Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 217
din  24.02.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea
asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului
concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea
asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură
Publicat : 11.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 288
MODIFICAT
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039
HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196

NOTĂ:
În titlul şi dispozitivul hotărîrii cuvintele „organizaţii de asigurare” se substituie prin cuvîntul „asigurători”, prin HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039

    Întru executarea articolului 25 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură, conform anexei nr.1;
    Regulamentul concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură, conform anexei nr.2.
    2. Finanţarea tipăririi certificatelor de acreditare a asigurătorilor, precum şi a actelor necesare desfăşurării activităţii de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, cuprinse în anexele la regulamentele nominalizate, se va efectua din contul asigurătorilor acreditaţi, în funcţie de necesităţi.
    3. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                                  Dmitrii Todoroglo
    Ministrul economiei                                                   Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                                    Zinaida Grecianîi

Chişinău, 24 februarie 2005.
    Nr. 217.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.217
din 24 februarie 2005
REGULAMENT
privind subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
    1. Regulamentul privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi stabileşte condiţiile şi modul de acordare a subvenţiilor din contul bugetului de stat pentru compensarea cheltuielilor producătorilor agricoli înregistraţi conform legislaţiei în vigoare (în continuare - producători agricoli) pentru asigurarea recoltei culturilor agricole şi animalelor.
    [Pct.1 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]

    2. Suma totală a subvenţiilor, prevăzută pentru acordare pe parcursul anului financiar, se va stabili în legea bugetului de stat, în funcţie de bunurile agricole şi riscurile pentru care se va efectua subvenţionarea asigurării, stabilite prin hotărîre de Guvern, adoptată conform art. 21 alin. (6) din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară, va înainta anual propuneri Guvernului privind lista culturilor agricole şi speciilor de animale propuse pentru asigurarea subvenţionată pentru anul viitor, riscurile de care vor fi asigurate şi mijloacele necesare pentru subvenţionarea asigurărilor. Lista menţionată se aprobă de către Guvern în termen de 30 zile din data adoptării legii bugetului de stat.
    4. Subvenţionarea primelor de asigurare pentru producătorii agricoli se face numai prin organizaţiile de asigurare care au obţinut acreditare în urma concursului organizat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii.
    5. Producătorii agricoli beneficiază de subvenţionarea primelor de asigurare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) încheie contracte de asigurare conform contractelor-model de asigurare subvenţionată (anexele nr.1 şi nr. 2 la prezentul Regulament);
    b) achită 40% din valoarea primelor de asigurare pentru asigurarea plantaţiilor multianuale, sfeclei de zahăr şi legumelor sau 50% pentru asigurarea celorlalte culturi şi a animalelor;
    c) înregistrează culturile şi animalele agricole asigurate în registrul agricol al primăriei.
    [Pct.5 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    6. Primăriile vor ţine Registrul producătorilor agricoli care au încheiat contracte de asigurare subvenţionată a culturilor şi animalelor agricole, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, şi vor elibera extrase (anexa nr. 4) din aceste registre organizaţiilor de asigurare care au încheiat contracte de asigurare a culturilor înregistrate.
    7. Subvenţiile pentru compensarea cheltuielilor producătorilor agricoli efectuate la asigurarea recoltei culturilor agricole şi animalelor se acordă anual pentru perioada de asigurare nu mai mare de un an.
    [Pct.7 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    8. Valoarea subvenţiei se calculează în funcţie de prima de asigurare, după formula:
    S = P x cs - unde:
    S - suma subvenţiei, lei;
    P - valoarea primei de asigurare, lei;
    cs - cota subvenţiei
    [Pct.8 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    9. Pentru obţinerea subvenţiei, organizaţiile de asigurare vor prezenta direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie copia poliţei de asigurare, copia documentului de plată de către asigurat a primei de asigurare şi adeverinţa de la primărie care confirmă faptul existenţei bunurilor asigurate. Documentele menţionate se prezintă în următoarele termene:
pentru asigurarea semănăturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale - pînă la 15 decembrie;
pentru asigurarea semănăturilor de primăvară - pînă la 15 iunie.
    [Pct.9 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    10. Direcţiile raionale pentru agricultură şi alimentaţie sînt obligate să verifice şi să centralizeze (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) documentele primite de la organizaţiile de asigurare şi să le transmită Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în următoarele termene:
    pentru asigurarea semănăturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale - pînă la 31 decembrie;
    pentru asigurarea semănăturilor de primăvară - pînă la 1 iulie;
    pentru asigurarea animalelor agricole şi a plantaţiilor multianuale în luna curentă - în primele 10 zile ale lunii următoare.
    [Pct.10 modificat prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]

   11. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza documentelor centralizatoare primite de la direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie, examinează şi aprobă suma subvenţiilor pentru fiecare beneficiar în termen de 15 zile de la data primirii acestor documente.
    12. Ministerul Finanţelor, pe măsura prezentării de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor de plată la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, va transfera la conturile organizaţiilor de asigurare suma subvenţiei.
[Pct.12 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    13. Responsabili de corectitudinea întocmirii actelor conform anexelor respective ale Regulamentului sînt organizaţiile de asigurare, direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie şi primăriile satelor şi comunelor.
    14. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va verifica permanent modul de întocmire a documentaţiei şi modul de calcul al subvenţiei pentru primele de asigurare.
    15. În caz de producere a riscului asigurat, asiguratul va depune asigurătorului o înştiinţare în scris despre despăgubirea de asigurare (copia înştiinţării se prezintă la primărie), conform anexelor nr.6 şi nr.7 la prezentul Regulament.
    16. Asigurătorul este obligat, în termenul stabilit de lege, să întocmească actul de constatare a pagubelor, conform anexelor nr.8, nr.9 şi nr.10 la prezentul Regulament.
    17. În caz de reziliere a contractului de asigurare subvenţionată, asigurătorul restituie în bugetul de stat partea primei de asigurare primită ca subvenţie, proporţională termenului neexpirat al contractului. Această sumă se adaugă la mijloacele bugetare prevăzute pentru subvenţionarea riscurilor de producţie în agricultură.
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării
riscurilor de producţie în
agricultură

    Contract-model

    [Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]

Anexa nr. 1
la contractul-model de asigurare
subvenţionată a recoltei culturilor
agricole nr.___  din ___________ 200_
Calculul sumei asigurate
    1. În scopul estimării valorii recoltei prognozate şi obţinute şi stabilirii sumei asigurate, precum şi pentru calculul valorii daunelor, se vor aplica recolta medie prognozată şi preţul unui kilogram de producţie agricolă, conform estimării efectuate în prezenta anexă.
    2. Informaţia despre recolta medie a culturilor supuse asigurării:

Denumirea culturii Recolta medie din ultimii trei ani la asigurat, kg/ha Recolta medie din ultimii trei ani în raion, kg/ha Recolta medie din ultimii trei ani în Republica Moldova, kg/ha Alte informaţii despre recolta culturilor asigurate  (productivitatea biologică, tehnologii noi etc.)
         
