMENT
privind subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
1. Regulamentul privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi stabileşte condiţiile şi modul de acordare a subvenţiilor din contul bugetului de stat pentru compensarea cheltuielilor producătorilor agricoli înregistraţi conform legislaţiei în vigoare (în continuare - producători agricoli) pentru asigurarea recoltei culturilor agricole şi animalelor.
[Pct.1 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
2. Suma totală a subvenţiilor, prevăzută pentru acordare pe parcursul anului financiar, se va stabili în legea bugetului de stat, în funcţie de bunurile agricole şi riscurile pentru care se va efectua subvenţionarea asigurării, stabilite prin hotărîre de Guvern, adoptată conform art. 21 alin. (5) din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
[Pct.2 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară, va înainta anual propuneri Guvernului privind lista culturilor agricole şi speciilor de animale propuse pentru asigurarea subvenţionată pentru anul viitor, riscurile de care vor fi asigurate şi mijloacele necesare pentru subvenţionarea asigurărilor. Lista menţionată se aprobă de către Guvern în termen de 30 zile din data adoptării legii bugetului de stat.
4. Subvenţionarea primelor de asigurare pentru producătorii agricoli se face numai prin asigurătorii care deţin licenţă de activitate de la categoria „Asigurări generale”, cu dreptul de a practica activitate pentru clasa de asigurări 9 „Alte asigurări de bunuri”, specificată la compartimentul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări şi ale căror condiţii speciale de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură sînt avizate, conform art. 15 al Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
[Pct.4 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
41. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura examinarea condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură în ordinea prevăzută de art. 15 alin. (2)-(5) al Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
[Pct.41 introdus prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
42. Asigurătorii acreditaţi pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură înainte de intrare în vigoare a Legii nr. 97 din 4 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură vor dispune de dreptul să desfăşoare asigurarea subvenţionată pînă la expirarea termenului de acreditare.
[Pct.42 introdus prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
5. Producătorii agricoli beneficiază de subvenţionarea primelor de asigurare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) încheie contracte de asigurare conform contractelor-model de asigurare subvenţionată (anexele nr.1 şi nr. 2 la prezentul Regulament);
b) achită asigurătorului partea primei de asigurare în mărime ce reprezintă diferenţa dintre prima de asigurare şi cuantumul subvenţiei primei de asigurare prevăzut de alin. (2) şi alin. (21) ale art. 23 al Legii nr. 243-XV din 6 august 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
[Pct.5 lit.b) în redacţia HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
c) înregistrează culturile şi animalele agricole asigurate în registrul agricol al primăriei.
[Pct.5 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
6. Primăriile vor ţine Registrul producătorilor agricoli care au încheiat contracte de asigurare subvenţionată a culturilor şi animalelor agricole, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, şi vor elibera extrase (anexa nr. 4) din aceste registre
asigurătorii care au încheiat contracte de asigurare a culturilor înregistrate.
7. Subvenţiile pentru compensarea cheltuielilor producătorilor agricoli efectuate la asigurarea recoltei culturilor agricole şi animalelor se acordă anual pentru perioada de asigurare nu mai mare de un an.
[Pct.7 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
8. Valoarea subvenţiei se calculează în funcţie de prima de asigurare, după formula:
S = P x cs - unde:
S - suma subvenţiei, lei;
P - valoarea primei de asigurare, lei;
cs - cota subvenţiei
[Pct.8 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
9. Pentru obţinerea subvenţiei,
asigurătorii vor prezenta subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură copia poliţei de asigurare, copia documentului de plată de către asigurat a primei de asigurare şi adeverinţa de la primărie care confirmă faptul existenţei bunurilor asigurate. Documentele menţionate se prezintă în următoarele termene:
pentru asigurarea semănăturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale - pînă la 15 decembrie;
pentru asigurarea semănăturilor de primăvară - pînă la 15 iunie.
[Pct.9 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
10.
Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură sînt obligate să verifice şi să centralizeze (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) documentele primite de la asigurătorii, transmiţîndu-le Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în următoarele termene:
[Pct.10 al.(1) modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
pentru asigurarea semănăturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale - pînă la 31 decembrie;
pentru asigurarea semănăturilor de primăvară - pînă la 1 iulie;
pentru asigurarea animalelor agricole şi a plantaţiilor multianuale în luna curentă - în primele 10 zile ale lunii următoare.
[Pct.10 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
11. Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în baza documentelor centralizatoare primite de la subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, examinează şi aprobă suma subvenţiilor pentru fiecare beneficiar în termen de 15 zile de la data primirii acestor documente.
[Pct.11 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
12. Ministerul Finanţelor, pe măsura prezentării de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a documentelor de plată la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, va transfera la conturile asiguratorilor suma subvenţiei.
[Pct.12 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
[Pct.12 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
13. Responsabili de corectitudinea întocmirii actelor conform anexelor respective ale Regulamentului sînt asigurătorii, subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi primăriile satelor şi comunelor.
14. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură va verifica permanent modul de întocmire a documentaţiei şi modul de calcul al subvenţiei pentru primele de asigurare.
[Pct.14 modificat prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]
15. În caz de producere a riscului asigurat, asiguratul va depune asigurătorului o înştiinţare în scris despre despăgubirea de asigurare (copia înştiinţării se prezintă la primărie), conform anexelor nr.6 şi nr.7 la prezentul Regulament.
16. Asigurătorul este obligat, în termenul stabilit de lege, să întocmească actul de constatare a pagubelor, conform anexelor nr.8, nr.9 şi nr.10 la prezentul Regulament.
17. În caz de reziliere a contractului de asigurare subvenţionată, asigurătorul restituie în bugetul de stat partea primei de asigurare primită ca subvenţie, proporţională termenului neexpirat al contractului. Această sumă se adaugă la mijloacele bugetare prevăzute pentru subvenţionarea riscurilor de producţie în agricultură.


[Anexa nr.1 modificată prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]

[Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]


[Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
[Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]


[Anexa nr.2 modificată prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]

[Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]

[Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
[Anexa nr.5 modificată prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]


[Anexa nr.2 exclusă prin HG309 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.378]