COMISIA NAŢIONALĂ A
PIEŢEI FINANCIARE

 

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului

bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere

civilă pentru pagube produse de autovehicule

 

nr. 13/2  din
03.04.2008

 

Monitorul Oficial
nr.90/275 din 20.05.2008

 

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

nr.572 din 15 mai 2008

_____________ Vitalie Pîrlog

 

În vederea executării prevederilor art.12 alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1), art.8 lit.b), art.21 alin.(1) şi art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi pct.5 lit.b), pct.7.3 lit.c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (se anexează) .

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

 

PREŞEDINTELE COMISIEI

NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU

Chişinău, 3 aprilie 2008.

Nr.13/2.

Anexă

la Hotărîrea Comisiei Naţionale

a Pieţei Financiare

nr.13/2 din 3 aprilie 2008

REGULAMENTUL

privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie

de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare –  asigurare obligatorie de răspundere civilă auto), şi stabileşte modul de aplicare a sistemului de reduceri şi majorări în funcţie de survenirea cazurilor asigurate, care s-au produs în perioada de acţiune a contractului precedent de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

1. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au următoarea semnificaţie:

a) Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (denumit în continuare –  contract de asigurare) –  contract prin care un asigurător autorizat, în condiţiile legislaţiei în vigoare, să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

b) Sistem bonus-malus – sistem de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcţie de istoricul daunelor;

c) Istoricul daunelor –numărul de cazuri asigurate produse într-o anumită perioadă de timp;

d) Sistem informaţional –bază unică de date constituită de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în vederea acumulării şi stocării  informaţiei despre contractele de asigurare încheiate, cazurile asigurate produse, cuantumul daunelor achitate precum şi informaţii despre asigurat.

2. Sistemul bonus-malus, prevede stimularea asiguraţilor, care într-o perioadă de cel puţin 12 luni nu au produs accidente de circulaţie (bonus) şi aplicarea măsurilor punitive asiguraţilor pentru unul sau mai multe cazuri asigurate (malus). Aplicarea sistemului bonus-malus permite de a modifica prima de asigurare la încheierea contractului de asigurare în funcţie de istoricul daunelor al fiecărui asigurat în parte pentru perioada precedentă de asigurare.

3. Sistemul bonus-malus se aplică la încheierea contractelor de asigurare internă cu posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, prin atribuirea de către asigurător a clasei de merit şi coeficienţilor bonus-malus stabiliţi în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Regulament.

4. La încheierea pentru prima dată a contractului de asigurare, fapt confirmat prin lipsa contractelor de asigurare încheiate anterior cu alţi asigurători, asiguratului i se atribuie clasa de merit ”7” cu aplicarea coeficientului bonus-malus – 1.

5. La încheierea contractului de asigurare pentru un termen nou, clasa  de merit a sistemului bonus-malus, atribuită asiguratului pentru contractul precedent de asigurare se modifică în dependenţă de numărul cazurilor asigurate plătite de asigurător şi numărul cazurilor asigurate declarate, dar nesoluţionate în perioada de acţiune a contractului precedent de asigurare, prin aplicarea coeficientului de majorare (malus) sau a coeficientului de reducere (bonus) după cum urmează:

a) coeficientul de majorare (malus), unde: pentru un caz asigurat asiguratului se majorează cu două trepte clasa de merit a sistemului bonus-malus, pentru două cazuri, asiguratului se majorează cu cinci trepte clasa de merit sistemului bonus-malus, iar pentru trei şi mai multe cazuri asigurate, asiguratului se atribuie clasa de merit superioară – „malus”. Treptele bonus-malus se aplică pentru cazurile asigurate produse în interiorul termenului de valabilitate al contractului, precum şi
faţă de ultima clasă de merit deţinută la momentul încheierii contractului pe un termen nou;

b) coeficientul de reducere (bonus) –  în cazul lipsei cazurilor asigurate în perioada de acţiune a contractului precedent de asigurare, asiguratului se acordă următoarea treaptă inferioară faţă de clasa de merit pe care o deţinea pe parcursul contractului precedent.

6. Coeficientul de reducere (bonus) se aplică numai la încheierea contractelor de asigurare cu termenul de acţiune 12 luni. Dacă contractul de asigurare se încheie pe un termen mai mic de 12 luni, reducerea la prima de asigurare nu se aplică. În acest caz asiguratul păstrează ultima clasă de merit bonus-malus deţinută la încheierea contractului de asigurare precedent, dacă pe parcursul acestui contract şi pînă la momentul încheierii contractului pe termen nou nu a avut cazuri asigurate.