         


    3. Recolta medie la hectar se calculează ca media simplă aritmetică. Dacă asiguratul a cultivat plantele numai doi ani, media se va calcula pe doi ani, cu indicaţia respectivă; dacă numai un an - se va indica numai această cifră.
    4. Informaţia privind calitatea solului şi seminţelor pe fiecare teren asigurat:

Denumirea culturii Suprafaţa, ha Bonitatea terenului Premergătorii Calitatea seminţelor
         
         
         


    5. Variantă: Dacă un teren semănat cu o cultură va avea sectoare cu premergători diferiţi sau cu bonitate diferită, aceste sectoare se asigură ca terenuri aparte.
    6. Informaţia privind preţurile de piaţă, lei/kg:

Denumirea culturii Preţul pe piaţa locală Preţul la bursa agricolă Preţul de achiziţie la întreprinderile prelucrătoare   Altă informaţie privind preţurile (export, achiziţii de stat etc.)
         


    7. Pornind de la informaţia expusă în această anexă, asiguratul şi asigurătorul au stabilit, de comun acord, mărimea recoltei medii la hectar prognozate şi a preţurilor producţiei agricole pentru calcularea recoltei prognozate şi sumei asigurate pe contractul de asigurare, precum şi pentru calculul valorii daunelor:

Denumirea culturii Recolta medie,  kg/ha Preţul, lei/kg
     
     
     


    [Pct.8 exclus prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
       Asiguratul                                        Asigurătorul
Anexa nr. 2
la contractul-model de asigurare
subvenţionată a recoltei culturilor
agricole nr. ________
din ___ __________ 200__
……………………………………………………………………………………………………..
          (denumirea completă şi adresa organizaţiei de asigurare)
POLIŢĂ DE ASIGURARE SUBVENŢIONATĂ
A RECOLTEI CULTURILOR AGRICOLE
    Seria…………….. Nr. ……………..
    1. Prezenta poliţă este eliberată ………….…………………………………………………………….
            (denumirea întreprinderii sau a persoanei fizice)
    conform contractului de asigurare subvenţionată a culturilor agricole nr. …….. din……….
    2. Conform contractului, asigurătorul, ………………………….., a luat în asigurare recolta
                                                                (denumirea organizaţiei de asigurare)
    culturilor agricole indicate în tabelul ce urmează:

Denumirea culturii Suprafaţa, ha Sumaasigurată,mii lei Riscurile asigurate Tarifulde asigurare,% Prima de asigurare,mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8=3×7/100
               
               
               
Total:     x x x x  
    3. Prima de asigurare totală constituie ______________lei şi va fi plătită de asigurat în sumă
                                                                                         (cu litere)
    de:
    _________________ lei pentru asigurarea roadei culturilor de toamnă - pînă la
    (data, luna, anul)
    _______________;
                        
    ___________________ lei pentru asigurarea roadei culturilor de primăvară - pînă la ______________.
                 (data, luna, anul)
                  
    Asiguratul plăteşte prima de asigurare prin virament pe contul bancar al asigurătorului sau în numerar la oficiul asigurătorului.
    [Pct.3 modificat prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    4. Asigurarea începe de la ………………………………………………
           (data plăţii primei de asigurare sau terminării semănatului pentru fiecare teren,
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          dacă semănatul are loc mai tîrziu decît plata primei de asigurare)
    şi încetează pentru fiecare teren în ziua finisării recoltării culturilor agricole.
    5. Poliţa a fost eliberată la ………………………………………….200…
    Asigurătorul………………………………
    Asiguratul……………………………………….
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind  subvenţionarea
asigurării riscurilor de producţie în agricultură
Contract-model de asigurare subvenţionată
a animalelor agricole
    „____”                 _________200__
    ___________raionul________
         (localitatea)
    Noi, părţile contractante, ________________________________________________
                                                           (denumirea completă a organizaţiei de asigurare)
    cu sediul _________________________ , înregistrată la _______________________,
                       (adresa juridică),
    nr. de identificare de stat (IDNO)__________, contul bancar ______________ deschis la
    ____________________________________, cod __________,
     (denumirea completă a băncii)
    acreditată să efectueze asigurarea subvenţionată a riscurilor de producere în agricultură (certificatul de acreditare
    nr._______ din „________” __________), denumit în continuare „asigurător”, în persoana reprezentantului său
    ________________________________, care acţionează  în temeiul_____________ din
         (numele, prenumele, funcţia)
    ______________________________________________, pe de o parte, şi_________
           (statutul, procura sau alt act care confirmă împuternicirile reprezentantului)
    _____________________________________________________________________,
        (denumirea completă a întreprinderii sau a persoanefizice)
    cu sediul _____________________________________________,
                                             (adresa juridică)
    înregistrată la ____________________, nr. de identificare de stat (IDNO)____________,
    contul bancar __________________deschis la_____________________________, cod
                                 (denumirea completă a băncii)
__________,denumit în continuare „asigurat”, în persoana reprezentantului său __________, 
                             
(numele, prenumele, fun
cţia)
    care acţionează în temeiul ________________________________________________
                                                    (statutul, procura sau alt act care confirmă împuternicirile reprezentantului)
    din _______________, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, am încheiat prezentul contract privind următoarele:
I. Obiectul contractului
    1.1. Conform prezentului contract, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului prima de asigurare, iar acesta se obligă să plătească, la producerea riscului asigurat prevăzut de contract, despăgubirea de asigurare în modul prevăzut de contract şi Condiţiile de asigurare a animalelor agricole ale asigurătorului.
    1.2. Obiect al asigurării sînt animalele agricole indicate în tabel:

Denumirea speciei de animale Numărul de capete Rasa Starea sanitară Suma asigurată, lei
         
         
         
Total:        


    1.3. Suma asigurată, calculată ca nivelul maxim posibil al despăgubirii de asigurare, constituie _____________________ mii lei şi reprezintă totalul sumelor asigurate pentru animalele agricole, conform punctului 1.2 al prezentului contract.
    1.4. Pentru calculul sumei asigurate se aplică preţurile stabilite conform anexei nr. 1 la prezentul contract.
    1.5. Animalele agricole se asigură de următoarele riscuri:

Denumirea speciilor de animale Sumaasigurată,lei Riscurile asigurate Tarifulde asigurare,% Prima de asigurare,mii lei
1 2 3 4 5 6 7=2×6/100
             
