Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

HOTĂRÎRE Nr. 19/11

HCNPF19/11/2009
ID intern unic: 331518

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 19/11
din 09.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind Fondul de protecţie a victimelor străzii
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95 art Nr : 393
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 679
din 12 mai 2009
Ministru
_____________ Vitalie Pîrlog

În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art. 33 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 112), în temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art.587),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul privind Fondul de protecţie a victimelor străzii (se anexează).

PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Mihail CIBOTARU

Nr. 19/11. Chişinău, 9 aprilie 2009.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 19/11 din 9 aprilie 2009

REGULAMENTUL
privind Fondul de protecţie a victimelor străzii
Capitolul I.
Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind Fondul de protecţie a victimelor străzii (în continuare – Regulament) stabileşte modul de constituire, utilizare şi administrare de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule a mijloacelor financiare acumulate în Fondul de protecţie a victimelor străzii.
2. Fondul de protecţie a victimelor străzii (în continuare – Fond) se instituie în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie a răspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule (în continuare – asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă) şi de autovehicule neidentificate şi / sau obţinute pe cale ilicită.
3. Se consideră accident de autovehicul cu autor neidentificat, impactul autovehiculului care a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului.
Capitolul II.
Constituirea Fondului de protecţie a victimelor străzii
4. Fondul se constituie prin contribuţia obligatorie a asigurătorilor care deţin licenţă pentru dreptul de a practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă. Mărimea contribuţiei asigurătorilor constituie 2% din primele de asigurare încasate (subscrise) la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă.
5. Contribuţia datorată de asigurători se virează lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, la contul bancar al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule deschis în una din băncile comerciale autorizate de Banca Naţională a Moldovei, avînd drept destinaţie acumularea mijloacelor financiare ale Fondului.
6. Contribuţiile depuse de către asigurători devin proprietate a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi nu se restituie asigurătorilor.
7. În caz de insuficienţă a mijloacelor financiare pentru plata despăgubirilor de asigurare destinate persoanelor păgubite, mărimea contribuţiei asigurătorilor, prevăzută la punctul 4 din prezentul Regulament, poate fi majorată pînă la 5% din volumul primelor de asigurare încasate (subscrise) de către asigurătorii de răspundere civilă auto internă.
8. În cazul în care, reieşind din calcule argumentate, se constată acumularea suficientă a mijloacelor pentru acoperirea obligaţiilor Fondului, Comisia Naţională a Pieţei Financiare poate dispune micşorarea mărimii contribuţiei sau sistarea plăţii contribuţiilor în Fond de către asigurători.
9. Majorarea, micşorarea mărimii contribuţiei, sistarea plăţii, se dispune prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, emisă în conformitate cu Legea nr. 192 – XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126BIS).
Capitolul III.
Utilizarea mijloacelor fondului
10. Mijloacele financiare acumulate în Fond sînt destinate plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat, precum şi plăţilor de despăgubiri pentru avarierea sau distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau deces dacă posesorul (utilizatorul) autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.
11. Dacă posesorul autovehiculului care a provocat accidentul nu a îndeplinit obligaţia de a încheia contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, din mijloacele Fondului se acordă persoanelor prejudiciate despăgubiri atît pentru daune materiale, cît şi pentru vătămări corporale sau deces. În aceste cazuri va rămîne în sarcina persoanei păgubite, pentru daune materiale, o franşiză deductibilă în mărime de 2500 lei, care poate fi recuperată de la posesorul autovehiculului în condiţiile legislaţiei în vigoare.
12. Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele păgubite prin accidente de autovehicule se stabileşte în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112) şi actele emise în acest sens.
13. Nu se plătesc despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, care să depăşească limitele maxime de despăgubire prevăzute la articolul 14 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
14. Nici o persoană care a compensat în orice fel persoanele păgubite sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite în baza unor contracte încheiate, nu poate să solicite recuperarea cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor financiare acumulate în Fond.
15. Nu pot beneficia de despăgubiri din mijloacele financiare ale Fondului persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedeşte că acestea ştiau că posesorul autovehiculului respectiv nu deţine poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau dacă ştiau că autovehiculul este dobîndit pe cale ilicită, şi nici cele care, la data producerii accidentului, au posibilitatea să îşi recupereze daunele suferite în baza unei asigurări facultative.
16. Persoanele fizice şi juridice, care consideră că au dreptul să beneficieze de despăgubiri din Fond, vor depune o cerere de despăgubire la sediul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
17. Cererea de despăgubire va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele care se întocmesc în cazul accidentelor de autovehicule şi sînt prevăzute la articolul 21 alineat (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, din care să rezulte, după caz, că autorul accidentului a rămas neidentificat sau că posesorul autovehiculului vinovat de producerea acestuia nu deţinea poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă la data evenimentului.
18. Gestionarea dosarelor de daună, pentru care urmează să se plătească despăgubiri din mijloacele Fondului, se face de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule în condiţiile Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
19. Persoana vinovată de producerea accidentului, precum şi persoana sau persoanele răspunzătoare pentru repararea prejudiciului, vor fi notificate de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule la adresa din documentele de avizare pentru a participa la constatarea şi evaluarea de daune, precum şi cu privire la cuantumul despăgubirii ce urmează a fi achitată şi la termenul de plată.
20. În termen de maximum 90 de zile de la avizarea daunei, dar fără a uza în mod nejustificat de beneficiul acestui termen, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule este obligat să despăgubească persoanele prejudiciate sau, în cazul în care constată că nu sînt îndeplinite condiţiile pentru a beneficia de despăgubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluată în întregime, să transmită acestora un răspuns motivat.