7. Dacă în contractul de asigurare se indică mai multe persoane admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de persoane), la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul maxim al sistemului bonus-malus selectat dintre coeficienţii determinaţi pentru fiecare utilizator în parte admis
la conducerea autovehiculului. În cazul cînd contractul de asigurare este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie
contractul (număr nelimitat de persoane), coeficientul sistemului bonus-malus se calculează pentru posesorul autovehiculului cu luarea în calcul a tuturor cazurilor asigurate produse în perioada de acţiune a contractelor precedente.

8. La încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane care posedă mai multe autovehicule, asigurătorul va aplica sistemul bonus-malus în dependenţă de istoricul daunelor produse pentru fiecare autovehicul separat.

9. În situaţia în care contractul de asigurare a fost reziliat, atunci la încheierea ulterioară a unui alt contract, respectiv în cazul lipsei cazurilor asigurate pe durata de acţiune a contractului reziliat, se atribuie clasa de merit echivalentă clasei de merit la începutul termenului de acţiune a contractului respectiv. În cazul existenţei
cazurilor asigurate, care au avut loc în perioada de acţiune a contractului de asigurare reziliat, clasa de merit se modifică în funcţie de numărul cazurilor asigurate în perioada de referinţă.

10. Pînă la funcţionarea sistemului informaţional în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, pentru încheierea contractului cu aplicarea sistemului bonus-malus cu un alt asigurător din Republica Moldova, asiguratul trebuie să se adreseze asigurătorului cu care avea încheiat contracte precedente
de asigurare, iar asigurătorul este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii solicitării, să elibereze gratuit informaţia privind cazurile asigurate pe contractul de asigurare, în conformitate cu Anexa nr.2, parte integrantă a prezentului Regulament, care se întocmeşte în două exemplare.

Asigurătorul nu poate să încheie contract de asigurare cu un posesor cu care nu a avut contract precedent, fără prezentarea de către solicitant a informaţiei prevăzute mai sus.

11. În cazul încheierii contractului de asigurare cu un asigurat, care nu a avut contracte de asigurare precedente, asigurătorul solicită acestuia semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care să ateste lipsa contractelor de asigurare şi care poate fi invocată de către asigurător în cazul constatării situaţiilor contrare celor declarate.

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind aplicarea

 sistemului bonus-malus la asigurarea

 obligatorie de răspundere civilă pentru

 pagube produse de autovehicule

 

Clasa şi coeficienţii bonus-malus

 

Clasa

Coeficientul

bonus-malus

Clasa în dependenţă de numărul cazurilor asigurate
produse pe parcursul unui an

0

1

2

3

M

2,50

1

M

M

M

1

2,20

2

M

M

M

2

1,90

3

M

M

M

3

1,60

4

1

M

M

4

1,45

5

2

M

M

5

1,30

6

3

M

M

6

1,15

7

4

1

M

7

1,00

8

5

2

M

8

0,95

9

6

3

M

9

0,90

10

7

4

M

10

0,85

11

8

5

M

11

0,80

12

9

6

M

12

0,75

13

10

7

M

13

0,70

14

11

8

M

14

0,65

15

12

9

M

15

0.60

16

13

10

M

16

0,55

17

14

11

M

17

0,50

17

15

12

M

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind aplicarea

 sistemului bonus-malus la asigurarea

 obligatorie de răspundere civilă pentru

 pagube produse de autovehicule

 

___________________________________

(denumirea asigurătorului)

 

INFORMAŢIE

privind cazurile asigurate
pentru contractul de asigurare
obligatorie de
răspundere civilă auto

nr. ___________ din “___”
__________ 200__

 

1. Asiguratul
_________________________________________________________________________________

(denumirea persoanei juridice
sau numele,

___________________________________________________________________________________________

prenumele persoanei fizice,
codul personal şi adresa)

a.n. _________________________

 

Permis de conducere nr.
______________ din „_____” ____________________ , categoria
__________________.

 

Clasa bonus-malus la data încetării

contractului precedent de asigurare
__________________________________.

 

2. Informaţii privind cazurile asigurate:

 

  Marca, modelul

autovehiculului

Numărul de înmatriculare

Perioada de asigurare

Data survenirii cazului asigurat

Valoarea daunelor pentru despăgubire

Lipsa cazurilor asigurate

la avarierea sau distrugerea bunurilor

(suma, lei)

în caz de vătămări corporale sau deces

(suma, lei)

 

 

 

 

___________________

(semnătura asiguratului)

 

___________________

(semnătura asigurătorului)

 

 

L.Ş.

 ___________________

(data)