             
             
Total:   x x x x  


    Riscurile asigurate se indică conform acordului părţilor, în limitele riscurilor stabilite de Guvern pentru asigurarea subvenţionată.
    1.6. Prima de asigurare totală constituie _______________________________lei, din care _____________%, sau ___________lei, se achită conform art. 23 alin. (2) al Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, iar _____________%, sau _____________lei, se achită de către asigurat pînă la ___________________________.
                 (data, luna, anul)
    Variantă:
    1.6. Prima de asigurare totală constituie __________________lei, din care _____________%, sau _________lei, se achită conform art. 23 alin. (2) al Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, iar _____________%, sau ____________lei, se achită de către asigurat în două rate în termenele următoare:
prima rată a primei plătite de asigurat: ____________________________________________ lei pînă la
             (nu mai puţin de 50% din prima ce urmează a fi plătită de asigurat)
    _______________________;
    (data, luna, anul)
    a două rată a primei plătite de asigurat: __________ _______________________ lei pînă la _____________________.
                                                                                                                         (data, luna, anul)
    [Pct.1.6 modificat prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]
    1.7. Asiguratul plăteşte prima de asigurare prin virament pe contul bancar al asigurătorului sau în numerar la oficiul asigurătorului.
    1.8. Caz asigurat se consideră survenirea evenimentelor menţionate la punctul 1.5 al prezentului contract, în urma cărora are loc pieirea animalelor agricole sau sacrificarea lor conform indicaţiilor serviciului veterinar.
 
II. Durata asigurării
    2.1. Răspunderea asigurătorului în baza prezentului contract începe din momentul plăţii primei de asigurare sau primei rate a acesteia.
    2.2. În cazul achitării primei de asigurare în rate, răspunderea asigurătorului în perioada de la plata primei rate pînă la plata ratei a doua a primei de asigurare este proporţională ratei plătite a primei de asigurare.
    2.3. Nu se acceptă plata ratei a doua a primei de asigurare după producerea riscului asigurat.
    2.4. Dacă asiguratul nu achită a doua rată a primei de asigurare în termenul stabilit, contractul rămîne în vigoare, iar despăgubirea de asigurare prevăzută în contract se acordă proporţional ratei plătite a primei de asigurare.
    2.5. Termenul de asigurare a animalelor agricole, asigurate conform p. 1.2 al contractului prezent, constituie un an din ziua achitării primei de asigurare sau primei rate a acesteia.
    2.6. Răspunderea asigurătorului încetează din momentul plăţii despăgubirii de asigurare în cazul producerii riscului asigurat.
    2.7. Răspunderea asigurătorului încetează şi în cazul pieirii animalelor asigurate ca urmare a evenimentelor neprevăzute de contractul de asigurare. În acest caz asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare pentru lunile care au rămas pînă la expirarea termenului asigurării.
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    3.1.Asiguratul are dreptul:
    a) să primească despăgubire de asigurare la producerea cazului asigurat, conform prezentului contract;
    b) să solicite de la asigurător, la încheierea contractului, informaţia despre starea financiară a acestuia;
    c) să conteste în judecată cuantumul despăgubirii de asigurare sau refuzul asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare;
    d) să efectueze pe cont propriu expertize privind evaluarea prejudiciului la producerea cazului asigurat;
    e)__________________________________________________________;
    f) să întreprindă alte acţiuni care nu contravin legii sau prezentului contract.
    3.2. Asiguratul este obligat:
    a) să plătească în termenele stabilite în p. 1.6 prima de asigurare;
    b) să întreţină animalele agricole asigurate potrivit condiţiilor prevăzute de contract:
    1)_________________________________________________________
    ________________________________________________________________,
                (se indică principalele condiţii de întreţinere a animalelor agricole asigurate)
    2)_________________________________________________________
    ________________________________________________________________,
    3)________________________________________________________
    ________________________________________________________________;
    c) să înregistreze animalele agricole asigurate în registrele agricole, deschise la nivel de primărie, în termen de 5 zile din momentul plăţii primei de asigurare sau a primei rate;
    d) să permită asigurătorului să verifice starea animalelor agricole asigurate şi condiţiile de întreţinere a acestora;
    e) să depună asigurătorului, în termen de 24 ore din momentul producerii cazului asigurat, o înştiinţare scrisă (copia acesteia va fi depusă la primărie) privind volumul pierderilor, cauzele presupuse şi valoarea estimativă a pierderilor, data producerii riscului asigurat. În caz de sacrificare forţată a animalelor, înştiinţarea se semnează şi de reprezentantul Serviciului veterinar de stat;
    f) să prezinte copia de pe înştiinţare privind cazul asigurat la primărie în acelaşi termen;
    g) să-l informeze pe asigurător în cazul înstrăinării animalelor asigurate în termen de 5 zile din momentul efectuării tranzacţiei;
    h) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege sau prezentul contract;
    i)_________________________________________________________.
    3.3. Asigurătorul are dreptul:
    a) să verifice orice informaţie prezentată de asigurat privind animalele agricole propuse pentru asigurare;
    b) să controleze îndeplinirea prevederilor prezentului contract privind întreţinerea animalelor agricole asigurate;
    c) să folosească, la perfectarea actelor de constatare a pagubelor, informaţii de la organele publice competente privind producerea riscului asigurat sau altor cauze care au condus la pieirea sau vătămarea animalelor agricole asigurate;
    d) să efectueze pe cont propriu expertize privind evaluarea prejudiciului la producerea riscului asigurat;
    e) să întreprindă alte acţiuni care nu contravin legii sau prezentului contract;
    f)_________________________________________________________.
    3.4. Asigurătorul este obligat:
    a) să aducă la cunoştinţa asiguratului condiţiile de asigurare a animalelor agricole;
    b) să prezinte, la cererea asiguratului, informaţia despre starea sa financiară (raportul financiar trimestrial sau anual);
    c) să plătească despăgubiri de asigurare la producerea riscului asigurat, conform condiţiilor prezentului contract;
    d) în caz de nerecunoaştere a producerii riscului asigurat, să-l înştiinţeze în scris pe asigurat în termen de 10 zile după primirea înştiinţării despre survenirea cazului asigurat;
    e) în caz de neperfectare în termenul stabilit a actului de constatare a pagubelor, să plătească despăgubire de asigurare conform estimării efectuate de asigurat şi prezentate în înştiinţarea despre cazul asigurat;
    f) să-i înmîneze asiguratului o poliţă de asigurare care confirmă faptul încheierii contractului de asigurare (conform anexei nr. 2) şi să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege sau de prezentul contract;
    g)_________________________________________________________.
IV. Despăgubirea de asigurare
    4.1. În cazul producerii riscului asigurat, asiguratul depune asigurătorului o înştiinţare scrisă privind plata despăgubirii de asigurare, prezentînd concomitent copia acesteia la primărie.
    4.2. Asigurătorul întocmeşte, cu participarea reprezentanţilor asiguratului şi ai Serviciului veterinar de stat, în termen de 15 zile din data primirii înştiinţării despre cazul asigurat, actul de constatare a pagubelor şi înaintează asiguratului propuneri privind cuantumul despăgubirii de asigurare.
    4.3. Dacă asigurătorul nu va plăti despăgubirea de asigurare în termen de 5 zile din data primirii înştiinţării din partea asiguratului despre acceptarea sumei stabilite în actul de constatare a pagubelor, atunci va achita penalităţi de întîrziere în mărime de 0,1% din suma despăgubirii pentru fiecare zi de întîrziere.
    4.4. Dacă propunerea nu se acceptă de către asigurat, se stabileşte un termen de 15 zile pentru a înlătura divergenţele. Dacă în acest termen divergenţele nu vor fi înlăturate, asiguratul are dreptul să se adreseze în judecată pentru a stabili cuantumul despăgubirii de asigurare.
    4.5. Despăgubirea de asigurare se calculează ca diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea producţiei care poate fi folosită după pieirea sau sacrificarea forţată a animalelor asigurate.
 