21. În cazul în care pînă la expirarea termenului indicat la punctul 20 prejudiciul a fost evaluat doar în parte, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule este obligat să plătească persoanelor păgubite partea evaluată din prejudiciu.
22. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la punctul 20, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule este obligat la plata de penalităţi către persoanele prejudiciate în cuantum de 0,1%, raportat la despăgubirea cuvenită şi neachitată, pentru fiecare zi de întîrziere.
Capitolul IV.
Administrarea mijloacelor Fondului.
23. Mijloacele financiare acumulate în Fond se administrează şi se utilizează conform destinaţiei de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
24. Cheltuielile de constituire, utilizare şi administrare a mijloacelor Fondului se acoperă din veniturile înregistrate în rezultatul investirii mijloacelor financiare ale Fondului.
25. Disponibilităţile financiare ale Fondului se plasează în depozite bancare, valori mobiliare emise de stat, certificate de trezorerie, obligaţiuni şi alte instrumente financiare din această categorie.
26. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va realiza fructificarea disponibilităţilor financiare ale Fondului în condiţii de prudenţialitate, avînd în vedere următoarele:
a) în valori mobiliare emise de stat pot fi plasate toate disponibilităţile financiare ale Fondului;
b) în depozite bancare pot fi plasate toate disponibilităţile financiare ale Fondului, cu condiţia ca într-o singură bancă să nu fie plasate mai mult de 35% din totalul acestora.
27. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule are obligaţia de a ţine evidenţă contabilă distinctă a contribuţiilor depuse de către asigurători în Fond.
28. Excedentul bugetului Fondului la finele fiecărui exerciţiu financiar se reportează pentru exerciţiul financiar următor cu aceeaşi destinaţie.
29. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule prezintă trimestrial Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind contribuţiile depuse de către asigurători în Fond, plăţile de despăgubire efectuate şi acţiunile de regres înaintate, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentului Regulament.
30. Plăţile de despăgubire se efectuează exclusiv din disponibilităţile financiare ale Fondului fără a valorifica pentru astfel de obligaţii bunuri mobile sau imobile aparţinînd Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
31. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule vor gestiona mijloacele financiare pe principii de transparenţă şi nu vor admite careva abordări subiective în procesul regularizării dosarului de daună. Persoanele nominalizate mai sus, în procesul exercitării funcţiilor sale, poartă răspundere civilă, administrativă şi penală pentru eventualele daune sau abateri comise.
Capitolul V.
Dreptul de regres şi soluţionarea litigiilor
32. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, în care autovehiculul şi/sau autorul accidentului au rămas neidentificaţi sau posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu deţine poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită la data producerii accidentului, se exercită faţă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
33. Persoanele prejudiciate, care au înaintat acţiune în justiţie împotriva persoanei sau persoanelor răspunzătoare pentru repararea prejudiciului, vor fi despăgubite din disponibilităţile Fondului în baza hotărîrii judecătoreşti. În aceste cazuri Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule are calitate de intervenient accesoriu în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare.
34. După plata despăgubirilor de asigurare Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate.
35. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule poate înainta, în limitele despăgubirii de asigurare achitate, acţiune de regres faţă de persoanele răspunzătoare de prejudiciu şi, după caz, pentru cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, asupra:
a) persoanei sau persoanelor răspunzătoare pentru repararea prejudiciului, în cazul accidentelor în care posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu deţine poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită;
b) asigurătorului de răspundere civilă auto internă al persoanei sau persoanelor răspunzătoare pentru repararea prejudiciului, identificat în procesul investigaţiilor ulterioare plăţii despăgubirii de asigurare.
36. Persoana sau persoanele răspunzătoare pentru cauzarea prejudiciului au obligaţia să ramburseze în Fond despăgubirea achitată persoanei păgubite, inclusiv să ramburseze Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire.
37. În cazul în care în urma investigaţiilor autorul accidentului a fost identificat, iar asigurătorul de răspundere civilă auto internă al acestuia nu recunoaşte valabilitatea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule procedează la instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire respective. Dacă, ulterior, instanţa de judecată va stabili că asigurătorul de răspundere civilă auto internă trebuie să plătească despăgubirea de asigurare, acesta este obligat să ramburseze în Fond despăgubirea plătită persoanei păgubite, inclusiv să ramburseze Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire.
38. Realizarea dreptului de creanţă prevăzut la punctul 35 se face pe cale amiabilă sau prin orice modalitate permisă de lege.
39. Pretenţiile de despăgubire care se avizează la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi care urmează a fi satisfăcute din mijloacele financiare ale Fondului, precum şi cele care se află în curs de examinare la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile legale în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, în vigoare la data producerii accidentului de autovehicul.
40. Pînă la împlinirea fiecărui termen de plată stabilit la punctul 5 din prezentul Regulament, asigurătorii autorizaţi să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule prezintă Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule raport privind primele încasate pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, aferente perioadei pentru care urmează să se vireze contribuţia în Fond, precum şi contribuţia datorată, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentului Regulament.
41. Informaţiile care se includ în raportul prevăzut la punctul 40 se preiau din evidenţele contabile şi operative, pe care asigurătorii de răspundere civilă auto internă au obligaţia să le ţină potrivit prevederilor articolului 38 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
42. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va înfiinţa şi va ţine registrul de daune pentru dosarele aflate în examinare şi registrul acţiunilor de regres.
43. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va întreprinde măsurile corespunzătoare în scopul informării cetăţenilor asupra existenţei şi destinaţiei Fondului.