V. Modificarea şi încetarea contractului
    5.1. Contractul poate fi prelungit, modificat sau reziliat de către părţi printr-un acord adiţional, semnat de ambele părţi, care devine parte integrantă a contractului. Contractul poate fi modificat sau reziliat şi prin hotărîrea instanţei judecătoreşti.
    5.2. Nu se admite modificarea sau rezilierea contractului în mod necondiţionat, adică la cererea unei părţi a contractului, fără acordul celeilalte părţi sau fără hotărîrea instanţei judecătoreşti.
    5.3. Asigurătorul este în drept să ceară rezilierea contractului, inclusiv prin instanţa judecătorească, dacă:
    a) asiguratul nu îndeplineşte condiţiile de întreţinere a animalelor prevăzute în contract;
    b) asiguratul nu a indicat corect şi/sau a omis una sau mai multe împrejurări care influenţează substanţial condiţiile contractului, dacă întrebările asigurătorului au fost formulate în scris;
    c) se vor produce alte cazuri prevăzute de legislaţie sau contract.
    5.4. În cazul înstrăinării animalelor asigurate, drepturile şi obligaţiile pe contract se transmit noului proprietar sau, de comun acord, contractul se reziliază din momentul înstrăinării bunurilor asigurate, iar asiguratului i se restituie prima de asigurare pentru termenul neexpirat al contractului.
    5.5. Contractul încetează înainte de termenul prevăzut în cazul pieirii animalelor asigurate în urma producerii riscurilor neasigurate sau altor evenimente neprevăzute de contract. În acest caz asigurătorul restituie asiguratului partea primei de asigurare pentru termenul neexpirat al contractului.
    5.6. Prezentul contract încetează şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
VI. Clauze finale
    6.1. În cazul apariţiei unor divergenţe izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă, în baza legislaţiei în vigoare în perioada valabilităţii contractului. În cazul imposibilităţii lichidării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu izvorît din prezentul contract se soluţionează de instanţa de judecată competentă.
    6.2. Prezentul contract intră în vigoare din ziua semnării.
    6.3. În cazurile nereglementate de contract, părţile vor proceda conform legislaţiei şi Condiţiilor de asigurare ale asigurătorului. Condiţiile de asigurare se transmit de către asigurător asiguratului, fapt confirmat prin semnătura asiguratului.
    6.4. Contractul este perfectat în două exemplare identice. Primul exemplar se păstrează la asigurător, al doilea - la asigurat.
    Adresele şi semnăturile părţilor
    Asiguratul                                                              Asigurătorul
    _______________                                     ________________
    _______________                                     ________________
    _______________                                     ________________
Anexa nr. 1
la contractul-model de asigurare
subvenţionată a animalelor
agricole nr. ___
din ___ __________ 200__
Calculul sumei asigurate
    1. În scopul estimării valorii animalelor asigurate şi stabilirii sumei asigurate, precum şi pentru calculul valorii daunelor, se vor aplica greutatea prognozată a animalelor şi preţul unui kilogram de carne (în greutate vie), conform estimării efectuate în prezenta anexă.
    2. Informaţia privind greutatea animalelor agricole supuse asigurării:
 

Denumirea şi numărul animalelor agricole Numărul matricol Greutatea la momentul ăncheierii contractului de asigurare, kg
     
     
     


    Notă: Greutatea se poate stabili pentru fiecare animal separat sau se poate determina greutatea medie a acestora. Greutatea medie se poate folosi în cazurile cînd animalele de o specie, propuse pentru asigurare, nu diferă substanţial în greutate.
    3. Informaţia privind preţurile de piaţă, lei/kg:

Denumirea şi numărul animalelor agricole Preţul cărnii pe piaţa locală (în greutate vie) Altă informaţie privind preţurile (export, achiziţii de stat etc)
     
     
     


    4. Pornind de la informaţia expusă în această anexă, asiguratul şi asigurătorul au stabilit, de comun acord, greutatea animalelor asigurate la sfîrşitul perioadei de asigurare şi preţul cărnii (în greutate vie) animalelor agricole pentru calcularea sumei asigurate pe contractul de asigurare, precum şi pentru calculul valorii daunelor:

Denumirea şi numărul animalelor agricole Numărul matricol Greutatea prognozată la sfîrşitul termenului de asigurare, kg Preţul lei/kg
       
       
       


    Notă: Pentru stabilirea greutăţii prognozate a animalelor agricole asigurate la sfîrşitul perioadei de asigurare se aplică aceeaşi metodă ca şi la stabilirea greutăţii animalelor la momentul încheierii contractului de asigurare - separat pentru fiecare animal sau greutatea medie.
    [Pct.5 exclus prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]


         Semnăturile
Asiguratul                                                                Asigurătorul
_______________                                   ________________
_______________                                   ________________
_______________                                   ________________
Anexa nr. 2
la contractul-model de asigurare
subvenţionată a animalelor agricole nr. ___
din ___ __________ 200__
    …………………………………………………………………………………………
                (denumirea completă şi adresa organizaţiei de asigurare)
POLIŢĂ DE ASIGURARE SUBVENŢIONATĂ
A ANIMALELOR AGRICOLE
    Seria…………….. Nr. ……………..
    1. Prezenta poliţă este eliberată asiguratului  ……………………………………………..
                                                                                           (denumirea întreprinderii sau a persoanei fizice)
    conform contractului de asigurare subvenţionată a animalelor agricole nr. ………………..
din…………………………..
    2. Conform contractului, asigurătorul ……………………………………………………………….            
(denumirea organizaţiei de asigurare)
a luat în asigurare animalele agricole indicate în tabelul ce urmează:

Specia Suma asigurată, în lei Riscurile asigurate Tariful de asigurare,% Prima de asigurare, lei
1 2 3 4 5 6 7=2X6/100
             
             
             
             
Total:   x x x x  


    3. Prima de asigurare totală pe contract constituie ______________lei şi va fi plătită de asigurat pînă la
                                                                                        (cu litere)
    ____________.
    (data, luna, anul)
    Asiguratul plăteşte prima de asigurare prin virament pe contul bancar al asigurătorului sau în numerar la oficiul asigurătorului.
    4. Asigurarea începe de la ……………. şi durează 12 luni.
                                                  (data plăţii primei de asigurare)
    5. Poliţa a fost eliberată la ………………………………………….200…
    Asigurătorul………………………………
    Asiguratul………………………………………….
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind subvenţionarea
asigurării riscurilor de producţie în agricultură
    Primăria………………………………….. Raionul……………………………
REGISTRUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
    care au încheiat contracte de asigurare subvenţionată a culturilor şi animalelor
agricole în anul………………

Culturile agricole sau specia animalelor asigurate Numărul cadastral  al terenurilor sau numărul matricol al animalelor Numărul şi data încheierii contractului de asigurare, denumirea asigurătorului Suprafaţa culturilor (ha) sau numărul animalelor asigurate Suma asigurată pentru fiecare cultură sau specie de animale asigurate Semnătura persoanei împuternicite de primărie să ţină registrul şi data efectuării înscrierilor
I. Denumirea şi forma organizatorico-juridică a producătorului agricol
           
           
           
           
           
II. Denumirea şi forma organizatorico-juridică a producătorului agricol
           
           
           
           
           
III. Denumirea şi forma organizatorico-juridică a producătorului agricol
           
           
           
           


    Primar al comunei (satului)
    ________________________
      (numele, prenumele şi semnătura)
  
Anexa nr. 4
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării
riscurilor de producţie în agricultură
    Primăria ……………………………………… Raionul………………………………………..
EXTRAS
din registrul producătorilor agricoli care au încheiat contracte
de asigurare subvenţionată a culturilor şi animalelor agricole
    Producătorul agricol ……………………………………………………………………….. deţine următoarele culturi şi animale agricole asigurate conform contractului de asigurare
nr……….. din ………………………… cu asigurătorul ………………………………………

Culturile agricole sau specia animalelor asigurate Suprafaţa culturilor (ha) sau numărul animalelor asigurate Numărul cadastral al terenurilor sau numărul matricol al animalelor
     
     
     
     
     


    Primar al comunei (satului) ………………………………………………….
                                                                           (numele şi prenumele, semnătura)
    L. Ş.
Anexa nr. 5
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
    Direcţia raională agricultură şi alimentaţie ………………………………………………
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a documentelor privind acordarea subvenţiilor la asigurarea
recoltei şi animalelor agricole la data …………………………………

Nr.d/o Denumirea  asiguratului Seria, numărul şi data eliberării poliţei de asigurare Numărul şi data eliberării extrasului din registrul primăriei Numărul şi data eliberării documen-tului care confirmă plata primei de asigurare Valoarea primei de asigurare plătite, lei Valoarea subvenţiei, lei
1 2 3 4 5 6 7=6 x cota subvenţiei
I. Organizaţia de asigurare (denumirea şi contul bancar)
1.            
2.            
3.            
             
  Total pentru organizaţia de asigurare: x x x    
II. Organizaţia de asigurare (denumirea şi contul bancar)
1.            
2.            
3.            
             
  Total pentru organizaţia de asigurare: x x x    
  Total pe raion: x x x    


    La situaţia centralizatoare se anexează documentele prezentate de către asigurători: ………. pagini.
    Şeful Direcţiei ……………………………………….
    [Anexa 5 modificată prin HG1089/22.09.06, MO157/02.10.06 art.1196]


Anexa nr. 6
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
    Către………………………………………………
                         (denumirea organizaţiei de asigurare)
ÎNŞTIINŢARE
privind despăgubirea de asigurare la asigurarea culturilor agricole
    Producătorul agricol persoană fizică/juridică …………………………… din satul (comuna, oraşul, municipiul)……………………… raionul ………………….., reprezentat de domnul (a) …………………………, posesor/posesoare a buletinului de identitate, seria …….. nr. ………………, asigurat de organizaţia de asigurare ……………………………………………………………………………… conform contractului de asigurare nr. ……. din ……………………………200…. (poliţa de asigurare, seria …… nr. ………) vă aduce la cunoştinţă că la data de ………………., între orele ………….. s-au produs următoarele evenimente …………………………………….. ……………………………………………………………………………….., care au, provocat pierderi ale culturilor agricole
(denumirea riscurilor asigurate)
asigurate, conform tabelului care urmează:

Nr. d/o Cultura Numărul cadastral al terenului asigurat Suprafaţa terenului asigurat, ha Suprafaţa afectată, ha Volumul pierderilor, kg Valoarea despăgubirii de asigurare  
cu gradul de dăunare  ……..% cu gradul de dăunare ………%  
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 


    Notă: În cazul afectării parţiale a culturilor agricole asigurate, calculele valorii despăgubirilor de asigurare din înştiinţare sînt preliminare.
    Data ……………
        Semnătura
    (ştampila dacă este cazul)
Anexa nr. 7
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
    Către………………………………………………
    (denumirea organizaţiei de asigurare)
ÎNŞTIINŢARE
privind despăgubirea de asigurare la asigurarea animalelor
    Producătorul agricol persoană fizică/juridică …………………………… din satul (comuna, oraşul, municipiul) ……………………… raionul ………………….., reprezentat de domnul (a) …………………………………, posesor/posesoare a buletinului de identitate, seria …….. nr. ………………, asigurat de organizaţia de asigurare ……………………………………………………………………………… conform contractului de asigurare nr. ……. din ……………………………200…. (poliţa de asigurare, seria …… nr. ………din …………..200…) vă aduce la cunoştinţă că la data de ……………………….., între orele …………………… s-au produs următoarele evenimente …………….. ………………………………………………………………,  care au provocat pieirea (îmbolnăvirea şi sacrificarea forţată)
(denumirea riscurilor asigurate)
animalelor agricole asigurate, conform tabelului care urmează:

Nr. d/o Specia Numărul matricol Data şi cauza pieirii sau sacrificării (stabilirii necesităţii de sacrificare), după caz - numărul certificatului emis de Serviciul veterinar destat Greutatea - în viu, la sfîrşitul perioadei de asigurare (conform contractului de asigurare) Pierderile, kg(se calculează ca diferenţa dintre greutatea stabilită în col. 5 şi volumul de carne care poate fi realizat (recalculat în viu) Valoarea despăgubirii de asigurare, lei
1 2 3 4 5 6 7
1.                 
2.                 
3.                 


    Data ……………
    Semnătura
    (ştampila dacă este cazul)
Anexa nr. 8
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
ACT nr. …. din…………………..
    (data constatării)
de constatare şi evaluare preliminară a pagubelor la culturile agricole
(se întocmeşte pentru suprafeţele culturilor agricole afectate parţial)
    Conform înştiinţării privind despăgubirea de asigurare din ……… a producătorului agricol persoană fizică/juridică …………………………… din satul (comuna, oraşul, municipiul) ……………………… raionul ………………………, asigurat de organizaţia de asigurare ………………………………………………………….., contractul de asigurare nr. …… din ……………………………200…. (poliţa de asigurare, seria …… nr. ………din …………..200…), s-a efectuat constatarea şi evaluarea preliminară a pagubelor la culturile agricole ca urmare a producerii riscului asigurat.
    1. Noi, reprezentantul asigurătorului …………………………………………………
                                                        (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    în prezenţa şi cu participarea reprezentantului asiguratului …………………………………………..,
                                                                                      (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    reprezentantului Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie …………… şi (după
                                                                 (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    caz) reprezentanţilor:
    Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului Antigrindină sau altor organe  publice competente…………….., ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat următoarele:
    (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    la data de ……………………………………………………
s-au produs pagube provocate de fenomenul natural
 (sau fenomenele): …………………………..
după cum urmează:
    a) daune provocate de riscurile asigurate:

Nr. d/o Cultura agricolă Numărul cadastral al terenului asigurat Suprafaţa afectată, ha Gradul de dăunare, %
1.        
2.        
3.        


b) daune provocate de riscurile neasigurate:

Nr.d/o Cultura agricolă Numărul cadastral al terenului asigurat Suprafaţa afectată, ha Gradul de dăunare, %
1.        
2.        
3.        


    2. Determinarea gradului de dăunare s-a făcut prin metoda ………………………………………
                 (denumirea metodicii aprobate de instituţiile ştiinţifice sau
…………………………………………………………………………………………..
organele administraţiei publice - în caz de aplicare, sau descrierea succintă a procedeelor de determinare a gradului de dăunare aplicate de  asigurător)
    3. Situaţia culturilor la data constatării pagubelor:
    a) stadiul de dezvoltare (fenofaza) şi starea de vegetaţie a plantelor (culturilor) la momentul producerii daunei:
…………………………………………………………………………………………………………………………
    b) aspecte de dăunare: …………………………………………………………………………………………..
    …………………………………………………………………………………………………………………………..
    c) măsuri aplicate de către asigurat pentru reducerea sau limitarea pagubelor:  …………………..
    4. Stabilirea pagubelor:

Nr.d/o Cultura agricolă Suprafaţa afectată, ha Gradul de dăunare ca urmare a riscurilor asigurate,% Recolta medie asigurată, kg/ha Volumul pierderilor, kg Preţul, lei/kg(conform contractului de asigurare) Valoarea pagubelor, lei Cheltuielile asiguratului pentru diminuarea daunelor, lei
A B 1 2 3 4=1x2x3/100 5 6=4×5 7
1.                
2.                
3.                


    5. Obiecţii privind măsurările pe teren şi metodele de calcul ale daunelor:
    a) din partea reprezentantului producătorului agricol:…………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………….
    b) din partea reprezentantului Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie:………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………….
    c) din partea altor participanţi la constatarea daunelor: ………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………………………..
    6. Asigurătorul împreună cu asiguratul vor efectua estimarea recoltei în cîmp pe suprafeţele afectate cu 10 zile înainte de începerea recoltării pe sectoarele afectate.
    7. Semnăturile şi data perfectării (prezentării) actului:
    a) reprezentantul asigurătorului: ……………………………………………………………………………….
                                                                          (numele, prenumele, semnătura, data perfectării actului, ştampila)
    b) reprezentantul asiguratului: …………………………………………………………………………………
                                                                               (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului, ştampila - după caz)
    c) reprezentantul Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie: ………………………………………………
                                                                                                                                 (numele, prenumele, semnătura, data prezentării actului)    
    d) reprezentanţii altor organe care au participat la constatarea pagubelor: ……………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………….
      (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului)
Anexa nr. 9
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării
riscurilor de producţie
în agricultură
ACT nr. …. din…………………..
    (data constatării)
de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole
(se întocmeşte pentru suprafeţele unde culturile agricole au fost distruse integral)
    Conform înştiinţării privind despăgubirea de asigurare din ……… a producătorului agricol persoană fizică/juridică …………………………… din satul (comuna, oraşul, municipiul) ……………………… raionul ………………………, asigurat de organizaţia de asigurare ………………………………………………………….., contractul de asigurare nr. …… din ……………………………200…. (poliţa de asigurare seria …… nr. ………din …………..200…), s-a efectuat constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole ca urmare a producerii riscului asigurat.
    1. Noi, reprezentantul asigurătorului………………………………………………..
(funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
în prezenţa şi cu participarea reprezentantului asiguratului ………………………………………….
                (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
reprezentantului
              
    Direcţiei raionale  agricultură şi alimentaţie …………………………….,
              (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
reprezentanţilor (după caz): Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului Antigrindină sau altor organe publice competente………………………………………………………………………………………………………………………..,
    (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat următoarele:
la data de ……………………………………………………..
În urma producerii fenomenului natural (fenomenelor):
………………………….. ………………………………………………..
………………………………………….
au fost distruse total următoarele culturi agricole:

Nr. d/o Cultura agricolă Numărul cadastral al terenului asigurat Suprafaţa distrusă total, ha
1.         
2.         
3.         
4.      
5.      


2. Calculul despăgubirii de asigurare:

Nr.d/o Cultura agricolă Suprafaţa distrusă total, ha Recolta medie asigurată pe sectorul deteriorat, kg/ha Volumul pierderilor, kg Preţul, lei/kg(conform contractului de asigurare) Valoarea pagubelor, lei Valoarea producţiei de pe sectorul deteriorat care va fi folosită de asigurat în alte scopuri, lei Valoarea despăgubirii de asigurare, lei
A B 1 2 3=1×2 4 5=3×4 6 7=5-6
1.                
2.                
3.                


    3. Obiecţii privind măsurările pe teren şi metodele de calcul al daunelor:
    a) din partea reprezentantului producătorului agricol: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    b) din partea reprezentantului Direcţiei agricultură şi alimentaţie: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    c) din partea altor participanţi la constatarea daunelor: ………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    4. Semnăturile şi data perfectării (prezentării) actului:
    a) reprezentantul asigurătorului:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (numele, prenumele, semnătura, data perfectării actului, ştampila)
    b) reprezentantul asiguratului:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
           (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului, ştampila - după caz)
    c) reprezentantul Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie:
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
          (numele, prenumele, semnătura, data prezentării actului)      
    d) reprezentanţii altor organe care au participat la constatarea pagubelor:
……………………………………………………………………………………………..
          (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului)
Anexa nr. 10
la Regulamentul privind
subvenţionarea asigurării
riscurilor de producţie
în agricultură
ACT nr. …. din…………………..
     (data constatării)
de constatare şi evaluare a pagubelor la pieirea animalelor agricole
    Conform înştiinţării privind despăgubirea de asigurare din ……… a producătorului agricol persoană fizică/juridică ……………………………………………. din satul (comuna, oraşul, municipiul)…………………………………. raionul……………………………………………………………………, asigurat de organizaţia de asigurare ………………………………………………………….., contractul de asigurare nr. …… din ……………………………200…. (poliţa de asigurare seria …… nr. ………din …………..200…), s-a efectuat constatarea şi evaluarea pagubelor la pieirea animalelor agricole ca urmare a producerii riscului asigurat.
    1. Noi, reprezentantul asigurătorului ………………………………………………………..,  
           (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
în prezenţa şi cu participarea reprezentantului asiguratului ……………………………………………………, reprezentantului
                (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    Direcţiei raionale  agricultură şi alimentaţie ……………………………………………………………………………………… şi
             (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
reprezentanţilor (după caz): Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului Antigrindină sau altor organe publice competente
……………………………………….(.., ne-am deplasat la faţa locului,
      (funcţia, numele, prenumele, numărul buletinului de identitate)
    unde am constatat şi stabilit următoarele: la data de …………………… ……………….. în urma producerii riscului asigurat (riscurilor asigurate)……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..au fost vătămate (sau au pierit) următoarele animale agricole:

Nr. d/o Speciaanimalului Numărul matricol Cauza pieirii animalelor sau boala, trauma în urma căreia animalul va fi sacrificat forţat Numărul şi data documentului constatator al organelor veterinare Persoana vinovată de moartea sau vătămarea animalului (dacă există)
1.          
2.          
3.          


2. Calculul despăgubirii de asigurare:

Nr.d/o Specia Numărul matricol Data pierii sau sacrificării (stabilirii necesităţii de sacrificare Suma asigurată (conform contractului de asigurare), lei Cantitatea de carne (în viu) realizată sau permisă pentru realizare, kg Preţul de realizare a cărnii conform contractului de asigurare, lei/kg Valoarea despăgubirii de asigurare, lei
A B C D 1 2 3 4=1-(2×3)
1.              
2.              
3.              


    3. Obiecţii privind cauzele pieirii animalelor şi metodele de calcul al daunelor:
     a) din partea reprezentantului producătorului agricol: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
     b) din partea reprezentantului Direcţiei raionale  agricultură şi alimentaţie: ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
     c) din partea altor participanţi la constatarea daunelor:  …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
    4. Semnăturile şi data perfectării (prezentării) actului:
    a) reprezentantul asigurătorului: …………………………………………………………………………………….
           (numele, prenumele, semnătura, data perfectării actului, ştampila)
    b) reprezentantul asiguratului: ……………………………………………………………………………………….
           (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului, ştampila - după caz)
    c) reprezentantul Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie: ……………………………………………….
                (numele, prenumele, semnătura, data prezentării actului)     
   d) reprezentanţii altor organe care au participat la constatarea pagubelor:
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….
              (numele, prenumele, semnătura, data semnării actului)
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 217 din 24 februrie 2005
REGULAMENTUL
concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării
subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură
I. Dispoziţii generale
    Notă: În titlul şi pe întreg parcursul textului regulamentului cuvintele „organizaţii de asigurare” se substituie prin cuvîntul „asigurători”, conform HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07art.1039
    1. Prezentul Regulament este elaborat conform Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi are ca scop stabilirea condiţiilor şi modului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură.
    2. Acreditarea asigurătorilor pentru realizarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură (în continuare - acreditarea) se efectuează cu scopul de a promova procesul de asigurare subvenţionată prin încheierea contractelor respective cu asigurătorii care corespund cerinţelor legislaţiei şi altor acte normative privind asigurarea subvenţionată, precum şi cu scopul efectuării unui control eficient al respectării condiţiilor asigurării subvenţionate.
    3. Acreditarea va fi obţinută de asigurătorii care deţin licenţă pentru asigurarea de bunuri cu dreptul de a efectua asigurări în agricultură, eliberată de Camera de Licenţiere, corespund cerinţelor prevăzute de Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, îndeplinesc prevederile actelor normative privind formarea şi amplasarea rezervelor de asigurare şi nu au comis încălcări ale legislaţiei privind activitatea de întreprinzător pe parcursul ultimilor trei ani.
    4. Acreditarea se acordă pe un termen de trei ani. Organizaţiile de asigurare care solicită prelungirea termenului de acreditare se vor adresa cu cererea respectivă nu mai tîrziu de trei luni pînă la expirarea termenului de acreditare.
II. Modul de organizare a procedurii de acreditare
    5. Acreditarea se efectuează de comisia de acreditare, compusă din cinci persoane - doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi doi reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. Componenţa nominală şi preşedintele comisiei de acreditare se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    6. Hotărîrile comisiei de acreditare se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei (nu mai puţin de 3 persoane) şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei comisiei, semnat de preşedinte şi de membrii care au susţinut hotărîrea. Opiniile separate ale membrilor comisiei se vor anexa la procesul-verbal respectiv.
    7. Activitatea de acreditare a comisiei începe din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului ministrului agriculturii şi industriei alimentare privind numirea membrilor comisiei de acreditare, adresa comisiei şi persoana de contact (secretarul comisiei).
    8. Comisia de acreditare îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) primeşte documentele înaintate pentru acreditare de organizaţiile de asigurare;
    b) analizează documentele prezentate de asigurători în vederea aprecierii corespunderii acestora cerinţelor stabilite de legislaţie pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură;
    c) organizează controlul veridicităţii informaţiei prezentate de către asigurători, în cazul în care consideră necesar acest lucru;
    d) adoptă hotărîri privind acordarea sau neacordarea acreditării organizaţiilor de asigurare;
    e) solicită, în caz de necesitate, de la autorităţile administraţiei publice informaţii privind constituirea şi activitatea asigurătorilor care au prezentat documentele pentru a primi acreditare sau care au primit acreditare;
    f) organizează controlul respectării legislaţiei în procesul asigurării subvenţionate de către asigurători care au primit acreditare;
    g) adoptă hotărîri privind suspendarea sau anularea acreditării în cazul depistării încălcării legislaţiei privind asigurarea subvenţionată de către asigurători;
    h) îndeplineşte şi alte funcţii prevăzute de prezentul Regulament.
    9. Deciziile comisiei de acreditare se consemnează prin hotărîrea comisiei de acreditare.
    10. În vederea acreditării, asigurătorul prezintă comisiei de acreditare următoarele documente:
    a) cererea de acreditare, în care se indică lista documentelor prezentate;
    b) copiile certificatului de înregistrare, a statutului şi a licenţei;
    c) bilanţul contabil la ultima dată a raportării financiare;
    d) raportul privind totalul obligaţiunilor (suma asigurată) şi solvabilitatea organizaţiei de asigurare;
    e) raportul privind amplasarea rezervelor de asigurare şi a capitalului propriu;
    f) copiile certificatelor de înregistrare a filialelor sau reprezentanţelor;
    g) schema de încadrare a personalului care va efectua asigurarea subvenţionată, cu indicarea gradului şi domeniului instruirii;
    h) condiţiile de asigurare cu anexarea modelelor contractului şi poliţei de asigurare, şi tarifele de asigurare;
    [Pct.10 lit.h) în redacţia HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    i) baza tehnică pentru calculul primei de asigurare şi al rezervelor tehnice;
    [Pct.10 lit.i) în redacţia HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07art.1039]
    j) programul de reasigurare suficient pentru riscurile asigurate.
    11. Forma de prezentare a informaţiilor se stabileşte de comisia de acreditare. Informaţia prezentată de asigurători este confidenţială şi poate fi folosită de membrii comisiei numai pentru a adopta decizia de acreditare sau neacreditare.
    12. Comisia are dreptul să solicite informaţii adăugătoare numai în formă scrisă şi numai cu scopul de a preciza informaţia prezentată conform p.10 al prezentului Regulament.
    13. Documentele pentru acreditare se depun pe parcursul întregului an calendaristic. Comisia de acreditare are obligaţia de a adopta decizia privind acreditarea sau neacreditarea asigurătorilorîn termen de o lună după prezentarea tuturor documentelor prevăzute în p. 10.
    14. În cazul în care comisia de acreditare va stabili că organizaţia de asigurare a făcut declaraţii inexacte privind informaţiile din documentele prezentate, care pot conduce la adoptarea hotărîrii de acreditare nefondate, cererea de acreditare va fi respinsă şi asigurătorul va pierde dreptul de acreditare pe o perioadă de trei ani.
    15. Acreditare vor obţine toţi asigurători care vor corespunde cerinţelor stabilite în
p. 3 al prezentului Regulament şi vor înainta documentele necesare pentru acreditare. Numărul asigurătorilor care pot fi acreditate nu este limitat.
    16. Documentul oficial care confirmă faptul obţinerii acreditării de către asigurători este certificatul de acreditare, întocmit conform anexei la prezentul Regulament. Informaţia cu privire la eliberarea certificatelor de acreditare se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de o lună din ziua emiterii deciziei cu privire la acreditare.
III. Controlul organizaţiilor de asigurare acreditate
    17. Controlul asupra respectării de către asigurătorii acreditaţi a condiţiilor de acreditare prevăzute de legislaţie pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producere în agricultură se realizează de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, în baza rapoartelor statistice şi financiare prezentate de asigurători, precum şi la depunerea cererilor din partea asiguraţilor privind activitatea asigurătorilor acreditaţi.
    18. În cazul depistării încălcării condiţiilor de acreditare, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, în termen de 5 zile lucrătoare din data întocmirii actului de control, va emite prescripţia privind termenul de lichidare a încălcărilor.
    19. Dacă asigurătorul care a primit prescripţia nu va înlătura încălcările în termenul stabilit, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii va înainta comisiei de acreditare propuneri privind suspendarea sau retragerea certificatului de acreditare.
    20. Certificatul de acreditare poate fi retras de comisia de acreditare în cazurile cînd:
    a) în documentele prezentate pentru obţinerea acreditării au fost depistate informaţii neautentice la data depunerii cererii;
    b) modificările în documentele asigurătorilor acreditaţi, efectuate după data depunerii cererii, nu corespund cerinţelor stabilite de legislaţie;
    c) nu au fost înlăturate în termenul stabilit încălcările care au condus la suspendarea acreditării;
    d) asigurătorul nu poate continua activitatea din alte motive prevăzute de legislaţie.
IV. Dispoziţii finale
    21. Comisia de acreditare ţine registrul asigurătorilor care au obţinut dreptul de a efectua asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
    22. Comisia de acreditare întocmeşte un dosar de acreditare pentru fiecare asigurător care a depus cerere de acreditare. În dosar se păstrează toate documentele primite de la solicitant, precum şi copiile deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea asigurătorului.
    23. Asigurătorii care au obţinut acreditare sînt obligate să comunice comisiei de acreditare, în termen de 15 zile, despre modificările efectuate în documentele de constituire, în lista personalului care efectuează asigurarea subvenţionată şi în condiţiile şi tarifele asigurării subvenţionate.
    24. În caz de neacreditare, solicitantului i se transmite, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziei, extrasul din procesul-verbal al comisiei de acreditare. Extrasul se semnează de preşedintele comisiei.
    25. În cazul retragerii certificatului de acreditare, asigurătorul pierde dreptul de a efectua asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, dar continuă să poarte răspundere pe contractele de asigurare subvenţionată încheiate pînă la data retragerii acreditării.
    26. Acreditarea asigurătorilor se efectuează fără plată.


Anexă
la Regulamentul concursului de acreditare
a organizaţiilor de asigurare pentru
efectuarea asigurării subvenţionate
a riscurilor de producţie în agricultură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVACERTIFICAT DE ACREDITARE nr. ________ 


    _____________________________________________________________
            (denumirea deplină a organizaţiei de asigurare)
    ___________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    este acreditată să efectueze asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură în baza hotărîrii comisiei de acreditare (procesul-verbal nr.__ din ___ _____ 200__). 

    Certificatul este valabil pe o perioadă de trei ani din ziua eliberării.     Data eliberării ______________________    Preşedintele comisiei de acreditare ____________________